Høring — Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Høringsfrist: 15.10.2004

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Høringsfristen er satt til 15. oktober 2004. (01.07)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2004

Vår ref.: 2004/5676

Høring – Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Bakgrunnen for høringsnotatet er at Stortingets justiskomité i forbindelse med vedtakelsen av lovene ba om at lovene gjennomgår en etterkontroll når det har gått fem år siden ikrafttredelsen, se Innst. O. nr. 80 (1996-97) s. 4 første spalte. Lovene trådte i kraft 1. januar 1999.

En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adresselisten. Flere eksemplarer av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.

Vi ber om høringsuttalelser innen 15. oktober 2004. Uttalelsene sendes til Justisdepartementets lovavdeling. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen kjetil.larsen@jd.dep.no.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

 

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Alle departementene

Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
onkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Skatterevisorers Landsforening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppgaveregisteret
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
VPS ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund