Høring 2006 - Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600203-/DH

03.04.06

Høring - Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Miljøverndepartementet sender vedlagt forslag til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) på alminnelig høring.

Frist for uttalelse er 1. august 2006.

Forskriften skal gi utfyllende regler til lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering. Miljøverndepartementet arbeider med sikte på at loven og forskriften kan iverksettes 1. januar 2007.

Forslaget er utformet som et samlet forskriftsverk. Forslaget omfatter bl.a. regler om matrikkelen, matrikkelføring, innsyn og bruk av matrikkelopplysninger, oppmålingsforretninger, godkjenning av landmålerforetak og geodetisk grunnlag.

Høringsinstansene bør således merke seg at forskriften dekker flere ganske forskjellige spørsmål, herunder landmålingstekniske og eiendomsfaglige spørsmål, og spørsmål om utdanning og kompetanse til landmålere.

Høringsdokumentene er lagt ut på internett.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Kurt Ellingsen, telefon 22 24 59 24, eller seniorrådgiver Dag Høgvard, telefon 22 24 59 17.

Vi ber om at kopi av høringsuttalelsen sendes på epost til postmottak@md.dep.no i form av ren tekst (TXT), rikt tekstformat (RTF) eller Microsoft word-format (DOC).

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kurt Ellingsen
avdelingsdirektør

Navn

Adresse

Poststed

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Avinor AS

Pb. 150

2061 Gardermoen

Bergvesenet

Postboks 3021 Lade

7441 Trondheim

Boligprodusentenes forening

Pb. 7186 Majorstuen

0307 Oslo

Brønnøysundregistrene

8910 Brønnøysund

Byggenæringens landsforening

Pb. 7187 Majorstuen

0307 Oslo

Byggherreforeningen

Postboks 73

1325 Lysaker

Datatilsynet

Pb. 8177 Dep

0034 Oslo

Den norske advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 Oslo

Den norske stats husbank

Pb. 5130 Majorstuen

0302 Oslo

Direktoratet for naturforvaltning

Tungasletta 2

7485 Trondheim

Domstolsadministrasjonen

7485 Trondheim

Energibedriftenes landsforening

Pb. 7184

0307 Oslo

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)

Pb. 5485 Majorstuen

0305 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Pb. 2473

0202 Oslo

Forbrukerrådet

Pb. 4595 Nydalen

0404 Oslo

Forsvarsbygg

Pb. 405 Sentrum

0103 Oslo

Geoforum

Storgt. 11

3510 Hønefoss

Geomatikkbedriftenes landsforening

Kronprinsens gt. 5

0251 Oslo

Huseiernes landsforbund

Fred Olsens gt. 5

0152 Oslo

Høgskolen i Bergen

Pb. 7030

5020 Bergen

Høgskolen i Gjøvik

Pb. 191

2802 Gjøvik

Jernbaneverket

Stortorvet 7

0155 Oslo

Kommunenes sentralforbund

Pb 1378 Vika

0114 Oslo

Konkurransetilsynet

Pb 439 Sentrum

5805 Bergen

Kredittilsynet

Østensjøveien 43

0667 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gt. 11

0181 Oslo

Norges Bondelag

Pb. 9354 Grønland

0135 Oslo

Norges byggforskningsinstitutt

Postboks 124 Blindern

0314 Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund

Hansteens gate 2

0253 Oslo

Norges ingeniørorganisasjon (NITO)

Pb. 9100 Grønland

0133 Oslo

Norges Praktiserende arkitekter

Postboks 5482 Majorstuen

0305 Oslo

Norges Skogeierforbund

Pb. 1438 Vika

0115 Oslo

Norges Takseringsforbund

Fyrstikkalleen 20

0661 Oslo

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

7491 Trondheim

Norges Tilstandsrapport Forbund

Øvre Torgt. 9

3017 Drammen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Pb. 5091 Majorstuen

0301 Oslo

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Øvre Vollgt. 9

0158 Oslo

Norsk Byggtjeneste

Postboks 1575 Vika

0118 Oslo

Norsk Eiendomsinformasjon AS

Pb. 1542 Vika

0117 Oslo

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

Postboks 115

1431 Ås

Norsk Kommunalteknisk Forening

Pb. 1905 Vika

0124 Oslo

Norsk Polarinstitutt

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

Norske Arkitekters Landsforbund

Josefines gt. 34

0351 Oslo

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)

Pb. 452 Sentrum

0104 Oslo

Norske Jordskiftekandidaters Bedriftsforening

c/o DEKAR as, Malvikvegen 1233

7550 Hommelvik

Norskog

Postboks 123 Lilleaker

0216 Oslo

NSB Eiendom AS

Grorudv. 75

1053 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pb. 5250 Majorstuen

0303 Oslo

Opplysningsvesenets fond

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Posten Norge AS

Biskop Gunnerus' g. 14 A

0001 Oslo

Reindriftsforvaltningen

Pb. 1104 Sentrum

9504 Alta

Riksantikvaren

Pb. 8196 Dep.

0034 Oslo

Riksarkivaren

Pb. 4013 Ullevål Stadion

0806 Oslo

Riksrevisjonen

Pb. 8130 Dep.

0032 Oslo

Rådgivende ingeniørers forening

Essendrops gt. 3

0368 Oslo

Sámediggi - Sametinget

Pb. 144

9735 Karasjok

Skattedirektoratet

Pb. 6300 Etterstad

0604 Oslo

Sparebankforeningen i Norge

Pb. 6772 St. Olavs pl.

0130 Oslo

Standard Norge

Postboks 242

1326 Lysaker

Statens bygningstekniske etat

Pb. 8742 Youngstorget

0028 Oslo

Statens forurensingstilsyn

Pb. 8100 Dep

0032 Oslo

Statens Innkrevingssentral

Postboks 455

8601 Mo i Rana

Statens kartverk

Serviceboks 15

3504 Hønefoss

Statens landbruksforvaltning

Postboks 8140 Dep

0033 Oslo

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Pb. 8142 Dep

0033 Oslo

Statistisk sentralbyrå

Pb. 8131 Dep.

0033 Oslo

Statsbygg

Pb. 8106 Dep

0032 Oslo

Statskog SF

Serviceboks 1016

7809 Namsos

Sysselmannen på Svalbard

Postboks 633

9171 Longyearbyen

Tekna - Norges Jordskiftekandidatforening

Pb. 2312 Solli

0201 Oslo

Tomtefesterforbundet

Pb. 1975 Vika

0125 Oslo

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Pb. 5003

1432 Ås

Universitetet i Bergen

Pb. 7800

5020 Bergen

Universitetet i Oslo

Pb. 1072 Blindern

0316 Oslo

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Økokrim

Postboks 8193 Dep

0034 Oslo