Høring - eventuell tillatelse til samarbeid om faste videresalgspriser for fagbøker og lærebøker på norsk for høyere utdanning

Høringsfrist: 5. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600203-/KKI

04.04.06

Høring - eventuell tillatelse til samarbeid om faste videresalgspriser for fagbøker og lærebøker på norsk for høyere utdanning

Ved kongelig resolusjon av 21. desember 2005 ble det gitt adgang fram til 1. juli 2006 til å gjennomføre reglene i Bransjeavtalen av 1998 om faste priser for bokhandlernes salg av lærebøker til høyere utdanning og profesjonsbøker. Det er ennå ikke tatt standpunkt til om det skal være adgang til slikt samarbeid etter denne dato. Et fortsatt prissamarbeid etter 1. juli krever eventuelt en forskrift om unntak på samme måte som forskrift 29. april 2005 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av skjønnlitteratur og generell litteratur.

Et slikt unntak fra konkurranseloven må i tilfelle begrunnes. Bransjeorganisasjonene har bl.a. under henvisning til kultur- og språkpolitiske mål gitt uttrykk for at forleggerne bør ha adgang til å sette faste priser for bokhandlernes salg av lærebøker til universitet og høyskoler. Det fremgår imidlertid av ovennevnte kongelige resolusjon at det er behov for en nærmere drøfting og vurdering av sammenhengen mellom eventuelle faste videresalgspriser og et ønske om å styrke og utvikle norsk fagspråk ved universitet og høyskoler.

Som en oppfølging av den kongelige resolusjonen og som et grunnlag for en beslutning om det skal gis adgang til faste videresalgspriser for bokhandlernes salg av slike bøker, ber Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet om høringsinstansenes merknader til et høringsnotat om dette.

Av notatet går det fram at det ikke er klart i hvilken grad faste videresalgspriser for fagbøker til universitet og høyskoler bidrar til at de språk-, kultur og utdanningspolitiske målene nås. Vi ber høringsinstansene om eventuelt å forklare sammenhengen mellom faste bokpriser og faktorer som produksjonsomfang og omsetning av den aktuelle bokgruppen, gunstigst mulig bokpris for kunden, kvalitet og inntektsgrunnlaget for forlag og forfattere.

Vi ber høringsinstansene også å uttale seg om andre virkemidler kan være mer målrettede.

Dersom regjeringen etter høringen kommer til at det fortsatt skal være adgang for leverandører av lærebøker for høyere utdanning til å bestemme videreforhandlernes priser på disse, må det gis et mer varig unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10. Høringsnotatet inneholder under pkt. 6 et forslag om hvordan dette lovteknisk kan gjøres gjennom endring av § 3 i forskrift 29. april 2005 om unntak fra konkurranseloven § 10. Høringsinstansene bes om å uttale seg om utformingen av unntaket, herunder om det kan være behov for en nærmere presisering av hva samarbeidet om priser for denne gruppen bøker skal kunne gå ut på, og om det bør knyttes betingelser til anvendelsen av unntaket.

Høringsuttalelser
Høringsbrev og notat er lagt ut elektronisk på Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/hoeringer/bn.html.

Det er vedtatt en kort høringsfrist, da en eventuell forskriftsendring må regjeringsbehandles og vedtas innen 1. juli 2006. Det bes om at uttalelsene sendes til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, eventuelt pr. e-post til postmottak@fad.dep.noinnen 5. mai 2006, og at høringsinstansene i nødvendig grad forelegger forslaget for sine underliggende organer/medlemmer. Alle høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på departementets hjemmesider.

En papirversjon av de aktuelle dokumentene kan fås ved henvendelse til departementet.

Med hilsen

Jan A. Halvorsen(e.f.)
ekspedisjonssjef

Steinar Undrum
avdelingsdirektør

Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Baptistenes Teologiske Seminar/SALT-Oslo
Barne og likestillingsdepartementet
Barratt Due Musikkinstitutt
Bergen Arkitekt Skole
Betanien diakonale høgskole
Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske Advokatforening
Den Norske Balletthøyskole
Den Norske Bokhandlerforening
Den norske Eurytmihøyskole
Den norske Fagpresses Forening
Den norske forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Det Norske Samlaget
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Diakonissehjemmets Høgskole
Dronning Mauds Minne, høgskole for førskoleutdanning
Encefalon a/s – Høgskole i grunnmedisin
Fagbokforlaget
Fagskolen for Bok og Papir
Finansdepartementet
Fjellhaug Misjonshøgskole
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen !les
Forlagssentralen
Gan Forlag
Handel og Kontor
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Haugen Nettbokhandel
Hegnar Media
Høgskolen for Kristendom, Metodistkirkens studiesenter
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Staffeldtsgate
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen. i Lillehammer
Høgskulen landbruk og bygdenæringar
Høyskolen Diakonova
Høyskolen NKS (Norsk Reiselivshøyskole og Oslo Markedshøyskole)
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuneforlaget
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kopinor
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruksforlaget
Leser søker bok
Lovisenberg diakonale høgskole
MAO bokhandel
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehøgskolen Gimlekollen Mediesenter
Misjonshøgskolen
Nasjonalbiblioteket
Nettverk for private høyskoler v/ Det teologiske menighetsfakultet
NKI Fjernundervisning
NKS Fjernundervisning
NOKUT
Noregs Mållag
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk Bokhandlersamband
Norsk Elevorganisasjon
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Forfattersentrum
Norsk Forleggersamband
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen
Norsk Lærerakademi,bachelor og masterstudier
Norsk Oversetterforening
Norsk studentunion
Norske Barne- og Ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
NTNU
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Piratforlaget
Riksmålsforbundet
Rogaland høgskole
Rogaland markedshøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Samskipnadsrådet
Schibsted
Sentraldistribusjon
Språkrådet
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling)
Studentenes Landsforbund
UNIPA AS
Universitas
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Wennergren-Cappelen As

Til toppen