Høring - Forslag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen om sammenslåing av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond

Resultat: Ot.prp. nr. 66 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 5. januar 2004
  • Høringssvarene blir publisert fortløpende i pdf-format