Høring – forslag om lovregulering av utøvelse av myndighet etter tolloven og adgang til å tildele bachelorstudenter i toll, vareførsel og grensekontroll begrenset myndighet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at departementet kan tildele myndighet etter tolloven til bachelorstudenter i toll, vareførsel og grensekontroll, som er i praksis hos tollmyndighetene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.08.2021

Vår ref.: 20/7117

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at departementet kan tildele myndighet etter tolloven til bachelorstudenter i toll, vareførsel og grensekontroll, som er i praksis hos tollmyndighetene. For å skape et skille mellom studentene som er tildelt begrenset myndighet i forbindelse med praksisoppholdet, og de som har myndighet etter loven i kraft av sin stilling, foreslås det også en bestemmelse i tolloven om at tollmyndighetenes tjenestepersoner har myndighet etter loven i kraft av sin stilling.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 3. august 2021. Høringsuttalelse kan avgis ved å klikke på «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

 

Henriette Hjort
avdelingsdirektør

Ida Andenæs Galtung
førstekonsulent

Arbeids- og sosialdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
KS
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Småbedriftsforbundet
Tolldirektoratet