Høring - Endringer i markedsordningen for melk

Nytt regelverk for melkeordningen Fastsatt 4. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/943-LP-Hgu
546.0

02.09.2003

Høring – Endringer i markedsordningen for melk

Landbruksdepartementet sender vedlagt følgende regelverk på høring:

Jordbruksavtalepartene har drøftet avtalemessige forhold vedrørende endringer i markedsordningen for melk jf. vedlagte referat. På bakgrunn av disse drøftingene sender departementet forslag til endringer i målprisbestemmelsene på høring for å få merknader og kommentarer slik at avtalepartene kan vedta nye bestemmelser på bakgrunn av et best mulig bakgrunnsmateriale. Vedlagt følger også utkast til avtale som skal regulere et administrativt og regnskapsmessig skille i Tine, som er forutsatt forankret i jordbruksavtalens prisbestemmelser.

Frist for merknader til forslagene settes til onsdag 15. oktober 2003.

Parallelt med Landbruksdepartementets høring av ovennevnte regelverk sender Statens landbruksforvaltning (som sekretariat for Omsetningsrådet) forskrifter vedrørende markedsregulering på melk på høring. Bestemmelsene som foreslås i departementets høringsnotat vedrørende forsynings-, og mottaks- og informasjonsplikt er innarbeidet her.

I egenskap av forvaltningsorgan underlagt Landbruksdepartementet, sender Statens landbruksforvaltning samtidig ut forslag til endringer i regelverk gitt i medhold av forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Dette gjelder forslag til forskrift om satser og etterregning i ordningen samt retningslinjer for beregning av råvareverdier i forbindelse med en midlertidig videreføring av etterregningssystemet i prisutjevningsordningen.

Landbruksdepartementet viser til at det har vært gjennomført omfattende utredninger knyttet til håndteringen av kapital innenfor en endret markedsordning for melk. I den høringen som så langt er gjennomført på bakgrunn av disse utredningene, har ulike spørsmål knyttet til kapitalvurdering likevel vært gjenstand for sterk uenighet blant berørte parter. Departementet vurderer derfor om det kan være hensiktsmessig å nedsette en ekspertgruppe hvor bl.a. representanter fra aktørene i melkemarkedet deltar. Gruppen bør gis et mandat der det forutsettes en nærmere konkretisering av kapitalvolum, med spesiell vekt på volmet av immateriell kapital. Gruppen vil måtte arbeide parallelt med høringen og avslutte sitt arbeid innen høringsfristen. Tilsvarende ekspertgruppe har tidligere vært nedsatt for å vurdere kapitalavkastningskravet i nåværende prisutjevningsordning. Departementet vil i begynnelsen av september d.å komme med en nærmere oppfølging av en slik eventuell prosess.

Det er fra departementets side forutsatt at endringene i markedsordningen for melk skal tre i kraft 1. januar 2004. Etter endt høring tas det derfor sikte på en relativt rask oppfølging av forslagene. Det legges således opp til et møte med jordbruksavtalepartene allerede i siste halvdel av oktober 2003 der en fastsetter ny målpris og målprisbestemmelser. Forslag til de tilskudd og avgifter som skal gjelde fra årsskiftet sendes deretter på en kort høring fra Statens landbruksforvaltning. Behandlingen av forskrifter for markedsreguleringen av melk forutsettes behandlet av Omsetningsrådet i begynnelsen av desember d.å.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

Håvard Gulliksen
rådgiver