Høring Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Underdalutvalgets forslag til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren er sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2018

Vår ref.: 18/3052

Høring Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Et utvalg ledet av Aril Underdal har vurdert stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler. I vedlagte rapport fra utvalget foreslås justeringer av dagens stillingsstruktur. Forslagene vil kreve endringer både i tariffavtaler og lov/forskrifter før de eventuelt kan iverksettes. Det kan også være behov for ytterligere utredninger i forbindelse med en oppfølging av forslagene, f.eks. knyttet til faglig innhold i en eventuelt ny ph.d.-grad, og kompetansekrav til stillinger.

Det er derfor viktig å få tilbakemelding på utvalgets forslag fra berørte institusjoner og organisasjoner før departementet vurderer videre oppfølging. Høringsfristen er 1. oktober 2018.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2601501
Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen
Toril Johansson (e.f.)  
ekspedisjonssjef                                               Anders Trodal
                                                                            underdirektør

Vedlegg
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer


                                                                            

Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Barne- og likestillingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bibliotekarforbundet
Bjørknes høyskole
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne
Høgskole for barnehagelærerutdanning
Econa
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forskerforbundet
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Forsvarsdepartementet
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Naturviterne
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
OsloMet storbyuniversitetet
Parat
Presteforeningen
Samferdselsdepartementet
Sammfunnsviterne
Safunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for internasjonalisering av utdanning
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skriverkunstadademiet
STAFO
Steinerhøyskolen
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Tekna - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School og Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund