Høring - forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

Høringsfrist : 4. desember 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2000

Til høringsinstansene

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

00/3904 SA EL/KR

13 .09.2000

 

Høring – forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller.

Finansdepartementet sender på høring forslag til forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller. Forskriftsforslaget med merknader følger vedlagt.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 32 første ledd og investeringsavgiftsloven § 6 at merverdi- og investeringsavgift skal tas med i oppgaven for den termin de er registrert i regnskapssystemet etter regnskapsbestemmelsene som følger av regnskapsloven, med mindre annet bestemmes av departementet. Etter regnskapsloven er leveringstidspunktet som hovedregel bestemmende for når en transaksjon skal registreres i regnskapet. Det medfører at merverdi- og investeringsavgift også skal deklareres og innberettes for den terminen de aktuelle vare- og tjenesteaktivitetene finner sted, det vil si ved levering og ved mottak av varer og tjenester. For enkelte typer salg har fakturadato av praktiske hensyn blitt benyttet ved innberetningen av utgående og inngående avgift, forutsatt at fakturering skjedde snarest mulig og senest innen 30 dager etter levering.

Regnskapsloven ble vedtatt med virkning fra 1. januar 1999, likevel slik at regnskapspliktige frem til 1. januar 2001 kan velge å benytte bestemmelsene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i regnskapsloven av 1977 med forskrifter i stedet for bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 2. Finansdepartementet uttalte imidlertid i pressemelding av 22. juni 2000, nr. 48/2000, at det vil bli fremmet forslag for Stortinget om å forlenge overgangsperioden til 1. januar 2002.

Finansdepartementet uttalte i Ot.prp. nr. 1 (1998-1999) Skatteopplegget 1999 – Lovendringer kapittel 16.7, at leveringsdato skal legges til grunn for tidfestingen også i tilfeller der fakturadato har blitt lagt til grunn. Som følge av adgangen til å velge regnskapsføring etter henholdsvis gammel og ny regnskapslov i overgangsperioden, vil imidlertid registrerte næringsdrivende som etter merverdiavgiftsloven har deklarert og innberettet avgiften i henhold til fakturadato, fortsatt kunne legge fakturatidspunktet til grunn for tidfestingen i denne perioden. Dette forutsetter imidlertid at slik tidfesting samlet sett kan anses forsvarlig etter det gamle regelverket.

Videre fremgår det av Ot.prp. nr. 1 (1998-1999) Skatteopplegget 1999 - Lovendringer at det for ytelser det er vanskelig å fastsette et eksakt leveringstidspunkt for, bør gjøres unntak fra hovedregelen om at tidfesting skal skje ved leveringen. Det gjelder eksempelvis ytelser levert i henhold til strøm-, telefon- eller tidsskriftabonnementer, eller andre tjenester som utføres over tid, som for eksempel transport- eller byggeoppdrag. Det ble lagt til grunn at inntil Finansdepartementet bestemmer noe annet, skal fakturatidspunktet benyttes som tidfestingstidspunkt for deklarering og innberetning av merverdiavgift og investeringsavgift, forutsatt at faktureringstidspunktet ikke er uforsvarlig sent etter vanlige regnskapsprinsipper.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 44 første ledd at salgsdokument som angir vederlaget uten avgift (nettovederlag) og selve avgiftsbeløpet ikke kan utstedes før ved levering av varer og tjenester med mindre annet bestemmes av departementet. I forskrift av 6. mai 1999 om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger (registreringsforskriften) § 5-1 første ledd er det bestemt at "dersom ikke annet er bestemt i lov eller forskrift, skal dokumentasjon av salg utstedes av selger senest uten ugrunnet opphold etter levering." Finansdepartementet har for øvrig i Ot.prp. nr. 78 (1999-2000) Om endringar i skatte- og avgiftslovgjevinga fremmet forslag om at merverdiavgiftsloven § 44 første ledd endres slik at alle salgsdokumenter som omhandler varer og tjenester innenfor merverdiavgiftsområdet, omfattes av bestemmelsen.

Finansdepartementet går i forskriftsforslaget inn for at det for løpende ytelser og langsiktige tilvirkningskontrakter, gjøres unntak fra hovedregelen om at tidfestingen skal skje ved leveringen. Av hensyn til symmetriprinsippet – prinsippet om at innberetning av utgående merverdiavgift for selger og tilhørende fradragsføring av inngående merverdiavgift for kjøper skal skje i samme termin – foreslås det at det for slike ytelser gis adgang til utstedelse av salgsdokumenter som legitimerer fradragsrett for kjøper, selv om levering ikke har skjedd.

Forskriftsforslaget vil bare gjelde regnskapspliktige som benytter bestemmelsene om registrering og dokumentasjon i regnskapsloven av 1998 kapittel 2. For regnskapspliktige som i overgangsperioden benytter regnskapsloven av 1977 kapittel 2, vil bl.a. forskrift av 9. september 1974 nr. 2 om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven (nr. 62), gjelde.

Finansdepartementet vurderer å ta inn i registreringsforskriften § 5-1 første ledd et nytt annet punktum, hvor det vises til forskriftsforslagets bestemmelser om at salgsdokument i visse til feller skal utstedes før levering har skjedd. Departementet ber om tilbakemelding på behovet for en slik tilføyelse.

Det vises til vedlagte forskriftsforslag og merknader.

Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. september 1974 nr. 2 om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven (nr. 62), og forskrift 3. november 1969 nr. 2 om gjennomføring av merverdiavgift på elektrisk kraft (nr. 7) § 8 tredje ledd.

Forslaget sendes med dette ut på høring med høringsfrist 4. desember 2000. Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Trude Nyberget e.f.
lovrådgiver

Erik Landa
førstekonsulent

 

Vedlegg

Merknader til forskriftsforslag om tidfesting(periodisering) og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

Forslag til forskrift om tidfesting(periodisering) og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

Høringsliste

 

Gjenpart:Finanskomiteen, Stortinget, Karl Johansgate 22, 0026 Oslo