Høring - Forskrift om endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Fastsatt 1. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200300704-/MAU

22.12.2003

Høringsnotat - forskrift om endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

1. Innledning
Den 11. april 2003 trådte ny forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen i kraft. Denne forskriften er hjemlet i lov 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Den 20. november 2003 vedtok Stortinget lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Denne loven skal erstatte gjeldende lov. I denne forbindelse må hjemmelshenvisningene i forskriften endres. Samtidig forslås det noen materielle endringer i forskriften.

I vedlagte utkast til forskriftsendringer foreslås det bestemmelser om unntak fra konsesjonsplikten etter ny lov § 3 ved overtagelse av eiendom med konsesjonsregulert produksjon som man har odelsrett til, samt ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap der partene har hver sin konsesjonsregulerte produksjon fra før. Det fremmes også forslag til satser for den standardiserte erstatningen som er vedtatt i ny lov § 10.

For øvrig er det vurdert om reglene om purkeringer bør endres, og det er gjort noen mindre endringer i enkelte bestemmelser.

Det presiseres at det kun er endringene i forskriften som er på høring, og det bes om høringsinstansenes merknader til disse.

Det bes om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 16. februar 2004. Det tas sikte på at forskriftsendringene og ny lov skal tre i kraft 1. april 2004.

Nedenfor følger kommentarer til de foreslått forskriftsendringene.

2. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene

2.1 Unntak fra konsesjonsplikten etter ny lov § 3 første ledd ved overtagelse av eiendom man har odelsrett til
I det opphevede rundskrivet M-10/2000 pkt. 4.6 var følgende praksis nedfelt:

”Det kan gis anledning til at søker kan få etablere/utvide konsesjon ved overtakelse av foreldrenes gård (odel), dersom vedkommende har eksisterende svin- /fjørfehold på annet bruk fra før. Som hovedregel må eksisterende svin-/fjørfehold være ervervet minimum 10 år tidligere. I særlige tilfeller kan departementet gi dispensasjon fra denne hovedregelen.”

I ny lov § 3 tredje ledd heter det at "Departementet kan gi nærmere bestemmelser om konsesjonsplikten etter første ledd.” Bestemmelsens første ledd omhandler forhold som utløser konsesjonsplikt, som for eksempel felles eierinteresser eller annet samarbeid om produksjonen. I følge merknadene til bestemmelsen, se Ot.prp. nr. 94 (2002-2003), gis det her hjemmel for blant annet å gi nærmere regler om konsesjonsplikten ved overtagelse av en konsesjonsregulert produksjon som er etablert på en eiendom som overtageren har odelsrett til, der den odelsberettigede har en etablert konsesjonsregulert produksjon fra før.

På bakgrunn av dette foreslås det en ny § 5 i forskriften, som åpner for at man kan videreføre driften av den produksjonen man har, i tillegg til den produksjonen som er etablert på den eiendommen overtageren har odelsrett til, selv om disse til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift. Bestemmelsen innebærer at driften av disse produksjonene ikke vil rammes av samarbeidsbestemmelsen i lovens § 3 første ledd. Det kreves imidlertid at man søker om å få unntak fra konsesjonsplikten. For å forhindre omgåelse av regelverket, foreslås det å videreføre tiårskravet i det tidligere rundskrivet. Uten en slik frist ville man for eksempel kunne starte opp med konsesjonsregulert produksjon kort tid før man skal ta over en eiendom med konsesjonsregulert produksjon som man har odelsrett til. Kravet innebærer at den som overtar eiendom som vedkommende har odelsrett til, må ha drevet med konsesjonsregulert produksjon i minimum ti år for at vedkommende skal kunne drive begge de konsesjonsregulerte produksjonene, der disse til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift. Av hensyn til lovens formål om en spredt struktur, må produksjonene fortsatt foregå på de respektive eiendommene hvor produksjonene er etablert.

Det foreslås videre at det skal kunne dispenseres fra tiårskravet i særlige tilfeller. Dette skal være en snever dispensasjonsadgang, som vil bli omtalt nærmere i rundskriv.

2.2 Unntak fra konsesjonsplikten etter ny lov § 3 første ledd ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap
I det opphevede rundskrivet M-10/2000 pkt. 4.6 var følgende praksis nedfelt:

”Ektefeller/registrerte partnere har anledning til å ta med seg hver sin konsesjonsregulerte produksjon inn i ekteskapet/partnerskapet, men de kan ikke forvente å få utvidet konsesjon ved senere erverv.”

Det vises også her til ny lov § 3 tredje ledd som åpner for at departementet kan gi nærmere bestemmelser om konsesjonsplikten etter første ledd, jf. ovenfor. I følge merknadene til denne bestemmelsen i Ot.prp. nr. 94 (2002-2003), gis det her hjemmel for å gi regler som åpner for at to personer skal kunne videreføre driften av sine respektive konsesjonsregulerte produksjoner ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap. På bakgrunn av dette foreslås det å ta inn en bestemmelse i forskriften som åpner for dette. Partene kan da samarbeide både praktisk og økonomisk om produksjonene. Det foreslås videre at den produksjonen hver av partene har fra før, må ha vært drevet i minimum tre år, for at det skal kunne gis unntak fra bestemmelsen om konsesjonsplikt i lovens § 3 første ledd. Begrunnelsen for en slik frist er å forhindre omgåelse av regelverket, ved at det etableres en konsesjonsregulert produksjon like før inngåelsen av ekteskap eller samboerskap, og at man slik oppnår en produksjon som er det dobbelte av konsesjonsgrensen. Det presiseres at man av strukturhensyn ikke åpner for at produksjonene fysisk skal kunne slås sammen til én stor produksjonsenhet.

2.3 Standardisert erstatning
Den nye loven om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 10 gir hjemmel for å beregne en standardisert erstatning ved brudd på husdyrkonsesjonsloven. Denne bestemmelsen er ny i forhold til tidligere lov. I følge Ot.prp. nr. 94 (2002-2003) skal erstatningsberegningen ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige fortjenesten av den ulovlige produksjonen, og satsene skal fastsettes i forskrift.

På oppdrag fra Statens landbruksforvaltning har Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning gjort beregninger av den gjennomsnittlige fortjenesten av ulovlig produksjon i de ulike konsesjonsregulerte produksjonene. Med grunnlag i dette foreslås det bestemte satser pr. ulovlig produserte dyr/konsesjonsenhet, se vedlagte forslag til endringer i forskriften.

Når det gjelder den standardiserte erstatningen for øvrig vises det til den nevnte odelstingsproposisjonen.

Det er delegert til fylkesmannen å fatte vedtak, føre kontroll, samt rapportere og avdekke feil i forhold til husdyrkonsesjonsregelverket, jf. gjeldende forskrift § 9. Fylkesmannen får nå også ansvar for å fatte vedtak om og kreve inn den standardisert erstatningen. Saksbehandlingen vedrørende dette vil det bli gjort nærmere rede for i rundskriv.

2.4. Purkeringer
I etterkant av fastsettelsen av forskriften av 11. april 2003, er det kommet innspill til endringer av reguleringen for purkeringer, hovedsakelig knyttet til ønske om å gå over fra å regulere antall innsatte purker til å regulere antall kull. I forbindelse med fastsettelsen av den nevnte forskriften ble det vurdert å gå over til å regulere antall omsatte smågris både i og utenfor purkeringer, jf. høringsnotat av november 2002. Det ble imidlertid konkludert med at en slik regulering vil være svært ressurskrevende for forvaltningen å kontrollere. Tilsvarende vil en regulering av antall kull svekke forvaltningens kontrollmuligheter. Det er dessuten ikke ønskelig å ha en annen regulering for smågrisproduksjonen i purkeringer enn utenfor. Departementet foreslår derfor ingen endringer på dette punktet.

Det foreslås imidlertid å presisere forskriftsteksten i gjeldende § 6 om økonomiske interesser i navet. Som det fremgår av paragrafen skal den enkelte produsent i en purkering ha et selvstendig ansvar for det økonomiske resultatet fra svineholdet. Det foreslås å presisere at nav og satellitter ikke kan ha eierinteresser eller andre former for økonomiske interesser i hverandres produksjoner.

2.5 Øvrige endringer
I § 3 erstattes verpehøner med høner. Dette er kun en språklig endring.

Bestemmelsen om unntak fra konsesjonsplikten etter lovens § 3 ved overtagelse av eiendom som man har odelsrett til og ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap, blir ny § 5, jf. punkt 2.1 og 2.2 i høringsnotatet.

Gjeldende § 5 om omlegging av produksjonen innenfor innvilget antall konsesjonsenheter blir ny § 6.

Gjeldende § 6 blir ny § 7. Bestemmelsen om standardisert erstatning blir ny § 8, jf. punkt 2.3 i høringsnotatet.

Gjeldende § 7 blir ny § 9. Den delen av bestemmelsen som omhandler overgangsordningen for 2003 oppheves, da den kun gjaldt for 2003.

Gjeldende § 8 om søknadsprosedyre blir ny § 10.

Gjeldende § 9 om delegering blir ny § 11. Denne bestemmelsen er korrigert i henhold til ny lov.

Gjeldende § 10 om klagerett blir ny § 12.

Gjeldende § 11 om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser blir ny § 13. I denne paragrafen oppheves bestemmelsen om overgangsordningen som gjaldt i 2003.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser
De foreslåtte endringene om unntak for konsesjonsplikten ved overtagelse av eiendom med konsesjonsregulert produksjon som man har odelsrett til, og ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap, er i hovedtrekk en videreføring av tidligere praksis. Disse endringene vil således ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser. Når det gjelder administreringen av bestemmelsen om standardisert erstatning, antas ikke denne å ville gi noen administrative konsekvenser av betydning i forhold til de oppgavene som allerede tilligger fylkesmannen. Det vises til at dette vil komme i stedet for den administrative belastningen fylkesmannen har i dag ved å fatte vedtak om trekk i produksjonstilskudd ved brudd på husdyrkonsesjonsregelverket.

Med hilsen

Anders Nordlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Monica Auberg
rådgiver