Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2021

Vår ref.: 21/4915

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet, på høring.

Forslaget sendes på kort høring for å kunne være på plass 1. januar 2022 når nevnte forskrift opphører. Departementets vedtak om forkortet høringsfrist følger vedlagt.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelserer som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Høringsfristen er 1. desember 2021.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                        Anne S. Borge Hellesylt
                                                                        seniorrådgiver

 

ACTIS

ADHD Norge

AKAN

A-larm

Alfa Behandlngssenter

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

BAR – Barn av rusmisbrukere

Barneombudet

Bergfløtt behandlingssenter

Blå Kors Norge

Borgerstadklinikken

Datatilsynet

Den norske legeforening

Departementene

Den norske legeforening

Det Nytter, KRAFT

Evangeliesenteret

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Foreningen for en helhetlig ruspolitikk

Foreningen for tryggere ruspolitikk

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Foreningen for human narkotikapolitikk

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

HELFO

Helse Midt RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse- og sosialombudet i Oslo

Hvite Ørn

Incita

Incognito klinikk

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for samfunnsforskning

Ivareta

Kirkens bymisjon

Kommunenes sentralforbund (KS)

Kompetansesenter rus - Nord

Kompetansesenter rus - region Midt-Norge

Kompetansesenter rus – region Oslo

Kompetansesenter rus – region sør

Kompetansesenter rus – region Vest Bergen

Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger

Kompetansesenter rus – region Øst

KorFor

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Kriminalomsorgsdirektoratet

Lade behandlingssenter Blå Kors

Landets fylkesleger

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets Pasient- og brukerombud

Landets Statsforvaltere

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Leve – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Marborg

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

MIO Minoritetenes Interesseorganisasjon

MO-senteret Gyldenpris (Bergen kommune)

NAPHA

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonalt kompetanstjeneste for legevaktmedisin

Nasjonalt kompetansetjeneste ROP

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minioritetshelse NAKMI

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges kristelige legeforening

Norsk Farmasøytisk Selskap

NormalNorge

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for allmenmedisin

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Norsk forum for terapeutiske samfunn

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norske sykehusfarmasøyters forening

Origosenteret

Politidirektoratet

Preventio

Prindsen mottakssenter (Oslo kommune)

ProLARNett

Pårørendealliansen

Retretten

Rusforsk

Rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO)

Rådet for legeetikk

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Selvhjelp Norge

Senter for rus- og avhengighetsforskning, Uio (SERAF)

Sigma Nord

SINTEF Helse

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)

Stiftelsen P22

Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

Stiftelsen Wayback Norge

TIPS – Stavanger

TIPS – Sør-øst

Tyrilistiftelsen

Ungdom mot narkotika

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Utdanningsdirektoratet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke

Yngre legers foreining

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

WSO – We shall overcome