Høring - forslag om endring av lov om stadnamn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2004

Ot.prp.nr 42 ble fremlagt i desember 2004 og behandlet i Stortinget 18. mars 2005, jf.Innst.O.nr 59 ( 2004-2005), beslutning O.nr 57 (2004-2005)