Høring - Forslag om endring av opplæringsloven § 13-10 og friskoleloven § 5-2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200309345

15.12.2003

Forslag om endring av opplæringsloven § 13-10 og friskoleloven § 5-2

Denne høringen inneholder forslag til endring av lov 17.07.98 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-10 om ansvarsomfang og lov 04.07.03 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) § 5-2 om styrets oppgaver. Departementet foreslår at begge bestemmelsene får en tilføyelse som i hovedsak er en presisering av skoleeiers/styrets ansvar.

Gjeldende rett

Det står i opplæringsloven § 13-10 om ansvarsomfang at

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.

Denne bestemmelsen i loven er ny og trådte i kraft 01.08.03. Bestemmelsen er en presisering av det som også gjaldt tidligere.

Det står i friskoleloven § 5-2 om styrets oppgaver at

Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Styret skal:

a)

sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn,

b)

fastsetje storleiken på skolepengane,

c)

vedta skolen sitt budsjett og ha ansvar for rekneskapen,

d)

fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen,

e)

fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd,

f)

ha det øvste økonomiske ansvaret for skolen si drift,

g)

sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode,

h)

sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte.

I andre saker enn dei som følgjer av andre ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere avgjerdsretten.

Friskoleloven trådte i kraft 01.10.03 og erstattet privatskoleloven. I hovedsak er denne bestemmelsen en videreføring av flere bestemmelser i privatskoleloven. Styret har ansvaret for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Både opplæringsloven og friskoleloven har bestemmelser om statlig tilsyn og kontroll.

Opplæringsloven § 14-1 om statlig tilsyn og kontroll lyder:

"Departementet gir råd og rettleiing i spørsmål som gjeld verksemder etter denne lova og skal elles samarbeide med kommunar, fylkeskommunar og eigarar av private skolar for å sikre eit godt og likeverdig opplæringstilbod i samsvar med lov og forskrifter.

Departementet fører tilsyn med verksemder etter denne lova og skal i den samanheng ha tilgjenge til skoleanlegg og dokumentasjon.

Dersom det blir oppdaga forhold som står i strid med denne lova eller med forskrifter gitt med heimel i lova, kan departementet gi pålegg om å rette på forholda.

Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er omfatta av denne lova".

Opplæringsloven § 14-1 fastsetter de overordnede premissene for statlig tilsyn. Den sier at departementet skal samarbeide med skoleeier for at opplæringsmålene skal nås, men også at opplæringsvirksomheten skal kontrolleres og at det kan gis pålegg dersom det oppdages forhold som strider mot loven og forskriftene.

Fjerde ledd i bestemmelsen er omarbeidet med virkning fra 01.10.03. Den viderefører departementets hjemmel til å gi forskrifter, men rekkevidden av forskriftshjemmelen er presisert. Forskriftshjemmelen gjelder all opplæringsvirksomhet etter opplæringsloven. Bestemmelsen tilsvarer ny lov om frittstående skoler § 7-2 femte ledd.

Departementets myndighet etter opplæringsloven § 14-1 første, andre og tredje ledd er i Rundskriv F-37-02 av 19.12.02 delegert til fylkesmannsembetene.

Friskoleloven § 7-2 om tilsyn lyder:

"Departementet fører tilsyn med skolar godkjende etter denne lova og skal i den samanheng ha tilgjenge til skoleanlegg og dokumentasjon.

Dersom det blir oppdaga forhold som står i strid med denne lova, i strid med forskrifter gitt med heimel i lova eller i strid med føresetnadene for godkjenninga, kan departementet gi pålegg om å rette på forholda.

Departementet kan halde attende tilskotet eller dra godkjenninga attende dersom vilkåra i denne lova, vilkår i forskrifter gitt med heimel i lova eller føresetnadene for godkjenninga ikkje blir fylte. Departementet kan óg krevje attende for mykje utbetalt tilskot, og tilskotsmidlar som er brukte i strid med denne lova, i strid med forskrifter gitt med heimel i lova eller i strid med føresetnadene for godkjenninga.

Ved opphør av skoledrifta kan departementet i alle tilfelle krevje tilbakeført gjenståande midlar som skriv seg frå det offentlege tilskotet.

Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er omfatta av denne lova".

Departementet skal føre tilsyn med skoler som er godkjent etter friskoleloven, jf. § 7-2, og skal i den sammenheng ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon. Dersom det blir oppdaget forhold som er i strid med loven eller med forskrifter som er gitt i medhold av loven, kan departementet gi pålegg om å rette på forholdene. Departementet kan holde tilbake tilskuddet og dra tilbake godkjenningen dersom vilkårene i friskoleloven ikke blir oppfylt.

Femte ledd gir departementet en hjemmel til å gi forskrifter som pålegger skoleeiere og elever å gi opplysninger og delta i evalueringer og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsvirksomheten som er omfattet av denne loven. Bestemmelsen tilsvarer opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd.

Departementets myndighet etter friskoleloven § 7-2 første og andre ledd er i Rundskriv F-22-03 av 30.09.03 delegert til fylkesmannsembetene.

Bakgrunnen for forslaget til lovendringer

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2003 sluttet Stortinget seg til å etablere et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Dette arbeidet er satt i gang med utgangspunkt i utredningen fra Kvalitetsutvalet, NOU 2003:16 I første rekke, som har vurdert grunnopplæringen med tanke på innhold, kvalitet og organisering.

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) ble også etablering av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering omtalt. Her er det vist til at det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering skal medvirke til kvalitetsutvikling i opplæringen og legge til rette for informerte avgjørelser på alle nivåer i opplæringssystemet. Med utgangspunkt i de nasjonale målene for opplæringen skal det utvikles verktøy for bedre å kunne vurdere om og i hvilken grad målene nås. Kvalitetsvurderingene vil først og fremst være et viktig verktøy for den enkelte lærer, skole og skoleeier i arbeidet med kvalitetsvurdering og -utvikling. Det er i St.prp. nr. 65 vist til at det samtidig er nødvendig at staten fører tilsyn med skoleeiere som ikke oppnår tilfredsstillende resultater i kvalitetsvurderingene, og som ikke setter i verk adekvate tiltak for å møte utfordringene som avdekkes. Videre vises det til at statens tilsynsapparat må bli bedre og mer målrettet som følge av økt handlefrihet for skoleeier. Det fremgår også at Utdannings- og forskningsdepartementet vil vurdere å legge fram et lovforslag om at skoleeierne må ha et system for å følge opp resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene.

I Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) fremgår det at departementet også tar sikte på å legge frem nye forslag til lovendringer som utvider den lokale handlefriheten våren 2004. Videre fremgår det at departementet vil vurdere å legge fram et lovforslag med sikte på at oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene fra skoleeiers side blir gjenstand for tilsyn. Det er også pekt på at dette da er ment å skulle komme i tillegg til tilsynet med at regelverket blir overholdt og dessuten at reglene bør gjøres gjeldende også for de frittstående skolene.

Forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven

Vi foreslår at opplæringsloven § 13-10 får et nytt andre ledd:

"Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og dei nasjonale evalueringane som departementet gir med heimel i § 14-1 fjerde ledd".

Videre foreslår vi at friskoleloven § 5-2 får et nytt tredje ledd:

"Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter vert oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og dei nasjonale evalueringane som departementet gir med heimel i § 7-2 femte ledd".

Nåværende § 5-2 tredje ledd i friskoleloven blir nytt fjerde ledd.

Departementets kommentarer til lovforslagene

Opplæringsloven § 13-10 presiserer at skoleeier i dag har ansvar for at kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. I følge friskoleloven § 5-2 skal styret ha den øverste ledelsen av skolen og se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. For å oppfylle opplæringsloven § 13-10 og friskoleloven § 5-2, må henholdsvis skoleeier og styret derfor ha et eget system for å vurdere om gjeldende lover og forskrifter blir fulgt og et system for resultatoppfølging.

Departementet har flere ganger understreket at kvalitetsvurderingen først og fremst vil være et verktøy for den enkelte lærer, skole og skoleeier i arbeidet med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Det er derfor viktig at skoleeier har et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene.

Skoleeier/styret står fritt til å utforme sitt eget system tilpasset lokale forhold og skolens særpreg.

Økt lokalt handlingsrom krever et velfungerende statlig tilsyn. Forslaget til presisering i loven vil også kunne styrke tilsynsmyndighetens mulighet til å føre tilsyn i henhold til opplæringsloven § 14-1 andre ledd og friskoleloven § 7-2 første ledd. Departementet viser til at forslaget vil muliggjøre et systemrettet tilsyn som er mer målrettet og systematisk enn i dag. Vi viser til ovennevnte St.prp. nr. 65, hvor det blant annet heter at: "Oppgaven for tilsynsmyndigheten vil i denne sammenhengen bli å påse at skoleeier har en systematisk tilnærming til oppfølgings- og utviklingsarbeidet, men normalt ikke legge føringer for hvilke tiltak som skal settes i verk". Det er i proposisjonen også understreket at tilsynsmetodikken skal være basert på dialog og partnerskap, og at tilsynsmyndigheten gjennom dialog vil informere skoleeier om "innhold i plikter og rettigheter, kartlegge de faktiske forhold, formidle faglig støtte og oppfordre skoleeier til å sette i verk tiltak".

Vi foreslår derfor et nytt andre ledd til opplæringsloven § 13-10 og et nytt tredje ledd i friskoleloven § 5-2 som presiserer skoleeiers/styrets ansvar for å ha et system for oppfølging av at den enkelte virksomhet følger loven.

Økonomiske- og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer en presisering og tydeliggjøring av det ansvaret skoleeier i dag har etter opplæringsloven og friskoleloven. Det vil derfor ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for skoleeier/styret. Systemet for oppfølging av den enkelte virksomhet finansieres innenfor gjeldende rammer og med de administrative ressurser man har i dag.

Høringsfrist

Høringsinstansenes merknader må være departementet i hende innen 13.02.04.

Høringsbrevet er lagt ut på Odin under adressen:

http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html

Med hilsen

Johan Raaum e.f.
ekspedisjonssjef

Hein Th. Ferre
avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Barneombudet
Elevorganisasjonen
Finansdepartementet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Helsedepartementet
Justisdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kristne Friskolers Forbund
LUFS – Landslaget for udelt og fådelt skole
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Læringssenteret
Lærerorganisasjonene
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Montessori Forbund
Norsk skolelederforbund
Norske Privatskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Riksrevisjonen
Sosialdepartementet
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Styrene for de statlige skolene
Styrene for de private skolene
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)