Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i regelverket for Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Enhetsregisteret - gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF som endrer rådsdirektiv 68/151/EØF om krav om offentlighet for visse selskapsformer (første selskapsrettsdirektiv)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

  • Høringsfrist: 01.02.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200504625-2/AMH

24.11.2005

Høring - Endringer i regelverket for Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Enhetsregisteret - gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF som endrer rådsdirektiv 68/151/EØF om krav om offentlighet for visse selskapsformer (første selskapsrettsdirektiv) og enkelte andre endringer

Vedlagt følger høringsnotat hvor det foreslås mindre endringer i regelverket for Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Enhetsregisteret.

Bakgrunnen for forslagene er først og fremst krav i rådsdirektiv 2003/58/EF av 15. juli 2003 som vi er pålagt å oppfylle. Direktivet moderniserer første selskapsrettsdirektiv (rådsdirektiv 68/151/EØF om krav til offentlighet for visse selskapsformer), særlig gjennom å tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon. Rådsdirektiv 2003/58/EF er vedlagt i engelsk versjon og i norsk uoffisiell oversettelse. Norsk offisiell oversettelse ventes å foreligge ved årsskiftet 2005/2006.

I tillegg redegjøres for enkelte andre endringsforslag for å effektivisere registreringen, bl.a. i regelverket for Enhetsregisteret, som har med elektronisk kommunikasjon å gjøre.

Begrunnelse og redegjørelse for endringsforslagene fremgår av høringsnotatet.

Vi ber om eventuelle høringsuttalelser innen 1. februar 2006. Vi ber også om å få høringsuttalelsen tilsendt på e-post ( postmottak@nhd.dep.no).

Høringsinstansene bes vurdere om forslagene bør forelegges underliggende etater, og ellers til eventuelle relevante instanser som ikke står på høringslisten. Høringsbrevet vil bli lagt ut elektronisk på ODIN (http://www.odin.dep.no/nhd).

Med hilsen

Barbro Noss (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Marie Hustad
rådgiver

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Kredittilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Rikstrygdeverket

Skattedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Bedriftsforbundet

Den norske advokatforening

Den norske revisorforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Rederiforbundet

Sparebankforeningen

Til toppen