Høring - endringer i medieeierskapsloven

Det foreslås å redusere den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio fra 40 prosent til 1/3 av markedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2006

  • Ot.prp. nr. 46 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 24. mars 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)
  • Pressemelding 24. mars 2006
    "Strengere grenser for eierskap av medier"
    Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram en proposisjon om endringer i medieeierskapsloven. Forslaget innebærer at den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio reduseres fra 40 prosent til 1/3 av markedet.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/04589 ME roy:elt

30.11.2005

Høring – endringer i medieeierskapsloven

Vedlagt følger et notat med forslag om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven).

Eventuelle merknader må være Kultur- og kirkedepartementet i hende innen 11. januar 2006.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen Tauland
avdelingsdirektør

Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven

Dokumentet er i pdf-format. For å lese dette må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Departementene

Akademikerne

A-pressen AS

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Institusjonen Fritt Ord

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for medievitenskap

Kanal 24

Konkurransetilsynet

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen (LO)

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Orkla Media AS

P4 Radio Hele Norge

Sametinget

Schibsted ASA

Telenor AS

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er 11. januar 2006.

Høringsuttalelsene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

A-pressen ASA

Barne- og likestillingsdepartementet – ingen merknader

Familie & Medier

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet – ingen merknader

Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader

Justis- og politidepartementet – ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader

LO – Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Miljøverndepartementet – ingen merknader

Norsk Journalistlag

Norsk redaktørforening

Nærings- og handelsdepartementet – ingen merknader

Næringslivets Hovedorganisasjon

Orkla Media AS

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Schibsted ASA

Telenor

Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader

Utenriksdepartementet – ingen merknader

YS – Yrkesorganisasjonenes sentralforbund