Høring - Forslag til forskrift for Norsk kulturminnefond

Miljøverndepartementet sender med dette revidert forskrift om Norsk kulturminnefond på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2009

Vår ref.: 200901230-1/SCO

Miljøverndepartementet sender med dette revidert forskrift om Norsk kulturminnefond på høring.


Frist for å uttale seg er mandag 8. juni 2009.

Departementet legger til grunn at høringsorganene legger saken frem for egne underliggende etater, hvis arbeidsområde berøres av forskriften.

Norsk kulturminnefond ble opprettet av Stortinget 21.06.02, som en tilskuddsordning innenfor kulturminneforvaltningen. Fondet skal sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet skal stimulere til samarbeid mellom det offentlige og private for å skaffe økte ressurser til bevaring og bruk av kulturminnene.  Fondskapitalen utgjør nå i alt 1,2 mrd kroner. I 2009 kan fondet gi tilskudd med i underkant av 44 millioner kroner.

Norsk kulturminnefond er et organ under Miljøverndepartementet. Forskriften for Norsk kulturminnefond av 27.03.09 gir bestemmelser om fondets styre og rammer for organiseringen av virksomheten, samt om fondets geografiske og saklige virkeområde.  I tillegg gjelder ”Retningslinjer for tildeling av midler fra Norsk kulturminnefond” og ”Forutsetninger for tilsagn om tilskudd fra Norsk kulturminnefond”, som utfylling av regelverket om fondets tilskudd og saksbehandling. 

Den reviderte forskrift er i hovedsak en videreføring av gjeldende rammer for Norsk kulturminnefond og tildeling av tilskudd. Ved denne revisjonen har departementet vært særlig opptatt av å samle de ulike regelsett i ett informativt dokument, samtidig med at det er gjort noen materielle endringer, for mer effektivt å oppnå myndighetenes mål for fondet.

Basert på erfaringer fra fondets virksomhet og søknadsbehandlingen, ser departementet det praktisk å samle reglene for fondet i én forskrift. Det gir bl.a. et helt nytt kapittel i forskriften om forutsetningene for utbetaling av tilskudd som det er gitt tilsagn om.  Bestemmelsene i forskriften er også søkt satt opp slik at fondets oppgaver og søknadsbehandling beskrives på en opplysende måte.

Da Norsk kulturminnefond ble opprettet, var det enkelte områder som Storting og Regjering særlig ønsket at fondet skulle ivareta. Blant annet at 1/3 av tilskuddene over sikt skulle gå til fredete kulturminner, og at kulturhistorisk viktige kirker skulle ligge innenfor fondets virkeområde. I forslaget til endret forskrift er det tatt inn formuleringer og konkretiseringer for å tydeliggjøre hvilke typer kulturminner som kan eller skal prioriteres innenfor denne delen av regelverket. 

Begrensningen i klageadgangen videreføres uten endringer, og klagebehandlingen i fondet skal fortsatt skje ved toinstansbehandling, slik det følger av dagens system. Justisdepartementet har tidligere gitt samtykke til dette. Revisjonen av forskriften vedtas av Miljøverndepartementet i henhold til det forvaltningsansvar det er tildelt gjennom Stortingets etablering av fondet.

I tillegg til forskriftsutkastet, ligger det også ved et eksemplar av gjeldende forskrift av 27.06. 2003.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Susanne Colding, tlf. 22 24 60 23 eller e-post sco@md.dep.no


Med hilsen


Einar Holtane
ekspedisjonssjef

 Susanne Colding
 seniorrådgiver
 

 

Forskrift om Norsk kulturminnefond.
Fastsatt av Miljøverndepartementet <dato>


KAP 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Fondets rettslige stilling og midler

KAP 2 FONDETS ORGANER
§4 Styret
§5 Styrets oppgaver og arbeidsform
§ 6 Daglig leder
§ 7 Faggruppe

KAP 3  TILSKUDD
§ 8  Fredete kulturminner
§ 9 Vilkår og rammer for tilskudd

KAP 4  BEHANDLING AV SØKNADER
§ 10 Kunngjøring
§ 11  Krav til søknaden og behandling av søknadene
§ 12 Klageadgang

KAP 5   FORUTSETNINGER FOR UTBETALING AV TILSKUDD
§ 13 Gjensidig  opplysningsplikt
§ 14 Utbetaling av tilskudd
§ 15 Krav til rapportering og regnskap fra mottaker av tilskudd
§ 16 Reduksjon i eller tilbakebetaling av tilskudd

KAP 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER / OVERGANGSBESTEMMELSER
§17 Revisjon
§18 Endringer, utfyllinger m.v.
§19 Ikrafttreden

Forskrift om Norsk kulturminnefond. Fastsatt av Miljøverndepartementet <dato>

KAP 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
       Norsk Kulturminnefond skal
a) bidra til å styrke arbeidet med å sikre alle bevaringsverdige kulturminner
b) bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
c) støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører.

§ 2 Virkeområde
 Fondets midler kan brukes innenfor hele kulturminnefeltet, slik kulturminner er definert i kulturminneloven. Tilskudd til arkeologiske kulturminner begrenses til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak.
 Søkere om tilskudd fra Norsk kulturminnefond er private eiere og foretak og frivillige organisasjoner. I tillegg kan i særlige tilfeller kommuner søke for tiltak nevnt i § 8 tredje ledd.
Fondets geografiske virkeområde er fastlands-Norge ut til territorialgrensen. Fondet gjelder ikke for tiltak på Svalbard og Jan Mayen og i utlandet.

§ 3 Fondets rettslige stilling og midler
Norsk kulturminnefond, som er opprettet ved stortingsvedtak 21. juni 2002, er et statlig fond som hører under Miljøverndepartementet.
Fondets kapital bevilges av Stortinget. Midlene skal plasseres på konto i statskassen med rente tilsvarende 10-års statsobligasjonslån. Avkastning godskrives fondets konto hvert år pr 31. desember.
Etter Stortingets bevilgning avsettes den årlige avkastning av kapitalen til Norsk kulturminnefonds formål. Midlene stilles til disposisjon for fondets styre gjennom tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. Departementet kan fastsette særskilte prioriteringer innenfor formålet. Midlene brukes til tilskudd til kulturminnetiltak innenfor forskriftens rammer, og dekker kostnadene  til fondets styre, daglig leder og administrasjon.
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for fondets saksbehandling.

KAP 2 FONDETS ORGANER

§4 Styret
       Fondet skal ha et styre med fem medlemmer og tre varamedlemmer. Medlemmenes og varamedlemmenes tjenestetid er fire år. Et styremedlem kan gjenoppnevnes én gang.
       Styrets medlemmer med varamedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, oppnevnes av Miljøverndepartementet. Departementet fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer og varamedlemmer.

§5 Styrets oppgaver og arbeidsform
Styret forvalter fondet i samsvar med og innenfor rammene av disse forskrifter, det årlige tildelingsbrevet og Instruks for økonomistyringen i Norsk kulturminnefond.  
Innenfor de rammer som følger av første ledd, skal styret fremme fondets formål.
Fondets styre har ansvaret for fondets virksomhet, herunder å
a) forestå kontakten med departementet i viktige saker
b) fastsette virksomhetsplan og internbudsjett med utgangspunkt i tildelingsbrev fra departementet og påse at virksomhetsplanen blir fulgt opp
c) fastsette sin egen møteplan som en del av virksomhetsplanen og retningslinjer som sikrer forsvarlig drift av virksomheten
d) hvert år avgi årsrapport og årsregnskap for det foregående år. Årsrapporten og årsregnskapet skal sendes Miljøverndepartementet etter nærmere retningslinjer fra departementet.
e) avgi innstilling ved departementets tilsetting av daglig leder for fondet, og avgi innstilling om dennes lønns- og arbeidsvilkår samt arbeidsinstruks
f) fastsette prosedyrer for to-trinns behandling av søknader, jf. begrensning i klageadgang i § 13
g) sørge for utlysing av tilskuddsmidler og treffe vedtak om tilskudd fra fondets midler, herunder fastsette eventuelle vilkår og forutsetninger for tilskudd
h) påse at alle vedtak protokollføres og følges opp
Styret treffer vedtak i møte. Styret kan treffe vedtak når minst tre styremedlemmer, herunder styrets leder eller nestleder er til stede.
To styremedlemmer kan kreve at det avholdes styremøte for behandling av en bestemt sak.
En beslutning av styret krever at flertallet av de medlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen, eller i dennes fravær, nestlederen har stemt for.

§ 6 Daglig leder
  Daglig leder tilsettes på åremål for en periode på seks år, som kan fornyes én gang. Daglig leder står for den daglige ledelsen av fondets virksomhet, deltar i styremøtene og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Innenfor fullmakter gitt av styret, har daglig leder ansvar for den løpende driften og organiseringen av fondets administrasjon, herunder ansettelse av personell.
Innenfor styrets vedtak om tilskudd reduserer daglig leder utbetaling av tilskudd, hvis faktiske kostnader er lavere enn lagt til grunn ved innvilget tilsagn om tilskudd. Reduksjonen skjer innenfor vedtakets rammer om bidragsyternes andel. 

§ 7 Faggruppe
Styret kan, for et tidsrom på inntil tre år av gangen, oppnevne medlemmer til én eller flere faggrupper.
Faggruppene skal bestå av minst tre medlemmer.
Styret fastsetter faggruppenes ansvar og oppgaver.

KAP 3  TILSKUDD

§ 8  Fredete kulturminner
Minst 1/3 av fondets avkastning pr år skal nyttes til fredete kulturminner og kulturmiljøer. 

§ 9 Vilkår og rammer for tilskudd
       Tilskudd fra fondet gis på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturhistoriske verdi og tiltakets virkning på denne, og kan favne alle spor etter menneskelig virksomhet, jf. § 2 første ledd. Det skal legges vekt på å stimulere til ivaretakelse av et bredt spekter av kulturminner. Det skal vurderes særskilt muligheten for kulturminnets bruk etter gjennomføring av tiltaket. Tilskudd ytes ikke til kostnader som er påløpt før vedtaket. Tilsagn om tilskudd er gyldig tilsagnsåret og de to påfølgende årene. Styret kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke utover 5 år fra det tidspunkt tilskuddet ble innvilget.
 Tilskudd fra fondet forutsetter privat medfinansiering, som bør være på minst 30% i det enkelte prosjekt. Fondets andel av finansieringen i det enkelte prosjekt kan ikke overstige 70 prosent. Det bør tilstrebes at fondets andel i gjennomsnitt ikke overstiger 50 prosent.
      I særskilte prioriteringer som departementet har fastsatt innenfor formålet, og i saker om fredete kulturminner og kulturhistorisk viktige kirker, kan styret delvis fravike kravet om privat medfinansiering. Det samme gjelder i saker som gjelder kommunalt eide kulturminner, som overveiende kommer allmennheten til gode. Det kan der settes som vilkår for tilskudd at kommunen inngår langsiktig avtale med private om samarbeid om drift, og at det vedtas arealplan for bevaring av kulturminnet.


KAP 4  BEHANDLING AV SØKNADER

§ 10 Kunngjøring
 Kunngjøring av tilskuddsmidlene skal skje gjennom media på en måte som sikrer god geografisk spredning. Kunngjøringen skal vise til forskriften og retningslinjene for fondets søknadsbehandling og hvor reglene er gjort tilgjengelige.


§ 11  Krav til søknaden og behandling av søknadene
Søknad om tilskudd sendes til fondets administrasjon på skjema fastsatt av fondet.  Søknaden skal være undertegnet av tiltakshaver og medundertegnet av eier. Navn, adresse og telefonnummer for vedkommende må framgå av søknaden. Det må oppgis søkers bankkontonummer.  Organisasjonsnummer oppgis i de tilfeller hvor søker er registrert. 
Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med tiltaket og en tilstrekkelig utfyllende drøfting av hvilke valg som er gjort i prosjekteringen av tiltaket, samt framdriftsplan.
Ved søknader som gjelder tiltak av komplisert teknisk eller annen faglig art, må det redegjøres for hvordan søker får tilgang til nødvendig kompetanse til å gjennomføre tiltaket.
Søknaden må inneholde et realistisk kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket, en finansieringsplan og søknadssum. Fondet kan fastsette nærmere krav til spesifikasjon av kostnadene ved og finansieringen av tiltaket. Dersom det i finansieringsplanen forutsettes bidrag, lån og lignende fra andre enn fondet og gjennom egeninnsats, må disse spesifiseres med beløp, og inntektskildene må bekreftes.
Søknaden må være fullstendig før den behandles.

§  12 Klageadgang
      Vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond kan bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil ved saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd.

KAP 5   FORUTSETNINGER FOR UTBETALING AV TILSKUDD

§ 13 Gjensidig opplysningsplikt
Kulturminnefondet skal ved tilsagn om tilskudd utarbeide tilsagnsbrev, som angir størrelsen på tilskuddet og alle vilkår som har betydning for mottakers gjennomføring av tiltaket. Brevet skal også inneholde
a) krav til rapportering og oppbevaring av regnskapsbilag og annen regnskapsdokumentasjon,
b) opplysninger om mulige kontroller som kan bli gjennomført for å undersøke om midlene er nyttet i samsvar med vilkårene for tilsagnet, og
c) melding om at tilsagnet kan tilbakekalles eller at utbetalt tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt, dersom forutsetning for tilskudd blir brutt.
Etter at søker har mottatt tilsagn om tilskudd, har søker plikt til å informere fondet umiddelbart om alle forhold som har betydning for gjennomføringen av tiltaket, enten det gjelder fremdrift, økonomi eller den kulturminnefaglige utførelsen av arbeidene. 


§ 14 Utbetaling av tilskudd
Det må foreligge bekreftelse på at vilkårene for utbetaling er akseptert før den kan settes i verk.  Kulturminnefondet fastsetter utbetalingsplan med utgangspunkt i tilskuddets størrelse.  Tilskudd utbetales etter anmodning fra tilskuddsmottaker. Første del skjer ved dokumentasjon av påbegynt arbeid. Øvrige tilskudd utbetales etterskuddsvis i takt med mottakers forbruk ved gjennomføring av tiltaket.
      Siste delutbetaling holdes tilbake til sluttrapport foreligger og er godkjent av fondet.

§ 15 Krav til rapportering og regnskap fra mottaker av tilskudd
       Kulturminnefondet fastsetter krav til rapporter fra mottakere av tilskudd.  Det kan kreves revisorattester.
       Sluttrapport skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. Sluttrapporten skal inneholde regnskapsoversikt over kostnader og finansiering satt opp som fondet har fastsatt, jf. forskriften § 10, og orientering om tiltaket er gjennomført etter forutsetningene. Sluttrapporten skal redegjøre for hele prosjektet med regnskapsoversikt og rapport for utført arbeid, jf forskriftens § 10.   Sluttrapporten skal også være vedlagt dokumentasjon i form av fotografier eller annen dokumentasjon.
       Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.       
Fondet kan gjennomføre kontroll med at tilskudd nyttes etter forutsetningene. Kontroll kan også utføres av Riksrevisjonen, jf. lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd.

§ 16 Reduksjon i eller tilbakebetaling av tilskudd
Innenfor styrets vedtak om tilskudd reduserer daglig leder utbetaling av tilskudd, hvis faktiske kostnader er lavere enn lagt til grunn ved innvilget tilsagn om tilskudd. Reduksjonen skjer innenfor vedtakets rammer om bidragsyternes andel.       Dersom Kulturminnefondet finner at tilskuddet er brukt i strid med forutsetningene, kan styret vedta at tilskuddet skal kreves tilbakebetalt. Mottaker av utbetalt tilskudd skal skriftlig underrettes om dette snarest mulig med en rimelig frist for tilbakebetaling. Kravet følges opp i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten kapitlene 5.4.2.5, 5.4.3, 5.4.4 og 5.4.5.

KAP 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER / OVERGANGSBESTEMMELSER

§17 Revisjon
       Fondets regnskap skal revideres av Riksrevisjonen.

§18 Endringer, utfyllinger m.v.
       Miljøverndepartementet kan selv gjøre endringer i denne forskrift, så langt endringen ikke gjelder fondets formål eller for øvrig er av vesentlig betydning for gjennomføringen av dette.
 
§19 Ikrafttreden
       Denne forskrift trer i kraft straks, og erstatter vedtekter om Norsk kulturminnefond fastsatt ved kgl.res 7. mars 2003 og forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond fastsatt ved kgl. res 27. juni 2003.

Arkeologisk museum, UiS
Bergen Museum, UiB
Bergen Sjøfartsmuseum
Direktoratet for naturforvaltning
Fartøyvernforeningen
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbundet Kysten
Foreningen Fredet
Forsvarsdepartementet
Fortidsminneforeningen
Fylkeskommunene
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kultur- og kirkedepartementet
Kulturhistorisk museum, UiO
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Norsk kulturarv
Norsk kulturminnefond
Norsk kulturvernforbund
Norsk Sjøfartsmuseum
Pilotprosjektene under Verdiskapingsprogrammet
Riksantikvaren
Sametinget
Tromsø museum, UiT
Vitenskapsmuseet, NTNU

Til toppen