Høring - EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

 • Høringsfrist: 01.03.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200607102-/EVI

01.12.2006

EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett - høring

EU-kommisjonen vedtok 22. november då. en grønnbok om arbeidsrett ”Modernisering av arbeidsretten for å møte det 21.århundredets utfordringer”, se vedlegg. EU-kommisjonen stiller i grønnboken en rekke spørsmål om fremtidens arbeidsrettslige regulering på EU-nivå i forhold til utfordringer knyttet til større fleksibilitet i arbeidsmarkedet kombinert med jobbsikkerhet og økonomisk og sosial sikkerhet. EU-kommisjonen har oppfordret alle relevante aktører i EØS/EU, myndigheter og arbeidslivets parter til å delta i en åpen debatt om disse spørsmålene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på kommisjonens spørsmål innen 1. mars 2007.

Vi ser helst at høringssvarene, i tillegg til ordinært brev, også sendes elektronisk til evi@aid.dep.no. Grønnboken vil stå på dagsorden i et planlagt møte i januar der ulike EØS/EU-spørsmål skal drøftes med partene i arbeidslivet. Partene vil motta en særskilt invitasjon til dette møtet. Vi gjør oppmerksom på at det også er anledning til å sende svar direkte til EU-kommisjonen innen 31. mars 2007. Kommisjonen har utarbeidet et eget spørreskjema som kan brukes til dette. Det vises til kommisjonens hjemmeside ( http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_en.htm).

Med hilsen

Harald Ryen (e.f.)
Avdelingsdirektør

Elisabeth Vigerust
Seniorrådgiver

Vedlegg: EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett

Det foreligger ingen notater i denne høringssaken.

 • Akademikerne
 • Arbeidernes opplysningsforbund i Norge
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Hotell- og Restaurantarbeiderforbund
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk kommuneforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Petroleumstilsynet
 • Privatansattes Fellesorganisasjon
 • Professor Henning Jakhelln; Universitetet i Oslo
 • Professor Stein Evju; Universitetet i Oslo
 • Regjeringsadvokaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Til toppen