Høring – Forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll

Høring med forslag til ny forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.01.2017

Vår ref.: 16/4076

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).  Høringsnotatet omfatter også forslag til endring av vernetingsreglene i straffeprosessloven § 12, slik at det åpnes for at oppfølgningen av narkotikaprogrammet kan skjer ved en annen domstol enn den som har idømt programmet. 

Departementet ber om innspill til forslagene.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2518130.

Frist for å sende høringssvar er 2. januar 2017.

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Med vennlig hilsen
Stig Meisler Storvik
kst. avdelingsdirektør 

Kirsten Sund
seniorrådgiver

 • Actis – rusfeltets samarbeidsorgan
 • Agder lagmannsrett
 • Akademikerne
 • Anonyme alkoholikere
 • Anonyme narkomane
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Blå Kors, Norge
 • Borgarting lagmannsrett
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Domstoladministrasjonen
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • For fangers pårørende (FFP)
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Frivillighet Norge
 • Frostating lagmannsrett
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen Østfold
 • Gulating lagmannsrett
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Bodø
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyesterett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)  
 • Juss-Buss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)                
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KRIPOS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
 • Likestillingsombudet
 • LO Stat                
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)  
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)       
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)               
 • Pasientskadenemnda
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund                
 • Regjeringsadvokaten
 • Retretten          
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Røde Kors
 • Sivilombudsmannen
 • Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)   
 • Statens helsetilsyn
 • Stine Sofies stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Universitetet i Stavanger
 • Utdanningsdirektoratet
 • WayBack
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund               

Til toppen