Høring - Forskrift om tildeling av kvote og utstedelse av eksportsertifikater for eksport av mineralvann til EU innenfor avtale etter protokoll 2 til frihandelsavtalen mellom Kongeriket Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (mineralvannforskriften

Mineralvannforskriften Fastsatt 17.12.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/00863

01.11.04

Høring - Forskrift om tildeling av kvote og utstedelse av eksportsertifikater for eksport av mineralvann til EU innenfor avtale etter protokoll 2 til frihandelsavtalen mellom Kongeriket Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (mineralvannforskriften)

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om tildeling av kvote og utstedelse av eksportsertifikater for eksport av mineralvann innenfor avtale etter protokoll 2 mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF).

Frist for kommentarer til utkastet til forskrift settes til 10. desember 2004.

1. Bakgrunn
Norge og EU-kommisjonen kom 11. mars 2004 til enighet om endringer av EØS-avtalens protokoll 3 som omfatter handel med bearbeidede landbruksvarer. Endringene ble iverksatt fra 1. november 2004.

Et tilleggselement i forhandlingsresultatet er at EUs importregime for sukkerholdig mineralvann under tolltariffens posisjon 22.02 endres. Dagens tollfrihet for denne type mineralvann fra Norge til EU under EØS-avtalens protokoll 3 vil erstattes med en tollfri kvote under protokoll 2 til den bilaterale frihandelsavtalen mellom Norge og EØF av 14. mai 1973. Kvoten vil være gjenstand for en årlig økning på 10 prosent hvis kvoten foregående år utnyttes i sin helhet. Dersom kvoten ikke utnyttes i sin helhet, vil det bli ubegrenset tollfrihet det påfølgende gående år. Eksport utover kvoten vil bli underlagt toll som utjevner prisforskjellen på sukker mellom Norge og EU. Inntil videre vil denne tollen være 0,047 euro per liter. Den tollfrie kvoten for 2005 er fastsatt til 14,3 mill.liter.

For å ivareta interessene til dagens eksportører av mineralvann i en overgangsperiode vil den tollfrie kvoten frem til 1. januar 2007 bli fordelt på grunnlag av historisk eksport. Etter 1. januar 2007 vil den tollfrie kvoten inn til EU bli fordelt etter ”førstemann til mølla”-prinsippet.

Nødvendige endringer i protokoll 2 til den bilaterale frihandelsavtalen mellom Norge og EØF vil bli gjort ved en særskilt brevveksling før årsskiftet, slik at endringene i EUs importregime for sukkerholdig mineralvann iverksettes fra 1. januar 2005.

Vedlagte utkast til forskrift gir bestemmelser for tildeling av kvoteandel til eksportører for årene 2005 og 2006.

2. Nærmere om enkelte bestemmelser i forskriften
§1 Avtalen om EUs importregime for mineralvann vil bli inngått ved en brevveksling mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap før årsskiftet. Endelig dato for inngåelse er ikke fastsatt.

Forskriftens bestemmelser viser til EUs felles tolltariff (Taric). Mineralvann har en mer finmasket oppdeling i EUs tolltariff enn i den norske tolltariffen.

§3 Ved tildeling av kvoteandel til de historiske eksportørene vil virksomhetens andel av samlet norsk eksport i perioden 2001-2003 bli lagt til grunn. Ved søknad om tildeling av kvoteandel må søkerne således dokumentere sin eksport i perioden innenfor de aktuelle tollvarenummer.

Søknadsfristen for tildeling av kvoteandel i 2005 er 20. desember 2004. Vi mener den korte søknadsfristen kan forsvares ettersom bedriftene kan starte søknadsforberedelser før høringsfristen for forskriften går ut.

Eksportører som får tildelt kvoteandel for 2005, må fremme ny søknad for kvoteandel også for 2006. Det er nødvendig for å sikre at det er søkere med reelle eksportplaner som tildeles kvote for 2006.

Bestemmelsen innebærer videre at Statens landbruksforvaltning kan beslutte at en del av kvoten kan forbeholdes nye eksportører. I dette ligger at nye aktører kan tildeles kvote dersom en eller flere av de historiske eksportørene ikke søker om tildeling av kvoteandel.

§4 Statens landbruksforvaltning vil utstede et eget eksportsertifikat som skal følge det eksporterte partiet. Tollfritak ved innførsel i EU vil tilstås ved importørens fremleggelse av dette sertifikatet for EUs tollmyndigheter. Det vil etter søknad bli utstedt et sertifikat for hver forsendelse. Statens landbruksforvaltning vil føre kontroll med at det samlede kvantum i forsendelsene ikke overstiger tildelt kvoteandel for året.

Eksportsertifikatet er oversendt EU-kommisjonen. Kommisjonen har ansvar for å gjøre sertifikatet kjent for informere tollmyndighetene i EU-landene.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget
Forskriften vil gjelde i to år. Antallet aktører som vil omfattes av forskriften er meget begrenset. Det antas derfor at de administrative og økonomiske konsekvensene ved forvaltning av forskriften er beskjedne.

Vedlegg:
Utkast til forskrift
Høringsinstanser

Med hilsen

Henrik Einevoll
avdelingsdirektør

André Monsrud
rådgiver