Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — erstatningsbestemmelse om ansvar for skade voldt ved korrupsjon

Høringsfrist: 01.02.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

  • Høringsfrist: 01.02.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/07125 EP ATO

12.10.2005

Høring – erstatningsbestemmelse om ansvar for skade voldt ved korrupsjon

Vedlagt følger Justisdepartementets høringsnotat om erstatningsbestemmelse om ansvar for skade voldt ved korrupsjon. Notatet er disponert slik:

1.

Innledning

s. 1

2.

Om Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon og forholdet til gjeldende norsk erstatningsrett

s. 1

2.1

Konvensjonen

s. 1

2.2

Høringen 8. oktober 2003

s. 3

2.3

Departementets vurdering

s. 5

3.

Justisdepartementets lovforslag

s. 8

3.1

Innledning

s. 8

3.2

Ansvarsgrunnlagene og de ansvarlige

s. 9

3.3

Ansvar for økonomisk tap

s. 14

3.4

Oppreisningserstatning

s. 14

3.5

Hva som regnes som korrupsjon

s. 17

3.6

Korrupsjonen har tilknytning til utlandet

s. 20

3.7

Kravet til årsakssammenheng mellom det ansvarsbetingende forhold og skaden. Hva er for avledede, fjerne eller upåregnelige følger av korrupsjonen til å dekkes av ansvaret?

s. 21

3.8

Bevisvurderingen

s. 22

4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

s. 22

5.

Lovutkast

s. 25

Vi ber om at høringsinstansene sender sine merknader til Justisdepartementet innen 1. februar 2006.

Statlige høringsinstanser bes vurdere om saken også bør forelegges underlagte organer som ikke står på høringslisten.

Hvis mulig ber vi om at en elektronisk kopi av høringsuttalelsene blir sendt til atle.torvund@jd.dep.noMed hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Atle Torvund
lovrådgiver

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Salten tingrett
Stavanger tingrett
Trondheim tingrett
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
ØKOKRIM
Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Fylkesmennene
Bergen kommune
Bodø kommune
Hamar kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Akademikerne
Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske revisorforening
De regionale helseforetakene
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarergruppen av 1977
Framtiden i våre hender
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
IKT-Norge
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Skatterevisorers Landsforening
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Norsk Kommuneforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiembetsmennenes landsforbund
Politiets fellesforbund
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Transparency International Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen