Høring - forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften med sikte på å avvikle au pair-ordningen i Norge. Selv om høringsnotatet tar utgangspunkt i at ordningen skal avvikles, åpnes det også for innspill om hvorvidt ordningen bør avvikles eller ikke.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.06.2023

Vår ref.: 23/108

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften med sikte på å avvikle au pair-ordningen i Norge. Selv om høringsnotatet tar utgangspunkt i at ordningen skal avvikles, åpnes det også for innspill om hvorvidt ordningen bør avvikles eller ikke.

Departementet foreslår å endre hovedbestemmelsen om oppholdstillatelse til au pair i utlendingsforskriften § 6-25, slik at muligheten for å søke førstegangs oppholdstillatelse som au pair i Norge, fjernes helt.

Utlendinger som på tidspunktet for endringens ikrafttredelse allerede har søkt om eller fått en au pair-tillatelse, skal kunne være her til oppholdstillatelsen utløper (dvs. maksimalt to år). Det vil i denne perioden fortsatt være mulig å søke om fornyelse av oppholdstillatelsen, samt å bytte vertsfamilie (utlendingsforskriften § 10-25 a). I denne perioden vil det også kunne fattes vedtak om karantene eller utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen (utlendingsloven § 27 b). Hjemmelen for deling av vandelopplysninger mellom politiet og utlendingsmyndighetene ved behandling av slike saker (utlendingsloven § 85 a), vil også bestå. Ovennevnte bestemmelser foreslås opphevet på et senere tidspunkt – uten ny høring – når au pair-ordningen er fullstendig avviklet og de ikke lenger har praktisk betydning.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Høringsfristen er 29. juni 2023.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                               Cecilie Fjelberg
                                                                               fagdirektør

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Caritas

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)