Høring - forslag om endring av dyrevernloven - tilsynsmodell og virkemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

02/02507
2003/00828

25.03.2003

Høring – forslag om endring av dyrevernloven – tilsynsmodell og virkemidler

Et av tiltakene i Stortingsmelding nr. 12 2001-2003 er å effektivisere og styrke tilsynet med dyrevernloven gjennom bl.a. en endring i forvaltningsmodellen, hvilket krever endring i lov av 23. desember 1974 om dyrevern (dyrevernloven). Landbruksdepartementet sender forslag til endring av dyrevernloven på alminnelig høring, med forbehold om at Stortinget gir sin tilslutning til stortingsmeldingen på dette punkt.

Forslaget går ut på å legge tilsynet med dyrevernlovgivningen til departementet for videre delegasjon til det nye Mattilsynet, samt å etablere en legmannsnemnd som skal ha en rådgivende funksjon. Departementet vil i denne sammenheng bety Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet da det legges opp til at Fiskeridepartementet fra 2004 vil overta det forvaltningsmessige ansvaret for dyrevern når det gjelder fisk. En del justeringer er en naturlig følge av forslag om endret tilsynsmodell. Det tas sikte på at de foreslåtte endringene skal være på plass fra det tidspunktet det nye tilsynet er operativt. Dette er bakgrunnen for at forslaget sendes på høring allerede før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen.

Samtidig foreslås å styrke forvaltningens virkemidler i arbeidet for etterlevelse av dyrevernlovgivningen. I stortingsmeldingen legges det opp til en fullstendig gjennomgang av dyrevernlovgivningen. Erfaringer på området tilsier imidlertid at det er hensiktsmessig og ønskelig å foreta noen endringer allerede nå. Styrkede virkemidler vil også bidra til at tilsynet blir mer effektivt.

Innholdet i endringsforslaget går ut på å:

 • legge tilsyns-, vedtaks- og tiltakskompetanse til departementet for videre delegasjon til Mattilsynet,
 • etablere rådgivende nemnder med inspeksjonsrett,
 • justere en del bestemmelser som følge av forslag om endring i tilsynsmodell
 • oppheve bestemmelser om gjeldende tilsynsmodell.
 • styrke inspeksjonsretten,
 • etablere plikt til å varsle tilsynet ved fare for at dyr utsettes for alvorlig vannrøkt eller skade,
 • innføre opplysnings- og rapporteringsplikt hos pliktsubjektet etter loven,
 • klargjøre adgangen til informasjon om dyrevernsaker,
 • forenkle adgangen til å pålegge tvangsmulkt,
 • utvide og presisere Departementets hjemmel til å gi forskrifter,
 • gi hjemmel til i forvaltningssak å kunne hindre fremtidig dyrehold over en avgrenset periode,
 • etablere dataregister,
 • gi hjemmel for forskrifter om systematiske kontrolltiltak som intern-kontroll.

Høringsnotatet følger vedlagt.

Kommentarer til forslaget bes sendt: Landbruksdepartementet, avdeling for matproduksjon og helse, Postboks 8007 Dep. 0033 Oslo innen 15 juni 2003.

Vi ber også om å få kommentarene tilsendt elektronisk til christine.holman@ld.dep.no

Med hilsen

Eva E. Grendstad
underdirektør

Christine Holman
Rådgiver