Høring - forslag om endring av stiftelsesloven (kunngjøring ved opphevelse av stiftelser) mv.

Frist: 30.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006

  • Høringsfrist: 30.10.2006 (saken er ferdigbehandlet)

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200606839 EP TO/an

18.09.2006

Høring – forslag om endring av stiftelsesloven (kunngjøring ved opphevelse av stiftelser) mv.

1. Innledning
Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av stiftelsesloven § 52 annet ledd om kunngjøring i forbindelse med opphevelse av stiftelser. Forslaget går ut på at Stiftelsestilsynet skal kunne bestemme at et vedtak om å oppheve en stiftelse ikke skal kunngjøres dersom tilsynet finner at dette ikke er nødvendig av hensyn til kreditorene. Videre foreslås det å oppheve foretaksregisterloven § 3-6 annet ledd, som fortsatt krever at det skal være registrert i Foretaksregisteret om en stiftelse er offentlig stadfestet.

Høringsfristen er 30. oktober 2006. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes elektronisk til følgende adresse: tone.ofstad@jd.dep.no.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer.

2. Forslag om endring av reglene om kunngjøring ved opphevelse av stiftelser
Opphevelse av en stiftelse er å anse som en omdanning av stiftelsen og er regulert i stiftelsesloven kapittel 6. Reglene der om kompetanse til å treffe vedtak om omdanning, vilkår for omdanning, saksbehandling og Stiftelsestilsynets prøving av omdanningsvedtaket mv. gjelder på vanlig måte. I tillegg er det gitt enkelte særregler om opphevelse i § 52.

Det følger av stiftelsesloven § 52 annet ledd at Stiftelsestilsynet skal kunngjøre et vedtak om å oppheve stiftelsen. Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i tillegg to ganger med minst en ukes mellomrom i en avis som er alminnelig lest på stedet. Loven åpner for at kunngjøringen i avisen kan gjengis i kortform med henvisning til den elektroniske kunngjøringen. I kunngjøringen skal stiftelsens kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen to måneder fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrene. I tillegg fremgår det av annet ledd sjette punktum at alle kreditorer med kjent adresse så vidt mulig skal ha særskilt varsel om opphevelsesvedtaket.

Stiftelsestilsynets virksomhet er brukerfinansiert i form av årsavgift og gebyr for registrering i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd annet punktum. Det er gitt nærmere regler om gebyret og avgiften i forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 §§ 3 og 4. Størrelsen på gebyret og avgiften avhenger av stiftelsens egenkapital.

Stiftelsestilsynet har i brev 11. september 2006 til Justisdepartementet bedt om at det vurderes en endring av stiftelsesloven § 52 annet ledd, slik at det i fremtiden ikke skal være nødvendig med kunngjøring i alle opphevelsessaker. Bakgrunnen for dette er at kunngjøring i mange saker fremstår som unødvendig fordi det dreier seg om stiftelser uten egenkapital, og som det ikke har vært aktivitet i på flere år.

Stiftelsestilsynet opplyser at utgiftene til kunngjøring for hver enkelt kunngjøringssak i gjennomsnitt utgjør ca. 6000 kroner. Disse utgiftene bæres av Stiftelsestilsynet. I 2005 brukte Stiftelsestilsynet ca. 1 million kroner på lovpålagte kunngjøringer i forbindelse med opphevelse av stiftelser. Det ventes at utgiftene til slike kunngjøringer i 2006 og 2007 vil bli mange ganger høyere.

Bakgrunnen for dette er at Stiftelsestilsynet venter et stort antall opphevelsessaker i tiden som kommer. Særlig i forbindelse med utløpet av overgangsperioden for registrering i Stiftelsesregisteret etter stiftelsesloven § 61 bokstav c må det påregnes at mange mindre stiftelser vil bli opphevet. Det følger av den nevnte bestemmelsen at en stiftelse skal være meldt til Stiftelsestilsynet innen to år etter ikrafttredelsen av loven, det vil si innen utløpet av 2006. For stiftelser som mangler egenkapital, og som ellers ikke har noen aktivitet, er det nærliggende å anta at det ikke kommer til å finne sted noen melding av stiftelsen og registrering i Stiftelsesregisteret. Stiftelsestilsynet anslår at det er et potensial på ca. 4000 stiftelser som det kan være aktuelt å oppheve i forbindelse med utløpet av overgangsperioden for registrering i Stiftelsesregisteret.

Også uavhengig av opphevelser i forbindelse med utløpet av den nevnte overgangsperioden mener Stiftelsestilsynet at det kan være gode grunner til å endre reglene i stiftelsesloven § 52 annet ledd, slik at det i fremtiden ikke skal være nødvendig med kunngjøring i alle saker om opphevelse. Et vedtak om opphevelse av en stiftelse skal prøves av Stiftelsestilsynet etter lovens § 51. Stiftelsestilsynet utøver også et generelt tilsyn med stiftelsene. Stiftelsestilsynet vil derfor ha foranledning til å kunne vurdere behovet for kunngjøring av et vedtak om opphevelse av en stiftelse. På dette punktet er det en forskjell mellom stiftelser og selskaper som kan begrunne at reglene i § 52 annet ledd utformes på en annen måte enn kunngjøringsreglene etter selskapslovgivningen. Jf. §§ 16-4 i aksjeloven og allmennaksjeloven om kunngjøring av vedtak om oppløsning av et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, som stiftelsesloven § 52 annet ledd er utformet etter mønster av.

I punkt 5 foreslås det på denne bakgrunn en endring av stiftelsesloven § 52 annet ledd som går ut på at Stiftelsestilsynet kan unnlate å kunngjøre et vedtak om opphevelse dersom kunngjøring ikke er nødvendig for å ivareta hensynet til kreditorene, jf. nytt sjette punktum i annet ledd. Bestemmelsen innebærer at det kan bestemmes at vedtaket ikke skal kunngjøres i det hele tatt, eller at det skal være en mer begrenset kunngjøring enn det bestemmelsen ellers legger opp til. Regelen om at alle kreditorer med kjent adresse skal ha særskilt varsel, kan det imidlertid ikke gjøres unntak fra. Denne regelen er i lovforslaget blitt et nytt syvende punktum.

3. Endring av foretaksregisterloven
Foretaksregisterloven § 3-6 har regler om hvilke opplysninger som skal være registrert i Foretaksregisteret om stiftelser, foreninger og andre innretninger. Annet ledd i bestemmelsen krever at for stiftelser skal registeret også inneholde "opplysning om stiftelsen er offentlig stadfestet". Stiftelsesloven 1980 (lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m.) hadde regler om offentlige stiftelser (stiftelser med offentlig stadfestelse) i kapittel III. Disse reglene ble ikke videreført i stiftelsesloven 2001. Siden stiftelsesloven ikke lenger skiller mellom stiftelser med og uten offentlig stadfestelse, er det ikke lenger nødvendig med registrering av dette i Foretaksregisteret. Det foreslås etter dette å oppheve foretaksregisterloven § 3-6 annet ledd.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om at Stiftelsestilsynet kan unnlate å kunngjøre vedtak om opphevelse av stiftelser vil ha positive økonomiske konsekvenser for Stiftelsestilsynet ved at man unngår utgifter til kunngjøring for de stiftelser der det treffes vedtak om dette. Det er vanskelig å anslå hvor store besparelser det vil dreie seg om, da det er usikkert hvor mange opphevelsessaker som vil komme, og hvor mange vedtak om opphevelse det vil være aktuelt å unnlate å kunngjøre. Lovforslaget innebærer at det bare er i de saker der hensynet til kreditorene er forsvarlig varetatt uten kunngjøring, at Stiftelsestilsynet kan unnlate å kunngjøre opphevelsesvedtaket. Stiftelsestilsynet anslår imidlertid at det særlig i forbindelse med utløpet av overgangsperioden etter stiftelsesloven § 61 bokstav c kan være et nokså stort antall stiftelser dette kan være aktuelt for.

Lovforslaget vil ha visse administrative konsekvenser for Stiftelsestilsynet ved at tilsynet i de saker der det vurderer å unnlate kunngjøring, må foreta en forsvarlig saksbehandling for å bringe på det rene om stiftelsen kan ha kreditorer som bare kan nås ved kunngjøring etter lovens regler. Forslaget innebærer imidlertid bare at Stiftelsestilsynet har en adgang til å bestemme at opphevelsesvedtaket ikke skal kunngjøres. I saker som fremstår som tvilsomme, kan tilsynet dermed uansett sørge for kunngjøring av vedtaket. Tilsynet må dessuten uansett foreta en viss saksbehandling av hver enkelt opphevelsessak. Det antas på denne bakgrunn at de administrative konsekvensene ikke vil være betydelige.

Forslaget antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for private på annen måte enn at økonomiske besparelser for Stiftelsestilsynet i prinsippet vil være en fordel også for stiftelsene, siden tilsynets virksomhet er brukerfinansiert, jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd annet punktum.

Forslaget om å oppheve foretaksregisterloven § 3-6 annet ledd vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser, da det ikke går ut på annet enn å bringe loven i samsvar med ordningen etter den nye stiftelsesloven.

5. Lovforslag

I

I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) skal § 52 annet ledd sjette og syvende punktum lyde:

Stiftelsestilsynet kan unnlate å kunngjøre vedtaket etter reglene foran dersom kunngjøring ikke anses nødvendig for å ivareta hensynet til stiftelsens kreditorer. Alle kreditorer med kjent adresse skal uansett så vidt mulig ha særskilt varsel.

II

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak gjøres følgende endringer:

§ 3-6 annet ledd oppheves.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir nye annet og tredje ledd.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Departementene
Fylkesmennene
Fylkesmennenes arkivforum
Brønnøysundregistrene
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Norges Bank
Riksrevisjonen
Statens Innkrevingssentral
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsestilsynet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Økokrim
Bergen kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune
Oslo skifterett og byskriverembete

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Revisorforening
Det norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Foreningen for allmennyttige stiftelser
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Museumsforbund
Norske Boligbyggelags landsforening
Norske Inkassobyråers forening
Norsk forening for Fartøyvern
Norsk Presseforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Sparebankforeningen i Norge
Stiftelsen UNIFOR
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen