Høring - forslag om endring av allmennaksjeloven og enkelte andre lover til gjennomføring av rådsdirektiv 2005/56/EF om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar

Frist 15.03.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2007