Høring – EU/EØS. Forslag til forordning for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Europakommisjonens forslag til forordning om regler for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Forslaget har som formål å sikre en bedre oppsporing, etterforskning og rettsforfølgelse av lovovertredelser vedrørende internettrelaterte overgrep mot barn. Det pålegger relevante internettbaserte tjenestetilbydere å oppspore, rapportere, forhindre og fjerne materiale som viser seksuelt misbruk av barn på deres tjenester, samt etablering av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2023

Vår ref.: 22/4023

Høring – EU/EØS. Forslag til forordning for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn      

Europakommisjonen la den 11. mai 2022 fram et forslag til forordning om regler for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Det blir nå drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Det kan bli justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen. Forslaget er merket EØS-relevant.

Forordningen har som formål å sikre en bedre oppsporing, etterforskning og rettsforfølgelse av lovovertredelser vedrørende internettrelaterte overgrep mot barn. Forslaget pålegger relevante internettbaserte tjenestetilbydere å oppspore, rapportere, forhindre og fjerne materiale som viser seksuelt misbruk av barn på deres tjenester, samt etablering av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn.

Bakgrunn for forslaget

De siste årene har det vært en økning i internettrelaterte overgrep mot barn. I 2021 avdekket internett-selskaper 85 millioner bilder og filmer som viste seksuelt misbruk og overgrep mot barn. Dette var en økning på 64% fra 2020.

Rask teknologisk innovasjon, samt økende og bred tilgang til digital teknologi gir kriminelle muligheter for å misbruke og utnytte barn. Denne typen kriminalitet er svært underrapportert, og dessverre er det mange ofre som aldri blir identifisert. 

I forbindelse med pandemien har det vært en økning i barns eksponering for uønsket oppmerksomhet på internett, inkludert «grooming» for seksuell utnyttelse. Bilder og filmer av barn som utsettes for seksuelle overgrep deles i et stort omfang.

EU-kommisjonen påpeker at leverandører av vertstjenester og interpersonelle kommunikasjonstjenester spiller en spesielt viktig rolle i denne sammenheng. Enkelte tilbydere bruker teknologi for å avdekke, rapportere og fjerne overgrepsmateriale fra sine tjenester, men det er stor variasjon mellom de ulike selskapene. Det store flertallet av rapporter kommer fra en håndfull tilbydere, og et betydelig antall tilbydere iverksetter ikke tiltak i det hele tatt. Kvaliteten og relevansen av rapporter som myndighetene i Europa mottar fra tilbydere, varierer også betraktelig. Frivillige tiltak har derfor vist seg å være utilstrekkelige for å ta tak i misbruk av internett-tjenester til ulike former for seksuelle overgrep mot barn.

Nærmere om innholdet i forslaget

Forslaget til forordning består av to hoveddeler. Den første delen innebærer blant annet plikter for tilbydere av relevante internettbaserte tjenester til å gjennomføre risikovurderinger og rapportere seksuelt misbruk av barn som de får kjennskap til.

Den andre delen av forslaget gjelder etablering av et nytt, uavhengig europeisk senter for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Sentrale oppgaver for EU-senteret vil være å motta og analysere rapportene fra tjenestetilbyderne, videresende relevante rapporter til politimyndighetene, og tilby støtte til ofre.  

Innspill til forslaget

Justis- og beredskapsdepartementet ber om høringsinstansenes kommentarer til EU-kommisjonens forslag, samt innspill til hvordan norske myndigheter skal arbeide med forslaget.

Lenke til forslaget:

Annen relevant informasjon:

I etterkant av høringen vil departementet vurdere hva slags konsekvenser innholdet i forslaget vil ha for norske interesser og aktører, og utvikle en foreløpig norsk posisjon. Departementet skal også gjøre en foreløpig vurdering av om EØS-relevans foreligger.

Utredning av en nasjonal løsning

Stortinget har bedt regjeringen utrede innføring av en plikt for norske tjenesteleverandører til å melde fra dersom de oppdager at deres tjenester brukes til straffbar oppbevaring eller distribusjon av overgrepsmateriale.

Justis- og beredskapsdepartementet ber derfor også om høringsinstansenes kommentarer til hvordan en nasjonal løsning eventuelt kan utformes, fortrinnsvis innenfor rammen av forordningsutkastet.

Fristen for høringsinnspill er 10. februar 2023.

Fristen for innspill er satt for at departementet skal kunne vurdere innspillene i forkant av sentrale prosesser.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål om faglig innhold og prosess kan rettes til Politiavdelingen, Seksjon for kriminalitetsbekjempelse, telefon 22 24 90 90.

Med hilsen

Anders Schiøtz Worren
avdelingsdirektør

Catharina Lurås
utredningsleder

Departementene

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen
   alvorlig kriminalitet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvaret

Generaladvokaten

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Konkurransetilsynet

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Patentstyret

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statsadvokatene

Statsforvalterens fellestjenester

Statsforvalterne

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjeneste
   (EOS-utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Økokrim

 

3NET AS

Afiber AS

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Alta Kraftlag SA

Altibox AS

Altifiber AS

Amnesty International Norge

Andøy energi AS

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AT&AT Global Network Services Norge

Austevoll kraftlag SA

Avur AS

Bardufoss Kabel TV AS

Bergen fiber AS

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge

Breiband.no AS

Brukerklagenemnda

Buypass AS

Ceragon Netwoks AS - Norway

Chili Mobil AS

Com4 AS

Commfides Norge AS

Creative Commons Norge

CREO - forbundet for kunst og kultur (MFO)

Danske Bank

Den internasjonale juristkommisjonen, avdeling Norge

Den Norske Dataforening

Den Norske dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Det Norske Komponistfond

Discovery Networks Norway AS (Discovery)

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Easy Connect AS

eforum

Eidsiva Bredbånd AS

Eika Gruppen AS

EL & IT forbundet

Elektronikkbransjen

Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Enivest AS

eRate Norway AS

EVRY Norge AS

Facebook

Fagpressen

Fellesorganisasjonen Foto-Norge

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Finans Norge

Finanstilsynet

FolkOrg

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FONO

Forbundet Frie Fotografer (FFF)

Forskerforbundet

Forsvarergruppen

FriBit

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Global Connect AS

Google Norge

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GramArt

Gramo

Hammerfest Energi Bredbånd AS

Haugaland Kraft AS

Hovedorganisasjonen Virke

Hørselshemmedes Landsforbund

Ice

IFPI Norge

IKT Norge

Innovasjon Norge

Institusjonsfotografene

Intelcom Group AS

Intelligent Telecom Services

IP Only Networks

Istad Fiber AS

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kabel Norge

Klepp Energi AS

Kopinor

Kragerø Bredbånd AS

KROM – Norsk forening for kriminalreform

KS

Kunstnernettverket

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Last Mile Communications

Lofotkraft AS

Lycamobile Norway Ltd.

Lynet Internett AS

Lyse Fiber AS

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Tek AS

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)

Musikkfondene

Musikkforleggerne

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

NextGenTel AS

NextNet AS

NONA - The Norwegian Online News Association

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

Nordic Entertainment Group

Nordic Screens AS

Nordmøre Energiverk AS

Nordvest Fiber AS

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Handikapforbund

Norges museumsforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk Artistforbund (NA)

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Filmklubbforbund

Norsk forening for jus og edb

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening (NKF)

Norsk Kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk Oversetterforening (NO)

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Videogramforening (NVF)

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere (NBK)

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Konsertarrangører

Norske Kunsthåndverkere (NK)

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

NORTIB - Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

Norwaco

Notodden Energi AS

NTE Marked AS

Næringslivets hovedorganisasjon

OMOD - Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Orange Business Services AS

Organisasjonen mot politisk overvåking

P4 Radio Hele Norge AS

Phonero AS

Platearbeiderforeningen

Politiets Fellesforbund

Powertech Information Systems

Redd Barnas Rettighetssenter

Rettighetsalliansen

Rettspolitisk forening

Riks TV AS

Saga Mobil AS

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

Sandefjord Bredbånd AS

Schibsted ASA

Signal Bredbånd AS

Signicat AS

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Stiftelsen Fritt Ord

Stine Sofies Stiftelse

Strålfors AS

Tafjord Marked AS

Talkmore

Tampnet AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Teknologirådet

Telenor Norge AS

Teleplan Consulting AS

Telia Norge AS

TONO

TV 2 AS

Unge Kunstneres Samfund

Unio

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Vesterålskraft Bredbånd ASD

Viken Fiber AS

Vipps AS

Virke kunnskap og teknologi

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Den Norske Ballettskole AS

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Politihøgskolen

Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo