Høring - Europarådet. Rapport om mediemangfold i Europa

Kultur- og kirkedepartementet har sendt rapporten 'Media diversity in Europe' ut på høring. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe i Europarådet og omhandler mediepolitiske spørsmål som ytringsfrihet, medieeierskap, allmennkringkasting med videre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/0237 ME OGU:elt

24.01.2003

Europarådet: rapport om mediemangfold i Europa

En ekspertgruppe i Europarådet har utarbeidet rapporten ”Media diversity in Europe”, jf. vedlegg. Rapporten omhandler ulike mediepolitiske spørsmål; bl.a. ytringsfrihetspørsmål, medieeierskap, allmennkringkasting samt WTO/GATS-forhandlinger vedrørende audiovisuelle tjenester m.v.

Eventuelle merknader til ekspertgruppens anbefalinger, jf. bl.a. rapportens Part F, sendes Kultur- og kirkedepartementet, Medieavdelingen, innen 3. mars 2003. Vi mottar gjerne merknadene elektronisk på e-postadresse postmottak@kkd.dep.no

Ett eksemplar av rapporten følger vedlagt. Den foreligger også på Europarådets hjemmesider, se http://www.humanrights.coe.int/media/documents/ReportMediadiversity.doc

Med hilsen

Nina Økland e.f.
avdelingsdirektør

Olav Guntvedt
underdirektør

Vedlegg: Rapport om mediemangfold i Europa

Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Allmennkringkastingsrådet
A-pressen ASA
Eierskapstilsynet
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for medievitenskap
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for rettsinformatikk
Kringkastingsringen
Kristelig kringkastingslag
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk forbund for Lokal-TV
Norsk forum for ytringsfrihet
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk Presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rikskringkasting AS
Norske Annonsørers Forbund
Orkla ASA
Sametinget
Schibsted ASA
Statens medieforvaltning
TV 2 AS