Høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i smittevernloven. Det foreslås i hovedsak en hjemmel som gir Kongen kompetanse til å gi forskrift, om hvor personer med plikt til å oppholde seg i karantene for å motvirke spredning av covid-19, skal gjennomføre karantenetiden. Forslaget vil gi en hjemmel for å videreføre reglene om karantenehotell fastsatt i forskrift 6. november 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.11.2020

Vår ref.: 20/5733

Høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene       

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i smittevernloven. Det foreslås i hovedsak en hjemmel som gir Kongen kompetanse til å gi forskrift, om hvor personer med plikt til å oppholde seg i karantene for å motvirke spredning av covid-19, skal gjennomføre karantenetiden. Forslaget vil gi en hjemmel for å videreføre reglene om karantenehotell fastsatt i forskrift 6. november 2020.

Reglene om karantenehotell ble fastsatt med hjemmel i smittevernloven § 7-12. Slike forskrifter skal, såfremt bestemmelsene ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget, «snarest mulig» legges fram som lovforslag, jf. beredskapsloven § 3 tredje ledd.

Fristen for å sende inn høringssvar er derfor 27. november 2020.

Det er kun forslaget til lovhjemmel som nå sendes på høring. Det tas sikte på at forskriftsbestemmelsene som regulerer plikt til opphold på karantenehotell, sendes på en egen høring neste uke. Eventuelle høringsinnspill som knytter seg til den konkrete utformingen av ordningen med karantenehotell, vil derfor bli vurdert i forbindelse med denne prosessen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ida Sørebø
fung. avdelingsdirektør

Ivar Gullbrand Nyhus
rådgiver

 

Departementene

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Domstolsadministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Politidirektoratet (POD)
Sysselmannen på Svalbard
Regjeringsadvokaten
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Advokatforening
Akademikerne
Arbeidsgiverforeninen Spekter
Delta
Den norske dommerforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Juristforbundet
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Næringslivets hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Sivilombudsmannen
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Oslomet – storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø
NTNU