Høring - Forslag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen om sammenslåing av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond

Resultat: Ot.prp. nr. 66 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4269 FM JTO

12.11.2003

Høring – Forslag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen om sammenslåing av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om sammenslåing av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond. Forslaget, som er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat, bygger i sin helhet på et innspill fra FNH og Sparebankforeningen mottatt av Finansdepartementet ved brev av 15. august 2003.

Forslaget må sees i sammenheng med planene om fusjonering av bankenhetene i DnB og Gjensidige NOR, og virkningene av en slik fusjon under dagens regelverk for sikrings­ordningene for banker. Planen er at den sammenslåtte bank­enheten skal videreføre sitt medlemskap i Sparebankenes sikringsfond. [Note 1: Gjensidige NOR Sparebank er omdannet til aksjeselskap. Banken har imidlertid beholdt sparebanknavnet og medlemskapet i Sparebankenes sikringsfond.] Dette vil i utgangspunktet bety at bankenheten i dagens DnB overføres fra Forretningsbankens sikringsfond til Sparebankenes sikringsfond. Innskudds­­massen til medlemmene i Forretningsbankens sikringsfond vil dermed falle, mens den vil stige tilsvarende i Sparebankenes sikringsfond. Samtidig er det slik at dagens regelverk – og praksis – ikke gir anledning til overføring av midler mellom fondene.

FNH og Sparebankforeningen argumenterer i ovennevnte brev for at bankfusjonen med dagens regelverk vil skape problemer innenfor begge de to fondene, sett i forhold til en overordnet målsetning om risikospredning. Videre argumenteres det for at det vil skape vesentlige skjevheter mellom enkeltbanker, sett i forhold til dagens bestemmelser om kapitalkrav til fondene og den tilhørende avgiftsplikt for bankene.

Finansdepartementet viser til at spørsmålet om man skal ha ett eller to sikringsfond for banker, har vært reist ved flere anledninger, blant annet i forbindelse med vedtakelsen av gjeldende av lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner av 6. juni 1996. Departementet tilsluttet seg i Ot. prp. 63 (1996-97) flertallet i Banklovkommisjonen, og gikk inn for opprettholdelse av en ordning med to separate fond. En vesentlig årsak var at forskjellen i kapitaliseringsgrad gjorde det vanskelig å fastsette regler for innbetaling som ville oppfattes som rettferdige.

Det felles forslaget fra FNH og Sparebankforeningen om sammenslåing av de to fondene, gjør at Finansdepartementet tar problemstillingen opp til ny vurdering. Departementet vil samtidig påpeke at deres forslag også innbefatter nedjustering av beregningsgrunnlaget for fondets ansvarlige kapital og for årlig medlemsavgift. Bankinnskudd som ikke er omfattet av innskuddgarantien (innskudd som overstiger 2 millioner per innskyter per bank, samt blant annet innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektive investeringer), foreslås tatt ut av beregningsgrunnlaget.

Med et slikt beregnings­grunnlag ville Sparebankenes sikringsfond vært fullt kapitalisert allerede i dag. Forretningsbankenes sikringsfond ville – under forutsetninger beskrevet i vedlegg 2 til brevet fra FNH og Sparebankforeningen – vært fullt kapitalisert innen 2006.

FNH og Sparebank­foreningen foreslår at medlemmer av Sparebankenes sikringsfond (inklusive dagens Gjensidige NOR), som kompensasjon for den høyere kapitaliseringsgraden, gis avgiftsfrihet i en periode på tre år fra tids­punktet for en eventuell sammenslåing.

Blant annet basert på en undersøkelse av sammensetningen av bankenes innskudd gjennomført av Kredittilsynet i 2000, anslår FNH og Sparebankforeningen at det samlede kravet til ansvarlig kapital i de to sikrings­fondene ville blitt redusert med 23 prosent med en slik endring i beregningsgrunnlaget. [Note 2: FNH og Sparebankforeningen anslår med utgangspunkt i Kredittilsynets undersøkelse fra 2000, at ”garanterte innskudd utgjør en andel på om lag 56 prosent av kundeinnskuddene for forretningsbankene og om lag 79 prosent for sparebankene.” Kredittilsynets undersøkelse av 25. september 2003 viser at 60 prosent av forretningsbankenes innskudd fra sektorer som inngår i sikringsbestemmelsene er dekket av innskuddsgarantien, mens tallet for sparebankene er 77 prosent.] Finansdepartementet ber høringsinstansene om kommentarer til forslaget om å redusere beregningsgrunnlaget for fondets ansvarlige kapital.

Høringsinstansene bes også om å vurdere virkningen av den foreslåtte nedjusteringen av grunnlaget for beregning av medlemmenes avgiftplikt – anslått av FNH og Sparebank­foreningen til en årlig reduksjon på 20 prosent. En slik nedjustering innebærer at det vil ta lengre tid å oppkapitalisere fondet med et gitt beløp. Etter dagens regler skal riktignok differansen mellom egenkapital og minstekravet til ansvarlig kapital dekkes ved garanti fra med­lemmene. Finansdepartementet vil imidlertid påpeke at, sammen­liknet med garantier, har egenkapital den fordel at også medlemmer som i fremtiden skulle få problemer vil ha bidratt til den ansvarlige kapital som vil være til disposisjon i en krise­situasjon. Dette vil ha betydning i en krise som måtte involvere en større bank, eventuelt flere banker samtidig.

Finansdepartementet vil avslutningsvis presisere at søknaden om fusjonering av DnB og Gjensidige NOR foreløpig ikke er behandlet. Når departementet allerede nå sender forslaget om sammenslåing av sikringsfondene på høring, er dette fordi gjennomføringen av en eventuell lovendring vil være tidkrevende, og at det derfor vil være ønskelig å starte arbeidet tidlig. Høringen medfører ikke noen form for forhåndsgodkjennelse av fusjonen.

Finansdepartementet ber om merknader innen mandag 5. januar 2003. Uttalelser som overstiger én side, bes i tillegg oversendt elektronisk til jan-tomas.owe@finans.dep.no

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Felles brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen av 15. august 2003
Vedlegg 1: Forslag til lovendringer med tilhørende kommentarer
Vedlegg 2: Beregninger som ligger til grunn for forslagene

Alle departementene
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Norges Bank
Sparebankforeningen