Høring - Forskrift om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2007

 • Høringsfrist: 15.02.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200604457-/AAO

15.12.2006

Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - høring av forskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil fra 2007 sette i gang et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd. Forsøket er omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007) og i St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering.

Bakgrunn
Med rundt 30 000 nye mottakere av uføreytelser hvert år, er det et viktig mål for Regjeringen å redusere tilgangen til uførepensjon. Mange som i dag innvilges uførepensjon ønsker å arbeide. Det vil være av stor verdi både for den enkelte og for samfunnet om flere kan delta i arbeidslivet også etter at arbeidsevnen er redusert. Det er fornuftig ressursbruk å bruke mindre penger på inntektssikring og mer penger på å skape arbeidsplasser for personer som ellers risikerer uførepensjonering. Dette vil gi både en velferdsmessig og samfunnsøkonomisk gevinst.

Dagens virkemiddelapparat mangler et tiltakstilbud innenfor ordinært arbeidsliv til personer med varig redusert arbeidsevne som kan være et alternativ til overgang til uførepensjon. Eksisterende lønnstilskuddsordninger kan bare brukes i en begrenset periode og benyttes i liten grad overfor personer med nedsatt arbeidsevne.

Hovedtrekkene i forslaget

 • Målgruppen for forsøket er personer i og utenfor arbeidslivet med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og hvor alternativet kan være innvilgelse av uførepensjon, eller personer som allerede er innvilget gradert eller full uførepensjon.
 • Det gis kompensasjon i form av lønnstilskudd til arbeidsgivere som beholder eller ansetter personer fra målgruppen på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på å opprette et varig arbeidsforhold.
 • Tidsubestemt lønnstilskudd skal være vurdert før innvilgelse av uførepensjon.
 • Arbeidsevnen skal være grundig avklart før en person tas inn på tiltaket.
 • Tiltaksdeltakeren skal som hovedregel ansettes fast, men om det er behov for utprøving av deltakerens arbeidsevne, kan man ansettes midlertidig i inntil ett år.
 • Arbeids- og velferdsetaten må sørge for nødvendig oppfølging av både tiltaksdeltaker og arbeidsgiver.
 • Det ytes inntil 3/4 refusjon av lønn og sosial utgifter i det første ansettelsesåret og det gis inntil 2/3 refusjon i de påfølgende år.
 • Det innføres faste stoppunkt hvor tilskuddets størrelse og varighet vurderes.
 • Det fastsettes et tak for maksimalt lønnstilskudd.
 • Forsøket starter opp i fylkene Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark.

Nærmere om ordningen
Forsøket er primært innrettet mot personer på ulike midlertidige inntektssikrings-ordninger som bl.a. rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og økonomisk sosialhjelp hvor man har prøvd eller vurdert andre arbeidsrettede virkemidler uten å lykkes med å få til en varig tilknytning til arbeidslivet. Det er viktig å komme inn med tilbudet om tidsubestemt lønnstilskudd før det har gått for lang tid slik at avstanden til arbeidsmarkedet ikke er blitt for stor og uførepensjon framstår for brukeren og hjelpeapparatet som det eneste realistiske alternativet. Det betyr at også ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet og bli innvilget uførepensjon, kan omfattes av forsøket.

Videre inngår personer som allerede er innvilget gradert eller full uførepensjon i målgruppen for ordningen. Lønnstilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av personens arbeidsevne og kostnader til oppfølging, opplæring og tilrettelegging mv. Det er m.a.o. ikke personens uførepensjon som skal benyttes som lønnstilskudd.

Det pågår i dag to forsøk som skal bistå uføre med å komme i arbeid. Det gjelder et forsøk med lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister som startet opp i 2002, og en prøveordning med bruk av uførepensjon som lønnstilskudd som ble igangsatt i 2005. På sikt vil det være naturlig å se de ulike forsøkene med bruk av lønnstilskudd i sammenheng, slik at en permanent ordning med tidsubestemt lønnstilskudd avløser dagens to særordninger for uførepensjonister.

Fra et tidligere forsøk med ”Fleksibel jobb”, hvor varigheten av lønnstilskuddet var inntil fem år, er det høstet positive erfaringer med å integrere personer med kroniske lidelser i arbeidslivet. Dette forsøket viste hvor viktig det er å kombinere økonomiske virkemidler med tett oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver. Individuell oppfølging kan være nøkkelen til at personer med redusert arbeidsevne får eller beholder arbeidet. Oppfølging handler om å skape tillit og trygghet hos både tiltaksdeltaker og arbeidsgiver. Det gjør det lettere å løse problemer som oppstår og er spesielt viktig i oppstartsfasen av arbeidsforholdet. Det styrker muligheten for både god planlegging og tilrettelegging av arbeidsforholdet. Bruk av bl.a. tilretteleggere gjennom arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand, øker sjansene for at tiltaksdeltakeren kan mestre inkluderingsprosessen.

Planmessig oppfølging vil også kunne forhindre misbruk av ordningen og styrke mulighetene for å ansvarliggjøre arbeidsgiver og sikre kontroll med at tilskuddssats og varighet tilpasses behovet for støtte. Gjennom god kontakt med arbeidsgiver og tillitsvalgte minsker man muligheter for kostnadsoverveltning og reduserer risikoen for at personer med lønnstilskudd fortrenger andre arbeidssøkere.

Forsøk med en ordning med tidsubestemt lønnstilskudd stiller store krav til avgrensing av målgruppen. Det er en fare for at grensene for hva som oppfattes som normal arbeidsevne forrykkes, og at saker som burde vært løst av virksomhetene forventes løst ved hjelp av offentlig støtte. Dersom lønnssubsidieringen kommer til å omfatte arbeidstakere og arbeidssøkere med mindre reduksjoner i arbeidsevnen, vil den tiltenkte målgruppen kunne fortrenges fra ordningen. Det må derfor gjøres et grundig avklaringsarbeid i forbindelse med inntaket i ordningen.

Målgruppen for forsøket er personer i og utenfor arbeidslivet med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og hvor et sannsynlig alternativt utfall kan være innvilgelse av uførepensjon. Det kan omfatte arbeidssøkere eller arbeidstakere som på grunn av kronisk lidelser har nedsatt og/eller variabel arbeidsevne.

Overfor arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet skal et tidsubestemt lønnstilskudd først vurderes når arbeidsgivers plikt til tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven samt bruk av bedriftsinterne virkemidler og midlertidige tiltak er prøvd ut eller vurdert, som for eksempel gradert sykmelding, omplassering til annet arbeid eller oppfølging, jf. også forslagene om tettere oppfølging i sykmeldingsperioden i Ot.prp. nr. 6 (2006-2007).

Overfor arbeidssøkere må det være sannsynliggjort at det er ikke er mulig å få arbeid på ordinære vilkår uten offentlig støtte. Det må være dokumentert at andre virkemidler ikke fører fram. Inngangskriteriene eller dokumentasjonskravene til ordningen må samtidig ikke være så strenge at stønadsperioden forlenges unødig og sjansene for å komme i jobb forspilles.

Forsøket starter opp i fem fylker i 2007. Målet med forsøket er raskt å vinne erfaring med de rammer som er satt for tilskuddet. Dette gjelder både sett fra den enkelte bruker, virksomhetene og Arbeids- og velferdsetatens side. På bakgrunn av de erfaringer som trekkes i løpet av 2007 vil departementet vurdere om ordningen skal gjøres permanent allerede fra 2008.

Høringsfristen er satt til 15. februar 2007.

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Odd Wålengen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Forskrift om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet ………2006 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og § 13, lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) § 14-9 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-13

§ 1. Formål og innhold
Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

For å oppnå dette kan det i en tidsubestemt periode gis kompensasjon i form av lønnstilskudd til arbeidsgivere som beholder eller ansetter personer i målgruppen på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på et varig arbeidsforhold. Tiltaksdeltakerne skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i en offentlig eller privat virksomhet.

Opprettelse av tiltaksplasser skal drøftes med tillitsvalgte i virksomheten.

Tilskuddets størrelse og varighet skal vurderes regelmessig av Arbeids- og velferdsetaten, første gang etter et halvt år og deretter minst en gang i året.

§ 2. Målgruppe
Tiltaket skal forbeholdes personer i og utenfor arbeidslivet som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og hvor alternativet kan være overgang til uførepensjon. Tiltaket skal være vurdert før uførepensjon innvilges. Forsøket omfatter personer med nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker. Målgruppen kan i tillegg omfatte personer som er innvilget gradert eller full uførepensjon.

§ 3.Avklarings- og dokumentasjonsrutiner
Avklaring av arbeidsevne skal være gjennomført og dokumentert før lønnstilskudd innvilges. Andre tiltak og virkemidler skal være prøvd eller vurdert, for eksempel tilrettelegging på arbeidsplassen, omplassering, formidling til annet arbeid og/eller tidsbegrensede tiltak.

§ 4. Ansettelsesforhold
Tiltaksdeltakeren skal være fast ansatt som arbeidstaker i hel- eller deltidsstilling.

Dersom det er behov for å prøve ut deltakerens arbeidsevne, kan deltakeren ansettes midlertidig i inntil ett år, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 nr.1 bokstav d og forskrift 11. november 1983 nr.1608 til lov om statens tjenestemenn m.m. § 5c.

§ 5. Oppfølgning
Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for nødvendig oppfølgning av tiltaksdeltakeren og utarbeide rutiner som ivaretar dette. Det kan i tillegg ytes oppfølgingsbistand gjennom arbeidsmarkedstiltak som Arbeid med bistand eller fadderordningen.

§ 6. Ytelse til deltaker
Deltakeren skal ha lønn fra arbeidsgiver i henhold til de avtaler som gjelder for virksomheten.

§ 7. Tilskudd til arbeidsgiver – størrelse og varighet

 1. I det første året kan det gis inntil 3/4 refusjon av lønn og sosiale utgifter.
 2. I de påfølgende årene kan det ytes inntil 2/3 refusjon av lønn og sosiale utgifter.

Refusjonen er begrenset oppad til maksimalt 62 prosent av 6 G per år.

Ved deltidsstilling fastsettes tilskuddet i forhold til stillingsandel.

Arbeids- og velferdsetaten skal i sin vurdering av tilskuddets størrelse legge vekt på tiltaksdeltakers arbeidsevne som skal være vurdert og dokumentert, enten av etaten selv eller av en ekstern avklaringsinstans. Tilskuddet skal også fastsettes på grunnlag av arbeidsgivers kostnader til oppfølgning og tilrettelegging mv.

§ 8. Virkeområde
Forsøket startes opp i følgende fem fylker:

 • Akershus
 • Vestfold
 • Aust-Agder
 • Nord-Trøndelag
 • Finnmark

§ 9. Utbetaling av tilskuddet
Tilskuddet utbetales av Arbeids- og velferdsetaten.

§ 10. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. xxxx 2007.

Det foreligger ingen notater i denne høringssaken.

 • Statsministerens kontor
 • Departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidsløses Forening
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Arbeidssøkendes interesseorganisasjon
 • Arbeidssøkerforbundet
 • Arbeidssøkerforbundet AFO
 • Attføringsbedriftene
 • Fellesforbundet
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening
 • Forum for arbeidstrening FFA
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Handels- og servicenæringens hovedorg.
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge LO
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk forening for Supported Employment
 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorforum for attføring
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter mot etnisk diskriminering
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • UNIO
 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Til toppen