Høring - forslag om forsøk med anskaffelse av rammeavtaler i tilknytning til ordningen med tilskudd til ekspertbistand

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til et midlertidig forsøk med bruk av rammeavtaler i tilknytning til ordningen med tilskudd til ekspertbistand. Utprøving er geografisk avgrenset til NAV Innlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2022

Vår ref.: 22/644

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til et midlertidig forsøk med bruk av rammeavtaler i tilknytning til ordningen med tilskudd til ekspertbistand. Utprøving er geografisk avgrenset til NAV Innlandet.

Forsøket innebærer at Arbeids- og velferdsetaten gjennomfører en pilotering hvor etaten innhenter rammeavtaler med de erfaringsmessig mest brukte kompetanseområder av eksperter. Det foreslås at forsøket reguleres i en ny § 9a i forskrift om tilskudd til ekspertbistand.

Det er besluttet at høringsfristen settes til tre uker.

Frist for å sende inn høringssvar er 14. mars 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber de ulike hoved- og interesseorganisasjonene vurdere å forelegge høringen for aktuelle tilknyttede fagorganisasjoner mv.

Vi ber om at høringsinnspill sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, under «Send inn høringssvar» på nedenfor.

Med hilsen

Morten Søndergaard Henningsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina Beate Rasch-Olsen 
seniorrådgiver

Akademikerne

Arbeid og Inkludering

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Den norske legeforening

Finansdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge

Mental Helse

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Unge funksjonshemmede

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund