Høring - forslag om endring av dyrevernloven - tilsynsmodell og virkemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

 • Høringsfrist: 15 juni 2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

02/02507
2003/00828

25.03.2003

Høring – forslag om endring av dyrevernloven – tilsynsmodell og virkemidler

Et av tiltakene i Stortingsmelding nr. 12 2001-2003 er å effektivisere og styrke tilsynet med dyrevernloven gjennom bl.a. en endring i forvaltningsmodellen, hvilket krever endring i lov av 23. desember 1974 om dyrevern (dyrevernloven). Landbruksdepartementet sender forslag til endring av dyrevernloven på alminnelig høring, med forbehold om at Stortinget gir sin tilslutning til stortingsmeldingen på dette punkt.

Forslaget går ut på å legge tilsynet med dyrevernlovgivningen til departementet for videre delegasjon til det nye Mattilsynet, samt å etablere en legmannsnemnd som skal ha en rådgivende funksjon. Departementet vil i denne sammenheng bety Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet da det legges opp til at Fiskeridepartementet fra 2004 vil overta det forvaltningsmessige ansvaret for dyrevern når det gjelder fisk. En del justeringer er en naturlig følge av forslag om endret tilsynsmodell. Det tas sikte på at de foreslåtte endringene skal være på plass fra det tidspunktet det nye tilsynet er operativt. Dette er bakgrunnen for at forslaget sendes på høring allerede før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen.

Samtidig foreslås å styrke forvaltningens virkemidler i arbeidet for etterlevelse av dyrevernlovgivningen. I stortingsmeldingen legges det opp til en fullstendig gjennomgang av dyrevernlovgivningen. Erfaringer på området tilsier imidlertid at det er hensiktsmessig og ønskelig å foreta noen endringer allerede nå. Styrkede virkemidler vil også bidra til at tilsynet blir mer effektivt.

Innholdet i endringsforslaget går ut på å:

 • legge tilsyns-, vedtaks- og tiltakskompetanse til departementet for videre delegasjon til Mattilsynet,
 • etablere rådgivende nemnder med inspeksjonsrett,
 • justere en del bestemmelser som følge av forslag om endring i tilsynsmodell
 • oppheve bestemmelser om gjeldende tilsynsmodell.
 • styrke inspeksjonsretten,
 • etablere plikt til å varsle tilsynet ved fare for at dyr utsettes for alvorlig vannrøkt eller skade,
 • innføre opplysnings- og rapporteringsplikt hos pliktsubjektet etter loven,
 • klargjøre adgangen til informasjon om dyrevernsaker,
 • forenkle adgangen til å pålegge tvangsmulkt,
 • utvide og presisere Departementets hjemmel til å gi forskrifter,
 • gi hjemmel til i forvaltningssak å kunne hindre fremtidig dyrehold over en avgrenset periode,
 • etablere dataregister,
 • gi hjemmel for forskrifter om systematiske kontrolltiltak som intern-kontroll.

Høringsnotatet følger vedlagt.

Kommentarer til forslaget bes sendt: Landbruksdepartementet, avdeling for matproduksjon og helse, Postboks 8007 Dep. 0033 Oslo innen 15 juni 2003.

Vi ber også om å få kommentarene tilsendt elektronisk til christine.holman@ld.dep.no

Med hilsen

Eva E. Grendstad
underdirektør

Christine Holman
Rådgiver

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelse:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Brønnbåteiernes Forening

Debio

Den Norske Veterinærforening

Direktoratet for naturforvaltning,

Uttalelse

Dyrebeskyttelsen for Oslo og omegn

Dyrebeskyttelsen Norge

Uttalelse

Dyrevernalliansen

Uttalelse

Dyrevernnemnda i Oslo, Asker og Bærum

Uttalelse

Dyrevernnemnda i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

Uttalelse

Eksportutvalget for fisk,

Uttalelse

Fagsenteret for fjørfe

Uttalelse

Fagsenteret for kjøtt

Uttalelse

Fellesforbundet

FHL,

Finansdepartementet

Uttalelse

Fiskehelseforeningen,

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Fiskeriforskning

Fjørfebransjens landsforening

Folkehelseinstituttet

Uttalelse

Forbrukerombudet

Uttalelse

Forbrukerrådet

Forsøksdyrutvalget

Uttalelse

Fraktefartøyenes Rederiforening

Fremtiden i våre hender

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Nord – Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen

Uttalelse

Fylkesmannen i Oslo Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Landbruksavdelingen

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør – Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkesmannen i Østfold

Uttalelse

Fylkesveterinæren i Hedmark og Oppland

Uttalelse

Fylkesveterinæren i Møre og Romsdal

Uttalelse

Geno

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helsedepartementet

Uttalelse

Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for svin

Justisdepartementet

Uttalelse

Kjøttbransjens Landsforbund

Uttalelse

Kjøttindustriens fellesforening

KNT Forum

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Kommunenes sentralforbund

Uttalelse

Konkurransetilsynet

Uttalelse

Koorimp

KSL-Sekretariatet

Kystdirektoratet

Uttalelse

Landbrukssamvirkets Felleskontor

LO

Uttalelse

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (NIFES)

Uttalelse

Natur og ungdom

NILF

NINA

NIVA

NMT Ytre Nord-Møre

NOAH – for dyrs rettigheter

Nord-Norsk Hestesenter

Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

Norges Bondelag

Norges Fiskarkvinnelag,

Norges Fiskarlag, Pir-Senteret,

Norges fiskerihøgskole

Norges Forskningsråd

Uttalelse

Norges Hundekjørerforbund

Norges Hunder Landsforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kaninavlsforbund

Norges Kystfiskarlag,

Norges landbrukshøgskole

Norges Naturvernforbund,

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelforbund,

Norges Skogeierforbund

Uttalelse

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet,

Uttalelse
Uttalelse

Norges veterinærhøgskole

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Fjordhestsenter

Norsk fjørfelag

Norsk forsøksdyrsentral

Norsk hestesenter

Norsk Hjorteavlsforening

Norsk Huskattforening

Norsk Innlandsfiskelag

Norsk Kanin

Uttalelse

Norsk Kennelklubb

Uttalelse

Norsk Kjøtt

Uttalelse

Norsk Kjøttfeavlslag

Norsk kjøttindustri

Norsk Pelsdyralslag

Uttalelse

Norsk polarinstitutt

Norsk presseforbund

Uttalelse

Norsk Rasekatters Riksforbund

Norsk Sau- og geitalslag

Uttalelse

Norsk Tropefugl-hobby

Norsk Undulat klubb

Norske Fiskefôrprodusenters Forening,

Norske fiskeoppdretteres forening

Norske Fiskeoppdrettsutstyrs-produsenters Landsforening,

Norske Lakseelver,

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Uttalelse

Norske samers riksforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norske Strutseoppdretteres forening

Norske Tropefuglforeningers landsforbund v/Bjørnar Bednar

Norsvin

NZB, v/Akvariekonsulenten

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Uttalelse

Næringsmiddelindustriens Landsforening

Politidirektoratet

Uttalelse

Prior Norge

Private Reindyrslakteriers Landsforening

Reindriftsforvaltningen i Alta

Uttalelse

Riksadvokaten

Uttalelse

Rådet for dyreetikk

Uttalelse

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Sjøfartsdirektoratet

Uttalelse

Sosialdepartementet

Statens dyrehelsetilsyn – Fylkesveterinærene

Distriktsveterinæren i Romerike

Uttalelse

Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen

Statens ernæringsråd

Statens forurensningstilsyn

Uttalelse

Statens landbrukstilsyn

Uttalelse

Statens næringsmiddeltilsyn

Stuefuglklubben Stavanger & Omegn

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Utmarkkommunenes sammenslutning

Utvalg for forsøk med dyr

VESO

Uttalelse

Veterinærinstituttet

Uttalelse

Veterinærmedisinsk rettsråd

VETMEST

WWF Verdens naturfond

YS