Høring - Forskriftsregulering av obligatorisk kartlegging av elevers læringsmiljø

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200307076

22.08.03

Forskriftsregulering av obligatorisk kartlegging av elevers læringsmiljø – høringsbrev

Bakgrunn:

Kvalitetsutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2001 fikk i oppdrag å vurdere grunnopplæringen med tanke på innhold, kvalitet og organisering. Utvalget har utarbeidet en delinnstilling, NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse, og en hovedinnstilling, NOU 2003: 16 I første rekke. I delinnstillingen foreslår utvalget å etablere et nasjonalt system for kvalitetsvurdering i grunnopplæringen. Under behandlingen av statsbudsjettet 2003 sluttet Stortinget seg til å etablere et slikt nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, jf St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003).

Det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering skal omfatte både offentlige skoler og private/frittstående skoler som mottar statsstøtte. Systemet skal bidra til kvalitetsutvikling og legge til rette for informerte beslutninger på alle nivåer i opplæringssystemet. Blant annet skal det innhentes informasjon om elevenes læringsutbytte, læringsmiljø og læringsressurser. Som ledd i denne prosessen ble det i Ot.prp. nr. 80 (2002-2003) foreslått en forskriftshjemmel i opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd og friskoleloven § 7-2 femte ledd. Lovforslaget ble vedtatt i Stortinget 17. juni i år. Forskriftshjemmelen lyder som følger:

"Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er omfatta av denne lova."

I løpet av første halvdel av 2004 tas det sikte på at skolene skal gjennomføre undersøkelser som gjelder læringsmiljø og læringsutbytte. Dette høringsbrevet gjelder læringsmiljøet, dvs. om elevenes motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet.

Undersøkelser om læringsutbytte gjennom nasjonale prøver planlegges gjennomført på 4., 7., 10. klassetrinn og grunnkurs i videregående opplæring. Forskriftsregulering på dette området vil komme noe senere og omhandles ikke av dette høringsbrevet.

Det er viktig at skolene blir informert om undersøkelsene av hensyn til skolens planlegging for skoleåret 2003/2004.

Stortinget sluttet seg i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003) også til at det skulle etableres et nettsted med lett tilgjengelig informasjon om kvalitet i opplæringen. Dette nettstedet, Skoleporten, er nå under utvikling og vil gradvis bli tatt i bruk våren 2004. Informasjonen fra de ovenfor nevnte undersøkelsene skal publiseres i Skoleporten.

Nærmere om undersøkelsen

Vurderingsområdene motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet er tenkt kartlagt ved bruk av Elevinspektørene. Elevinspektørene er en web-basert tjeneste som er opprettet for å gi skoler, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner praktisk hjelp med å gjennomføre systematisk vurdering og kvalitetsutvikling av opplæringen. Tjenesten er utarbeidet med tanke på å belyse alle vesentlige sider ved grunnopplæringen og omfatter ni vurderingsområder, hvorav departementet tar sikte på at de seks ovennevnte vurderingsområdene skal gjøres obligatoriske. Spørsmålene og vurderingsområdene er redigert og kvalitetssikret med bakgrunn i skolenes tilbakemeldinger og erfaringer, samt forskningsbaserte analyser av nasjonale data.

De seks nevnte vurderingsområdene antas å være av spesiell interesse for bruk i Skoleporten. Departementet ønsker derfor å gjøre det obligatorisk for elevene å delta i undersøkelsene og for skoleeier å gjennomføre disse. Departementet tar sikte på at undersøkelsen skal gjøres obligatorisk for elevene på 7. og 10. klassetrinn i grunnskolen og på grunnkurs i videregående opplæring. Det anses ikke som aktuelt å gjennomføre disse undersøkelsene for 4. klassetrinn. Undersøkelsen kan gjennomføres to ganger i året, men det vil kun bli obligatorisk å gjennomføre den en gang. Den obligatoriske undersøkelsen for 2004 tenkes gjennomført i januar/februar.

Departementet legger til grunn at skolene selv kan velge om de i undersøkelsen ved sin skole også vil ta med de tre vurderingsområdene i Elevinspektørene som en ikke tar sikte på gjøre obligatoriske. Det er også mulig å tilføye fordypningsspørsmål fra en spørsmålsbank - som ligger i databasen for Elevinspektørene - til hvert av de ni vurderingsområdene. Dette vil gjøre det mulig for en skole å fokusere på områder som skolen er spesielt opptatt av.

Skoler, kommuner og fylkeskommuner har i tillegg anledning til å få lagt inn egenformulerte spørsmål i sin undersøkelse dersom det er ønskelig. Det er den tekniske leverandøren for Elevinspektørene som står for administrasjonen av dette. Det må følgelig gjøres separat avtale mellom den enkelte skole og teknisk leverandør om overlevering og innleggelse av eventuelle slike spørsmål.

Dersom de ikke-obligatoriske vurderingsområdene fra Elevinspektørene, fordypningsspørsmålene fra databasen til Elevinspektørene og eventuelle egenformulerte spørsmål tas med i undersøkelsen ved en skole, må det komme klart frem at elevene ikke kan pålegges å svare på disse spørsmålene. Det er som nevnt kun de seks vurderingsområdene som er valgt ut for Skoleporten som departementet tar sikte på å gjøre obligatoriske.

Forholdet til personvern

Informasjonen som elevene rapporterer vil ikke kunne knyttes til enkeltpersoner. Når eleven har fylt ut hele skjemaet, vil brukernavnet bli "slettet" og det vil ikke være mulig å finne tilbake til avsenderen. All informasjon som blir samlet inn gjennom de seks vurderingsområdene vil kun offentliggjøres på skolenivå. Det vil settes en grense for minste elevtall ved publisering, slik at klasser/elever ved små skoler ikke kan identifiseres. Skolene er for øvrig selv ansvarlige for presentasjon og eventuell offentliggjøring av dataene som ikke inngår i Skoleporten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Spørreundersøkelsen er elektronisk basert og gratis. Resultater og data fra undersøkelsen presenteres for den enkelte skole gjennom en egen rapportveiviser, men inneholder ikke analyser av materialet. Forskningsbaserte analyser må skolen dekke selv. Dersom skolen velger å lage egenformulerte spørsmål for sin skole, jf. ovenfor, må skolen også betale for denne tilpasningen selv.

Forskriftsregulering

Forslag til ny § 2-3 i forskriften til opplæringsloven og § X-1 i forskrift til lov om frittstående skoler lyder som følger:

I

Elevane i grunnskolen og i vidaregåande opplæring skal ta del i nasjonale undersøkingar som gjeld motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet.

Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte.

II

Forskrifta trer i kraft...

Høringsfrist

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å uttale seg sender sin uttalelse til utdanningsavdelingen hos fylkesmannen i sitt fylke. Fylkesmannen foretar deretter en oppsummering for departementet. Øvrige høringsinstanser sender sin uttalelse direkte til departementet.

Vi ber om merknader innen 3. oktober 2003.

Med hilsen

Johan Raaum e.f
Ekspedisjonssjef

Hein Th. Ferre
Avdelingsdirektør