Høring - Forskrift om taksering og erstatning av naturskader av 02.06.1995 nr. 515 – endringsforslag til forskriften §§ 8, 9, 10, 12, 14 og 16, taksering av skader på skog og egenandel

Forskrift om endring av forskrift 2. Juni 1995 nr. 515 om taksering og erstatning av naturskader. Fastsatt 16. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200303346/KVO1

06.02.04

Forskrift om taksering og erstatning av naturskader av 02.06.1995 nr. 515 – endringsforslag til forskriften §§ 8, 9, 10, 12, 14 og 16, taksering av skader på skog og egenandel

Landbruksdepartementet sender med dette forslag til endringer av ovennevnte forskrift på høring. Endringsforslagene gjelder §§ 8, 9, 10, 12, 14 og 16, taksering av skader på skog og egenandel.

Forslagene er en oppfølging av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2004, jf. budsjett-innst. S. nr. 8(2003-2004). Stortinget vedtok å redusere bevilgningen til naturskade-erstatninger med 9 mill. kroner. Landbruksdepartementet er bedt om å øke egenandelen som den skadelidte dekker ved erstatningsberegningen samt å foreta en harmonisering av naturskadeordningens takseringsregler for skader på skog med forsikringsselskapet Skogbrands bestemmelser. Landbruksdepartementet er videre bedt om snarest gjøre nødvendige endringer i forskriften til naturskadeloven slik at disse kan iverksettes tidligst mulig i 2004.

Landbruksdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen 3. mars 2004.

Høringsuttalelsene sendes til Landbruksdepartementet, Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO eller postmottak@ld.dep.no

Det inviteres samtidig til høringsmøte om endringsforlagene mandag 1. mars 2004 kl. 09.00-13.00. Møtet finner sted i møterommet ”Kårstua” R5, Akersgt. 59.

Med hilsen

Bente Meinert (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut Vorkinn
rådgiver

Nedenfor følger forslag til tekst for §§ 8, 9, 10, 12, 14 og 16 (tekst i kursiv er ny) og merknader til de enkelte endringer.

§ 8 Generelt

Dersom ikke styret for Statens naturskadefond bestemmer noe annet, skal taksten gjennomføres og behandles etter reglene for lensmannsskjønn, jfr. naturskadeloven §§ 8 og 9. Takststyrer sørge for at det oppnevnes minst en takstmann med fagkompetanse i skogbruk.

Erstatning for stormskade på skog er begrenset til skade på skogsvirke på rot. Skade på skog takseres til differansen mellom trærnes verdi før og etter skaden er skjedd. Trærnes verdi før skaden settes til enten deres realisasjonsverdi på tidspunktet før skaden, eller deres venteverdi på dette tidspunkt. Ved skade på eldre ungskog skal både tapt venteverdi minus realisasjonsverdien samt verdiforringelsen på grunn av redusert kvalitet registreres.

Verdien etter skaden settes til summen av venteverdien av de trærne som fremdeles er utviklingsdyktige, og realisasjonsverdien av trær som er mer eller mindre skadet.

Taksten skal angi venteverditap, verdiforringelsen på virket på grunn av redusert kvalitet og mindre salgbart kvantum, økte driftskostnader og eventuelle andre merkostnader som følge av stormskaden.

Det er skadeomfanget på skadetidspunktet som utgjør grunnlaget for erstatning. Det er bare skadeareal på minst 2 dekar som skal takseres.

Styret for Statens naturskadefond kan fastsette nærmere retningslinjer for takseringen etter dette kapittel.

Merknader til § 8

Hovedregelen må være at skogskader skal takseres ved lensmannsskjønn. Det foreslås ingen endringer i dette. Denne ordningen gir rettsvern for skadelidte, som har anledning til å kreve overskjønn dersom han mener det er feil ved lensmannsskjønnet. Det blir også likebehandling av slike saker ettersom det samme regelverk må legges til grunn om skadelidte har forsikringsdekning eller ikke.

I første ledd foreslås det at ”bør” endres til ”må”. I praksis betyr dette lite, men det understrekes med dette at spesiell skogkompetanse skal inn i takstnemnda.

I femte ledd foreslås det at det settes en minstegrense på skadd areal til 2 dekar. Landbruksdepartementet finner det ikke naturlig at den statlige naturskadeordningen er gunstigere enn forsikringstilbudet på dette området. I praksis vil da skade på enkelttrær falle utenfor ordningen. Skade på enkelttrær må dessuten anses som en naturlig hendelse i

skogbruksnæringen. Ved å sette en arealgrense understrekes det også at en skade må ha karakter av ”naturulykke” før den gir krav på erstatning.

Beregning av venteverdi m.m. er et komplisert tema som i detalj ikke kan tas inn i forskriften, men må henvises til rundskriv eller lignende. Det foreslås at styret for Statens naturskadefond kan fastsette nærmere retningslinjer for takseringen etter dette kapittel.

Det foreslås endret beregning, jfr. § 9 nedenfor, og dette vil framkomme i rundskriv og skjemamateriell. Totalt skadeomfang beregnes først og fastsettes som kronebeløp. Deretter trekkes verdien av 2 års beregnet produksjonsnivå fra som et kronebeløp.

Venteverditap i dag blir erstattet fullt ut av fondet i de tilfeller der totalskaden overstiger 2 ganger beregnet produksjonsnivå. Der skogen i et slikt tilfelle er forsikret, erstatter Skogbrand også deler av venteverditapet, slik at skaden kan bli dobbelt erstattet. Endring i beregning forutsettes å redusere denne risikoen.

Det vises til at venteverdibegrepet er helt innarbeidet, og det vil bryte med erstatningsrettslige prinsipper for skog dersom det fjernes, jamfør den lange omløpstiden i skog. Venteverdiberegning er gjennomarbeidet og forbundet med få variable parametre. Det er ingen annen måte å uttrykke tapet på ved at den lange omløpstiden blir avbrutt for tidlig.

§ 9 Taksering av stormskade på tømmerskog

Takstnemnda skal fastsette verdien av det nyttbare og totaløkonomisk drivverdige kvantum som er skadet på eiendommen, jfr. likevel § 8 femte ledd siste punktum, og deretter gjøre fradrag for verdien av et kvantum tilsvarende 2 års beregnet produksjonsnivå på skadelidtes samlede skogeiendom i kommunen.

Det beregnede produksjonsnivå beregnes etter følgende tabell:

Bonitet

H26-23

H 20-17

H14-11

H8-6

Nyttbart beregnet produksjonsnivå

(m3/dekar/år)

0,7

0,4

0,25

0,08

Fradrag for verdien av 2 års beregnet produksjonsnivå skal gjøres selv om den skadelidte ikke har tegnet privat tømmerskogforsikring mot stormskade.

Merknad til § 9

I første ledd er det tatt inn henvisning til § 8 for å få fram at bare skader på areal 2 dekar eller mer skal takseres. Når det gjelder begrunnelsen, vises til merknader under § 8.

Det foreslås at begrepet ”nyttbar tilvekst” skal erstattes med ”beregnet produksjonsnivå”. Videre foreslås det at samme tallverdier som Skogbrand nytter i sine forsikringsvilkår, legges til grunn. Dette gjøres for at det skal bli størst mulig likebehandling.

For å unngå problem med eventuell dobbelerstatning foreslås det at det i første ledd første punktum tas inn verdien av det skadde kvantum. Det samme foreslås når det gjelder 2 års beregnet produksjonsnivå. Takstnemnda må da først taksere hele skaden og deretter gjøre fradrag med et kronebeløp for verdien av 2 års beregnet produksjonsnivå.

§ 10 Taksering av stormskade på ungskog

Stormskade på ungskog vurderes med utgangspunkt i venteverditapet på den skadde skogen.

Venteverditapet er beregnet tap av framtidig inntekt minus virkets realisasjonsverdi. Venteverditapet skal beregnes ut fra en rentefot på 4 %.

Det er bare skade på areal på minst 2 dekar som skal takseres. I erstatningsgrunnlaget skal bare verdien av det kvantum som går ut over verdien av 2 års beregnet produksjonsnivå før skade inngå. Denne begrensning gjelder samlet for skade på tømmerskog og ungskog. Dersom hele skogeiendommen består av ungskog uten drivverdige dimensjoner, vil den nyttbare tilveksten være 0.

Skadene må være så omfattende at antall gjenstående utviklingsdyktige trær er så lavt at venteverdien etter skade er mindre enn 60 % av venteverdien før skade.

Merknad til § 10

Også her foreslås et minsteareal på 2 dekar. For begrunnelse vises til merknader under § 8. Det foreslås at rentefot 4 % beholdes. Beregning av venteverdi er et komplisert tema som ikke i detalj kan tas inn i forskriften, men må henvises til rundskriv e.l. I denne paragrafen foreslås tatt inn den samme henvisning til verdisetting ved takseringen som i § 9, og det vises til merknadene der.

§ 12 Taksering av naturskade på skog som ikke er økonomisk drivverdig

Takst skal bare holdes dersom skadelidte kan dokumentere at skogoppsynet finner at opprydding er ønskelig, jfr. skogbruksloven. Skader på areal mindre enn 2 dekar skal ikke takseres. Taksten skal settes til de kostnader opprydding av arealet medfører.

Merknad til § 12

Det foreslås tatt inn et nytt første punktum i paragrafen der det stilles krav om at skadelidte må dokumentere at skogoppsynet krever opprydding før takst blir holdt. Dette sikrer en skogfaglig vurdering.

Også i denne paragrafen foreslås det tatt inn en begrensning på 2 dekar for takst. For begrunnelse vises til merknader under § 8. Dette dreier seg om 0-områder som ikke kan drives med overskudd. Erstatning etter denne paragrafen blir således et unntak.

§ 14 Egenandel og erstatningsutmåling

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på 10.000 kr. Beløpet trekkes fra skadetaksten før Naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 % av beregningsgrunnlaget. Det tap den enkelte skadelidte selv må bære skal maksimalt utgjøre 50.000 kr. utover egenandelen.

§ 16 Erstatning ved fordelingsoppgjør mellom Statens naturskadefond og et forsikringsselskap

Dersom en naturskade erstattes ved et fordelingsoppgjør mellom Statens naturskadefond og et forsikringsselskap, skal Statens naturskadefond trekke differansen mellom 10.000 kroner og selskapet sin egenandel.

Felles merknad til §§ 14 og 16

Som en følge av budsjettforliket i Stortinget økes egenandelen i naturskadesaker fra kr. 4.000 til kr. 10.000.