Høring - evaluering av Norsk filmutvikling

gtl management har på oppdrag for Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en evaluering av Norsk filmutvikling. Saken omtales i budsjettet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/507 ME/ME2 CHS:elt

12.06.2003

Høring – evaluering av Norsk filmutvikling – forslag til alternative modeller for organisering av oppgaver

Vi viser til at Stortinget i forbindelse med behandling av budsjettet for 2003 og forslaget om å avvikle Norsk filmutvikling bad om at det ble foretatt en evaluering av virksomheten.

gtl management v/ Gunnar Lossius har på oppdrag for Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en evaluering av Norsk filmutvikling. Evalueringen konkluderer bl.a. med at det er behov for større målretting av Norsk filmutviklings virkemidler.

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette evalueringen av Norsk filmutvikling på høring. Rapporten er lagt ut på Kultur- og kirkedepartementets Internettsider:

Vurdering av virkemidler og organisering av Norsk filmutviklings oppgaver. Drøfting av ulike alternative modeller for organisering av oppgaver.

Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle merknader til Kultur- og kirkedepartementet innen 8. august 2003. Høringsuttalelser bes sendt både elektronisk og som vanlig brev. For den elektroniske oversendelsen benyttes følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Christina Sepúlveda
fung. avdelingsdirektør

Produsentforeningen
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmregissører
Norsk filmforbund
Den norske filmskolen, Høgskolen i Lillehammer
Kunsthøgskolen i Oslo
Norsk filminstitutt
Norsk filmfond
NRK
TV2
Vestnorsk filmsenter AS
Nordnorsk filmsenter AS
Norsk tjenestemannslag