Høring - forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til barnehager

Høringsfrist 1. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400234-/SENS

16.01.2004

Forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til barnehager – offentlig høring

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd. Utkast til forskrift er et ledd i oppfølgingen av stortingsflertallets forlik om barnehagepolitikken inngått 11. juni 2003, som sier at det skal innføres en ” plikt til økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager”, jf. Innst. S. nr. 250 (2002-2003). Under behandlingen av Ot.prp. nr. 76 (2002-2003) vedtok Stortinget følgelig ny § 7b i barnehageloven:

Ӥ 7b. Offentlig tilskudd til private barnehager

Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.”

Både bestemmelsen og forskriften vil tre i kraft 1. mai 2004.

Utkastet inneholder forslag til regler for likeverdig behandling av godkjente barnehager i forhold til offentlige tilskudd, kommunens ansvar for å sørge for likeverdig behandling, avkorting av det kommunale tilskuddet, muligheten til å sette vilkår, klageadgang mv.

Departementet legger til grunn at forskriften i første omgang skal gjøres gjeldende for 2004. Regjeringen vil i forbindelse med at det legges fram en sak om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen våren 2004 orientere Stortinget om hvordan den vil legge til rette for likeverdig behandling.

Vedlagt følger høringsnotat om utkast til forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd. Departementet ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende organ har behov for å uttale seg.

Høringsnotatet er også lagt ut på departementets internettside: www.bfd.dep.no

Vi ber om eventuelle uttalelser til høringsnotatet innen 1. mars 2004.

Med hilsen

Eli Sundby (e.f.)

Sølvi Mathiesen

Barnehageforbundet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Institutt for Kristen Oppseding

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene (inkl. bydeler)

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Private Barnehagers Landsforbund

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Statistisk Sentralbyrå

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet