Høring - endringer i SIS-loven - gjennomføring av nye rettsakter

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i SIS-loven for å gjennomføre EUs forordninger om Schengen informasjonssystem (SIS).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.05.2021

Vår ref.: 21/1902

Høring - endringer i SIS-loven - gjennomføring av nye rettsakter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om Schengen informasjonssystem som gjennomfører EUs forordninger om Schengen informasjonssystem (SIS). De tre forordningene følger vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. mai 2021. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

Med hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
seniorrådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

ØKOKRIM

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Mediebedriftenes landsforening

Norges politilederlag

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)