Høring - Endringer i lov om atomenergivirksomhet og ratifikasjon av endringsprotokoller om erstatningsansvar på atomenergiens område

Frist 01.06.2006

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i atomenergiloven om erstatningog forsikring. Det foreslås blant annet å øke lovens ansvarsgrenser og å endre angivelsen av hvilke tap som omfattes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602359 EP ATO/KJL/bj

07.04.2006

Høring - Endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet kapittel III (atomansvaret) og ratifikasjon av endringsprotokoller til Pariskonvensjonen og Brusselkonvensjonen om erstatningsansvar på atomenergiens område

Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) kapittel III (reglene om atomansvaret), samt forslag om at Norge ratifiserer endringsprotokoller til Pariskonvensjonen og Brusselkonvensjonen om erstatningsansvar på atomenergiens område, som ble undertegnet 12. februar 2004.

En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adresselisten. Flere eksemplarer av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.

Vi ber om eventuelle høringsuttalelser innen 1. juni 2006. Uttalelsene sendes til Justisdepartementets lovavdeling. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen atle.torvund@jd.dep.no.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Atle Torvund
lovrådgiver

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Departementene

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Halden kommune

Halden tingrett

Institutt for energiteknikk

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og Ungdom

Nedre Romerike tingrett

Norges Bondelag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk atomforsikringspool

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske reindriftssamers landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sametinget

Skedsmo kommune

Sosial- og helsedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens strålevern

Stortingets ombudsmann for forvaltningen