Høring - Finansiering av matforvaltningen

Forskrifter fastsatt 9. jan. og 15. jan. 2004

Landbruksdepartementet inviterer næring og organisasjoner til høringsmøte om det nye systemet for finansiering av matforvaltningen. (02.12.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/02197-MRB

1.12.2003

Finansiering av matforvaltningen

Det vises til tidligere høringsbrev om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen av 25/3-2003, samt til høringsmøte om saken 23/4-2003. Det vises også til høringsbrev om avgift- og gebyrfinansiering av matforvaltningen av 10/7-2003, samt til Ot.prp. nr. 100 (2002-2003) om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) og Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) om lov om endringer i lov om dyrevern mv.

I høringsbrevet om avgift- og gebyrfinansiering av matforvaltningen av 10/7-2003 ble det under beskrivelsen av gebyr for tilsyn og kontroll, vist til at det ville bli foreslått å videreføre en del gebyrordninger innenfor visse bestemte områder, samt at det ville bli innført en ny gebyrordning på drikkevann. Ordningene er som følger:

 • gebyr for tilsyn og kontroll med fôr (fisk og landdyr)
 • gebyr for tilsyn og kontroll med plantevernmidler
 • gebyr for tilsyn og kontroll med planter og plantedeler som ikke skal inngå i matproduksjon
 • gebyr for tilsyn og kontroll med økologisk produksjon
 • gebyr for tilsyn og kontroll med innførsel av levende dyr og animalske produkter
 • gebyr for tilsyn og kontroll med kosmetikk
 • gebyr for tilsyn og kontroll med drikkevann (ny).
 • gebyr for tilsyn og kjøttkontroll

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Landbruksdepartementet er disse ordningene nærmere omtalt med rammer for finansiering.

Når det gjelder gebyr for tilsyn og kontroll med innførsel av levende dyr og animalske produkter og gebyr for tilsyn og kontroll med kosmetikk, vil det ikke være noen endringer i disse ordningene i forhold til dagens satser, bortsett fra nødvendige tekniske tilpasninger.

De andre gebyrordningene innebærer også for en stor grad en videreføring av dagens satser, men her er det på enkelte områder gjort noen endringer i forhold til oppbyggingen av det totale finansieringssystemet.

Gebyr for tilsyn og kontroll med drikkevann er en ny gebyrordning.

Når det gjelder gebyr for tilsyn og kontroll med kjøtt er det i forslag til statsbudsjett for 2004 lagt til grunn en økning fra kr. 3400,- til kr. 3500,-.

Vedlagt følger utkast til de enkelte gebyrbestemmelser med gebyrsatser, med unntak av kjøttkontrollgebyr som er beskrevet overfor.

Bestemmelsene om gebyr for tilsyn og kontroll vil bli nedfelt i de aktuelle forskriftene som regulerer de enkelte områder.

Disse forskriftene er:

 • forskrift om fôrvarer av 7/11- 2002 nr. 1290
 • forskrift om plantevernmidler 14/12-2000 nr. 1545
 • forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 1/12-2000 nr. 1333
 • forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer 5/5-1998 nr. 402
 • forskrift om gebyr for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland 20/1-2000 nr. 47
 • forskrift om kontrollgebyr mv for kosmetikk og kroppspleieprodukter av …. (tidligere forskrift om tilsynsavgift mv for kosmetikk og kroppspleieprodukter av 29/1-1999)
 • forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4/12-2001 nr. 1372

Vedlagt følger også utkast til Forskrift om avgift og gebyr for å finansiere matforvaltningen.

Denne forskriften er en sammenslåing av tre forskrifter som var på høring i juli/august 2003 (forskrift om matproduksjonsavgift, forskrift om avgift på fôr til dyr som ikke skal inngå i matproduksjon og forskrift om gebyr for særskilte ytelser).

De enkelte avgiftssatser og timesatser for gebyrene er nå satt inn i forskriften. Satsene på matproduksjonsavgiftene er nedfelt i forslag til statsbudsjett for 2004.

Satsene på avgift på fôr til dyr som ikke skal inngå i matproduksjon, er satt ut i fra et stipulert tilsyns og kontroll forbruk innenfor den foreslåtte rammen i statsbudsjettet

Forskrift om avgift og gebyr for å finansiere matforvaltningen danner sammen med de ovennevnte gebyrordninger for tilsyn og kontroll, basis for det nye systemet for finansiering av matforvaltningen.

For å gi en oversikt over finansieringssystemet med de enkelte ordninger, innkalles det herved til høringsmøte om saken.

Høringsmøtet vil bli holdt i Sal D på Folkets hus Youngs gt. 11 Oslo 17/12.2003 kl. 10.00.

Påmelding til høringsmøtet på e-post til anita.engebretsen@ld.dep.no eller pr. telefon 22 24 94 38 innen 11/12-2003.

Høringssvar sendes Landbruksdepartementet innen 22/12-2003.

Med hilsen

Kjell Nyhus e.f.
avdelingsdirektør

Marit R Birkelid
rådgiver