Høring - forslag om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av opprettelsen av et sentralt aksjonærregister

Høringsfrist: 4. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

 

Vår ref

Dato

 

02/4582 SL RJ

30.04.2003

Høring – forslag om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av opprettelsen av et sentralt aksjonærregister

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av at det planlegges å opprette et sentralt aksjonærregister. Det legges opp til at et sentralt aksjonærregister i skatteetatens regi vil bli satt i drift fra 1. januar 2004.

I høringsnotatet foreslås endringer i ligningslovens bestemmelser om opplysningsplikt til ligningsmyndighetene, samt i skattelovens bestemmelser om Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital (RISK).

Høringsbrevet med høringsnotat om utkast til regelendringer er også inntatt på Finansdepartementets hjemmeside på internett: http://www.dep.no/fin

Det bes om eventuelle merknader til høringsnotatet innen mandag 4. august 2003.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Eventuelle høringsuttalelser bes – i tillegg til å bli sendt i papirformat – også sendt som e-post til adressen arkiv.postmottak@finans.dep.no

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

 

Rino S. Lystad
lovrådgiver

Notatet kan lastes ned her

Høringsnotatet er lagt ut i pdf-format.

Liste med høringsinstansen:

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 573 Sentrum

0105 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Dataforening

Postboks 8874 Youngstorget

0028 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansforbundet
Avd. Oslo

Schweigaardsgt. 14

0185 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbund for kommunal
økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1264 Vika

0111 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening
v/leder Sture Carlson
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 MOLDE

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum

0103 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Clearing Central

Postboks 278

1322 HØVIK

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum

0103 OSLO

Norsk Kommuneforbund

Kr. Augustsgt. 23

0164 OSLO

Norsk Tjenestemannslag

Møllergaten 10

0179 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

NTL-Skatt
v/Erling Broen

Kristiansand ligningskontor
Pb. 131

4601
Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 547

4001 STAVANGER

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Postboks 5053

1503 MOSS

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Prinsens vei 1

4300 SANDNES

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Siviløkonomutdanningen i Bodø

v/Bjørn Espenes

8002 BODØ

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattefogdenes Landsforening v/Arnljot von Mehren
Hordaland skattefutkontor

Postboks 1097 Sentrum

5809 Bergen

Skatterevisorenes Forening v/Heidi Graf Verpe
Buskerud Fylkesskattekontor

Postboks 1049

3001 Drammen

Sosialøkonomenes Forening

Storgt. 26

0184 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Karl Johansgt. 47

0162 OSLO

Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet

Breivika

9037 TROMSØ

Verdipapirfondenes forening

Arbins gate 11

0253 OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 6570 Rodeløkka

0501 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO