Høring - endringer i medieeierskapsloven

Det foreslås å redusere den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio fra 40 prosent til 1/3 av markedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2006

  • Ot.prp. nr. 46 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 24. mars 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)
  • Pressemelding 24. mars 2006
    "Strengere grenser for eierskap av medier"
    Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram en proposisjon om endringer i medieeierskapsloven. Forslaget innebærer at den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio reduseres fra 40 prosent til 1/3 av markedet.