Høringer

Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å gi sykepleiere rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.12.2020

Vår ref.: 20/5797

Vedtak om forkortet høringsfrist

Det vises til vedlagte høringssak om endring av forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Det følger av utredningsinstruksen punkt 1-4 at reglene i instruksen bare kan fravikes når spesielle forhold gjør det nødvendig. En slik beslutning skal treffes av øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet. Beslutningen skal være skriftlig og følge saken. I henhold til utredningsinstruksen punkt 3-3 skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.

Departementet viser til at forskriften må tre i kraft tidlig i 2021 for å sikre effektiv og forsvarlig rekvirering til pasient for vaksine mot covid-19. Helse- og omsorgsdepartementet beslutter derfor at utredningsinstruksen fravikes, og at det gis frist frem til 28. desember 2020 for å gi tilbakemelding på forskriftsutkastet.

Med hilsen

Bent Høie

Høring (oppdatert) - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å gi sykepleiere rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - regjeringen.no

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Det gis frist frem til 28. desember 2020 for å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

  

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Per Thomas Thomassen

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 Departementene

Barneombudet

De fylkeskommunale eldrerådene

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i OsloH

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Råd for et aldersvennlig Norge

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apokjeden Distribusjon AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Bandasjistenes næringspolitiske utvalg

Den norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Epidemi AS

Fagforbundet

Farmasiet AS

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landets private sykehus

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Smittevernlegene

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)