Høring - forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.03.2021

Vår ref.: 20/4629

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard.

Allmenngjøringsloven og ferieloven er viktige verktøy for å sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven gjelder i dag på Svalbard. Spørsmålet om flere lover på arbeidslivsfeltet burde gjøres gjeldende, er omtalt i regjeringens næringsstrategi for Svalbard. I strategien vises det til at samfunnet på Svalbard har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Samfunnet i Longyearbyen ligner nå i stadig større grad på samfunnet på fastlandet. Innenfor arbeidslivet på Svalbard har det kommet til et større innslag av ad hoc- og sesongsbaserte aktører. Det er også et betydelig antall utenlandske arbeidstakere på Svalbard.

Anvendelse av allmenngjøringsloven og ferieloven på Svalbard vil etter departementets vurdering medføre at flere ansatte på Svalbard sikres visse grunnvilkår. Dette vil både styrke den enkeltes rettigheter i arbeidslivet og gi grunnlag for et velfungerende og seriøst arbeidsliv med konkurranse på like vilkår.

Frist for å sende inn høringssvar er 18. mars 2021.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende som ikke er med på listen.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Carina Jacobsen
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hornsund Forskningsstasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kings Bay AS
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Konkurransetilsynet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Longyearbyen arbeiderforening
 • Longyearbyen FrP
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Maskin-Entreprenørenes Forbund
 • MDG Svalbard
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Riksrevisjonen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO
 • Sivilombudsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani
 • Svalbard Arbeiderparti
 • Svalbard Høyre
 • Svalbard Næringsforening
 • Svalbard Reiselivsråd
 • Svalbard Science Center
 • Svalbard skattekontor
 • Svalbard Venstre
 • Svalbardposten
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trust Arktikugol
 • Unio
 • Universitetssenteret på Svalbard AS
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Økokrim