Høring — Forslag om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek

Departementet har vurdert det som nødvendig å gjøre en rekke endringer i forskriften. Hovedbegrunnelsen for dette er at forskriften bør tilpasses dagens situasjon, både sett i lys av kompetansereformen i høyere utdanning, og kommunenes behov for å rekruttere og bygge opp tilstrekkelig bibliotekfaglig kompetanse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/2777

07. mai 2004

Forslag om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om personale i kommunale folkebibliotek og utkast til veileder til denne forskriften på høring. Høringsfristen er 1. juli 2004. Forskriften er hjemlet i lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (bibliotekloven), som i 2003 ble endret med virkning fra 01.08.03. Forslaget er en forlengelse av revisjonen av bibliotekloven.

Endringsforslaget er utarbeidet i samarbeid med ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, og er blitt presentert på kontaktmøter mellom ABM-utvikling og en rekke av institusjonene og aktørene på bibliotekfeltet, herunder de fleste fylkesbiblioteksjefene, Norsk Bibliotekforenings komité for bibliotekutdanning og forskning, representanter for Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet, Kommunenes sentralforbund, Fagforbundet og fylkesbiblioteksjefkollegiet. Det er enighet i miljøet om at det er behov for en slik endring.

1. Bakgrunn

Departementet har, etter gjennomgang av den nåværende forskriften, vurdert det som nødvendig å gjøre en rekke endringer i forskriften. Hovedbegrunnelsen for dette er at forskriften bør tilpasses dagens situasjon, både sett i lys av kompetansereformen i høyere utdanning, og kommunenes behov for å rekruttere og bygge opp tilstrekkelig bibliotekfaglig kompetanse.

Departementet har videre et ønske om å sikre bedre kontinuitet og å styrke kompetanseoppbyggingen blant biblioteksjefer i mindre kommuner som har problemer med å rekruttere fagutdannede biblioteksjefer. Kultur- og kirkedepartementet ønsker å forenkle forvaltningen av § 5 i bibliotekloven ved å:

 • gi dispensasjon for fast tilsetting av ikke-fagutdannet biblioteksjef dersom det kan godtgjøres at det ikke har vært administrativt mulig for kommunen å tilsette fagutdannet biblioteksjef.
 • stille krav om at både den tilsatte og arbeidsgiver forpliktes til at ikke-fagutdannet biblioteksjef gjennomgår kompetanseopplegg definert av ABM-utvikling, for å sikre at biblioteksjefens kompetansenivå er tilstrekkelig høyt.

Samtidig opprettholdes:

 • adgang til dispensasjon på særskilt grunnlag, for kommuner med godt utbygd bibliotektjeneste og bred bibliotekfaglig kompetanse, fra hovedregelen om at biblioteksjef skal være fagutdannet.

Det er også ønskelig å stimulere til økt samarbeid kommunene imellom og mellom kommunene og andre aktuelle samarbeidsparter, jf. biblioteklovens § 4. Dette er foreslått vektlagt i utkast til veileder til forskrift om personale i kommunale folkebibliotek. Videre vil stimulansen til økt samarbeid kunne danne grunnlag for utviklingen av aktuelle virkemidler som kan benyttes til å styrke den bibliotekfaglige kompetansen i kommunene.

2. Forvaltning av § 5 fram til nå

I forarbeidene til Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 (Ot.prp. nr. 14 (1985-86)) var kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommunene begrunnet med at dette var et viktig virkemiddel for å sikre grunnlaget for et nasjonalt bibliotektilbud 1Ot.prp.nr. 14 (1985-86) Lov om folkebibliotek, s.3>, samt et generelt ønske om å styrke den bibliotekfaglige ledelsen i kommunene 2Ot.prp.nr. 14 (1985-86) Lov om folkebibliotek, s.19>.

Kommunen skulle ha fagutdannet biblioteksjef, men skulle stå fritt med hensyn til stillingens omfang. Dette står fast også etter endringene i 2003.

Forskrift om personale i kommunale folkebibliotek ble fastsatt av Kulturdepartementet i 1987 og er tidligere endret i 1993, 1996 og 1999. Forskriften definerer "fagutdannet biblioteksjef" som:

 • kandidat med bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende nordisk utdanning
 • kandidat med cand.mag.-grad som inneholder minimum 40 vekttall med bibliotekfag. ABM-utvikling gir retningslinjer for hvilke fag og fagkombinasjoner som kan være aktuelle innenfor rammen av 40 vekttall
 • kandidat med annen utdanning etter spesiell vurdering av ABM-utvikling.

Forskriften regulerer videre dispensasjonsordningen, som i korte trekk går ut på at:

 • ledig biblioteksjefstilling skal lyses ut, med krav i utlysningen om at søkerne må ha bibliotekfaglig kompetanse
 • midlertidig dispensasjon kan gis for inntil to år, dersom det ikke er mulig å tilsette søker med slik fagutdanning, og
 • at en ikke-fagutdannet biblioteksjef etter dispensasjon fra ABM-utvikling kan tilsettes fast etter disse to årenes utløp, forutsatt at det etter ny utlysing fremdeles ikke er mulig å tilsette fagutdannet biblioteksjef.

En forutsetning for midlertidig dispensasjon har hittil vært at den som tilsettes gjennomgår et innføringskurs med vekt på bibliotek og samfunn, administrasjon og utviklingsoppgaver innenfor biblioteksektoren. Dette har i praksis dreid seg om et ukeskurs i regi av Statens bibliotektilsyn (nå ABM-utvikling).

Dispensasjon på fast tilsetting er blitt gitt under forutsetning av at vedkommende forpliktet seg til å gjennomgå utdanningsopplegg fastsatt av Kultur­departementet. Dette har dreid seg om et toårig kursopplegg med et omfang tilsvarende 10 vekttall (30 studiepoeng), altså en halvårsenhet.

Forskriften har også hjemlet en særskilt dispensasjonsordning; enkelte større kommuner, med godt utbygd bibliotektjeneste og bred bibliotekfaglig kompetanse, har kunnet søke om adgang til å ansette biblioteksjef med andre kvalifikasjoner enn det en bibliotekfaglig utdanning gir. Slik søknad om dispensasjon har vært behandlet av Statens bibliotektilsyn/ABM-utvikling. Eventuell dispensasjon er blitt gitt på grunnlag av en totalvurdering av bibliotektjenesten i kommunen.

Ved tilpasningen av særlovgivningen i forbindelse med ny kommunelov, ble ikke kravet om fagutdannet biblioteksjef endret verken i 1993 eller 1995. I 1995 ble kravet om fagutdannet biblioteksjef opprettholdt med følgende ordlyd: ”Kravet om fagutdanning skal også bidra til effektiv ressursutnytting og sikre de lokale basisfunksjoner i et nasjonalt biblioteknettverk.” Det ble også slått fast at biblioteksjefstillingen er en faglig stilling uten selvstendige administrative fullmakter, og dermed underlagt administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet.

3. Endringer i bibliotekloven 2003

I høringsutkastet til endringslov i 2002 ble det foreslått å fjerne kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommuner og fylkeskommuner (§§ 5 og 8). Departementet valgte på bakgrunn av høringsuttalelsene å foreslå å beholde kompetansekravet. Bakgrunnen for dette var at det var nødvendig med en ytterlig konsekvensutredning av hva resultatet av å fjerne dette kravet vil bli. Utredningen skulle skje i forbindelse med utviklingen mot det sømløse bibliotek. Stortinget støttet dette under behandlingen av lovforslaget. Det ble likevel pekt på at eventuelle endringer i lovverket, som en oppfølging av den kommende utredningen, vil kunne ta tid.

De endringer som ble gjort i bibliotekloven i 2003 åpner for forsøksordninger. Dette gjelder organisering av tjenestene, blant annet samlokalisering og samarbeid om bibliotektjenester også med statlige institusjoner. I forarbeidene til endringene i bibliotekloven i 2003 (Ot.prp.nr. 82 (2002-2003)) ble det lagt vekt på utviklingsarbeidet på bibliotekfeltet som ble startet opp med ABM-meldinga og etableringen av ABM-utvikling.

4. Behov for tilpasninger

Slik situasjonen er per dags dato har ventetiden kunnet bli lang før biblioteksjefer tilsatt på dispensasjon har gjennomført noe obligatorisk kurs eller utdanningsopplegg. Det er en rekke problemer knyttet til den nåværende løsningen. En del ikke-fagutdannede biblioteksjefer slutter før de får påbegynt opplæringen. En del kommuner sliter med gjennomtrekk i stillingen i dispensasjonsperioden. Ved ny utlysing etter endt dispensasjonsperiode er det rent unntaksvis at kommunen får tilsatt fagutdannet søker, særlig i deltidsstillinger. En del kommuner har også derfor gitt uttrykk for at de ønsker en fast framfor en midlertidig tilsetting for å oppnå mer stabilitet. Ofte er begrunnelsen at de ønsker motiverte medarbeidere som kan stå for en langsiktig planlegging av bibliotekdriften, og at det er ønskelig å kunne investere i mer langsiktige kompetansehevingstiltak rett etter tilsetting.

Siden 1985 har utdanningssystemet i Norge endret seg markant, særlig når det gjelder høyere utdanning og fleksible læringstilbud. Kompetansenivået er generelt høyere i dag enn i 1985, også blant bibliotekansatte. Biblioteksjefer tilsatt på dispensasjon har i dag som hovedregel generell studiekompetanse, og en del har høyere utdannelse, gjerne innenfor relevante fag. I en del tilfeller vil det derfor være aktuelt å ansette søker som kan kvalifisere seg som bibliotekar ved å bygge på allerede eksisterende utdannelse.

I St.meld. nr. 31 (2000-2001) (Oppgavefordelingsmeldingen) ble det slått fast at:

Regler om at kommunesektoren må ansette kvalifisert personell og sørge for nødvendig opplæring og etterutdanning må som utgangspunkt fjernes. Dette bygger på en forståelse av at når kommunesektoren er tillagt ansvaret for å løse en oppgave, vil kommunene og fylkeskommunene også være ansvarlig for å ansette nødvendig og tilstrekkelig personell med adekvat kompetanse.

Kultur- og kirkedepartementet valgte å opprettholde kravet om fagutdannet biblioteksjef inntil videre. Signalene som ble gitt i meldingen om økt fokus på kommunenes og fylkeskommunenes selvstendige ansvar for å løse egne oppgaver må likevel vektlegges når en skal vurdere hvordan bibliotekloven skal forvaltes i årene fremover. I kravet om fagutdanning ligger et ønske om å sikre best mulig bibliotekfaglig kompetanse i folkebiblioteksektoren. Forvaltningen av loven på dette området må styrke kommunenes mulighet og ansvar for å selv velge gode løsninger for kompetanseheving innen biblioteksektoren.

Endringen i § 4 i bibliotekloven åpner for økt forsøksvirksomhet når det gjelder organiseringen av de kommunale folkebibliotektjenestene. Midlertidige dispensasjonsordninger vil kunne virke uheldig inn på prosesser som vil kunne bidra til å styrke bibliotekvirksomheten. Dette er særlig aktuelt i mindre kommuner, som er de som oftest har problemer med å få rekruttert fagutdannet biblioteksjef.

ABM-utvikling er nå i ferd med å få utviklet et desentralisert, fleksibelt, nettbasert utdanningstilbud egnet for biblioteksjefer ansatt på dispensasjon. Dette er ment å sikre behovet for grunnleggende bibliotekfaglig kompetanse der det ikke har vært mulig å tilsette fagutdannet bibliotekar. På sikt er hensikten å gjøre dette tilbudet tilgjengelig for alle bibliotekansatte som måtte ønske det.

Det nye utdanningstilbudet, som Høgskolen i Oslo har det faglige ansvaret for, består av to moduler, den ene en innføringsmodul (20 studiepoeng), den andre en fordypningsmodul (10 studiepoeng). I fordypningsmodulen inngår en rekke valgbare emner. Innføringsmodulen omfatter bibliotekets rolle i samfunnet og i forhold til brukerne. Det legges vekt på formidling og møte med brukerne. Videre gis det en innføring i litteratur- og opplysningssøking og en kort introduksjon til enklere katalogisering og klassifikasjon. I fordypningsmodulen kan studentene velge mellom emner som publisering via Internett, samlingsutvikling, utdypende katalogisering og klassifikasjon, kommunalkunnskap, musikk, offentlig informasjon og lokalhistorisk materiale på Internett. Det er lagt inn to samlinger i løpet av studietiden. Studiet avsluttes med innlevering av et prosjektarbeid.

5. Forslag til ny, forenklet forskrift om personale i kommunale folkebibliotek

Forord

Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 § 5 første ledd fastsetter at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Det stilles ikke krav til stillingens omfang. Forskriften gjelder ved utlysing av ledig stilling som biblioteksjef.

Forskriften gir nærmere bestemmelser om kvalifikasjonskrav og adgang til å dispensere fra disse dersom kommunen ikke får fagutdannet søker til stilling som biblioteksjef.
I enkelte større kommuner kan det være grunnlag for å fravike regelen om bibliotekfaglig kompetanse for biblioteksjefen dersom det kan godtgjøres at det aktuelle folkebibliotek er sikret stabil bibliotekfaglig kompetanse på annen måte. ABM-utvikling vil ved behandling av dispensasjonssøknader legge vekt på at kommunens totale bibliotekvirksomhet oppfyller visse krav.

Kultur- og kirkedepartementet legger til rette for kompetanseheving for biblioteksjefer tilsatt på dispensasjon. ABM-utvikling utarbeider retningslinjer for relevant kompetanseheving.

Søknad om dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef sendes ABM-utvikling som avgjør saken i første instans. Eventuelt avslag kan påklages til Kulturdepartementet.

Forskrift om endring i forskrift 5. januar 1987 nr. 3 om personale i kommunale folkebibliotek (endringer i kursiv)

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet XX. august 2004 med hjemmel i lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek § 5 andre ledd, jf. § 8.

I

I forskrift 5. januar 1987 nr. 3 om personale i kommunale folkebibliotek gjøres følgende endringer:

§ 2. Definisjoner skal lyde:

Biblioteksjefen er den som har det faglige og administrative ansvaret for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet.

Med fagutdannet biblioteksjef forstås

 • kandidat med bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo, eller tilsvarende nordisk utdanning,
 • kandidat med bachelor- eller høyere grad, med minst 120 studiepoeng bibliotekspesifikke fag i fagkretsen, eller tilsvarende utdanning innen eldre gradsstruktur, der 120 studiepoeng tilsvarer 40 vekttall, eller tilsvarende nordisk utdanning

ABM-utvikling utarbeider veiledende retningslinjer for annen faglig kompetanse som oppfyller kvalifikasjonskravet til fagutdannet biblioteksjef.

Med kommuner med godt utbygd bibliotektjeneste menes at kommunens bibliotekvirksomhet dekker alle de funksjoner en normalt venter av et folkebibliotek.

Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes at det må være et tilstrekkelig antall ansatte med bibliotekfaglig utdanning til å ivareta de funksjonene som er nevnt i regelverket på en tilfredsstillende måte.

§ 3. Kvalifikasjonskrav og dispensasjonsadgang skal lyde:

Kommunen skal ha fagutdannet biblioteksjef. Ledig stilling som biblioteksjef skal lyses ut med krav om fagutdanning.

ABM-utvikling kan dispensere fra kravet dersom kommunen kan dokumentere at det ikke har vært mulig å tilsette kvalifisert fagutdannet søker. Kommunen kan da tilsette den best kvalifiserte søkeren.

En innvilget dispensasjon opphører ved ledighet i biblioteksjefstillingen. Dispensasjonen opphører også dersom endringer i stillingsstrukturen i kommunens folkebiblioteksystem fører til at det opprettes nye stillinger for bibliotekfaglig personale.

Den som tilsettes på dispensasjon forpliktes til å gjennomgå opplæring. Retningslinjer for opplæringen utarbeides av ABM-utvikling.

II

Endringene trer i kraft ved kunngjøring.

6. Forslag til veiledende retningslinjer til forskrift om personale i kommunale folkebibliotek

Biblioteklovens § 4 åpner opp for at folkebiblioteket kan drives i driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon. De kommunene som har vansker med å rekruttere fagutdannet biblioteksjef bør vurdere slike modeller for samarbeid. Interkommunalt samarbeid kan bidra til å etablere større stillingsenheter og større faglige miljøer, noe som igjen kan bedre muligheten for å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Det kan også være aktuelt med interne samarbeidsmodeller som vil styrke muligheten for slik rekruttering.
Kravet om fagutdanning gjelder også ved slike løsninger.

§ 2 Definisjoner

At biblioteksjefen er den som har det faglige og administrative ansvaret for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet kommer ikke i konflikt med intensjonen i kommunelovens § 23 om administrasjonssjefen som administrativ leder for all virksomhet i kommunen/fylkeskommunen.

Med stadige endringer i utdanningsmarkedet vil det ikke lenger være mulig å knytte en godkjenning til spesifikke eldre og/eller eksisterende utdanningstilbud. I fagkrets med bibliotekspesifikke fag kan man finne følgende:

 • Litteraturkunnskap og -formidling
 • Biblioteknettverk, fjernlån og digitale tjenester
 • Bibliotekets samfunnsmessige rolle
 • Formidling overfor spesielle brukergrupper
 • Kunnskapsorganisasjon (katalogisering, klassifikasjon, emneindeksering)
 • Opplysnings- og litteratursøkning
 • Digitale bibliotektjenester
 • Samlingsutvikling
 • Pedagogisk veiledning i bibliotek

Det bør legges vekt på at de fag som i en bachelorgrad eventuelt kombineres med bibliotekspesifikke fag også er relevante for stillingen, slik som:

 • økonomi, administrasjon og personalledelse
 • IKT
 • litteraturvitenskap
 • pedagogisk kompetanse
 • kulturfag

§ 3 Kvalifikasjoner og dispensasjonsadgang

Kommunen skal ha fagutdannet biblioteksjef. I dette ligger også at stillingen ikke kan inndras eller bevisst holdes ledig. Utlysing bør følge vanlig prosedyre for ekstern utlysing i kommunen.

I begrepet "kvalifisert fagutdannet søker" ligger også en vurdering av søkers skikkethet til stillingen.

En dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef forplikter både kommunen og den tilsatte. ABM-utvikling legger til rette for at et nettbasert, fleksibelt kurs er tilgjengelig for den som tilsettes på dispensasjon, men andre opplæringstilbud innen bibliotekfag av minst samme omfang kan også godkjennes. Hvis den som tilsettes på dispensasjon allerede har en grunnutdanning innen bibliotekfag, men ikke i et omfang som er tilstrekkelig for å oppnå godkjenning som fagutdannet biblioteksjef, kan det gis fritak fra kravet i forskriftens § 3 fjerde ledd. Søknad om å gjennomføre alternativ utdanning, eventuelt fritak, sendes sammen med søknad om dispensasjon. Det forutsettes at slik utdanning er påbegynt innen ett år.

Det anbefales at biblioteksjef tilsatt på dispensasjon som et minimum har generell studiekompetanse, men likevel bør det legges vekt på at søker har relevant høyere utdanning

7. Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringsforslaget vil ikke medføre endringer i kommunenes administrasjon. Mulighet for tilsetting av ikke-fagutdannet biblioteksjef vil derimot sannsynligvis føre til mer kontinuitet i biblioteksjefstillingene, noe som vil ha en positiv administrativ effekt.

Forslaget innebærer ikke behov for økte bevilgninger til kommunene. Kontinuitet i stillingene vil derimot kunne gi økonomisk gevinst fordi behovet for opplæring av nytilsatte biblioteksjefer antas å ville avta. Utvikling av det nye opplæringsprogrammet vil skje innenfor rammen av eksisterende midler.

8. Høringsfrist

Høringsfrist er 1. september 2004. Vi ber om at alle svarene også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Med hilsen

Christina Smith-Erichsen e.f.
avdelingsdirektør

Karen Haug Aronsen
førstekonsulent

Departementene

Fylkeskommunene

Kommunene

ABM-utvikling

A/L Biblioteksentralen

Bibliotekarforbundet

Høyskolene

Kommunalansattes fellesorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Læringssenteret

Nasjonalbiblioteket

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk bibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening

Norsk kommuneforbund

Norsk tjenestemannslag

Riksbibliotektjenesten

Skolenes landsforbund

SND

Samisk spesialbibliotek/Sametinget

Statens utdanningskontor i fylkene

Universitetene

Utdanningsforbundet