Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om overføring av tilsynsansvar for fjernsynsovervåking til kommuner som ønsker det

Frist: 15.06.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. juni 2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/01782 ES KES/bj

07.03.2005

Forslag om endringer i personopplysningsloven – overføring av tilsynsansvar for fjernsynsovervåking til kommuner som ønsker det

Justisdepartementet vil i løpet av 2005 få satt i gang et omfattende arbeid for å etterkontrollere personopplysningsloven 14. april 2000 nr. 31. Formålet er blant annet å undersøke om det er behov for lovendringer. Departementet ønsker imidlertid allerede nå å sende på høring to forslag om å endre loven.

For det første foreslår departementet at kommuner som ønsker det, skal få ansvaret for å føre tilsyn med fjernsynsovervåking i kommunen. Departementet foreslår dessuten at kommunene skal kunne bestemme at slik overvåking skal kreve forhåndsgodkjenning (konsesjon) fra kommunen. Dermed kan en kommune bestemme at visse områder i kommunen ikke skal være fjernsynsovervåket, eller eventuelt bare overvåket av et bestemt antall kameraer. Forslaget er særlig begrunnet med ønsket om å la kommunene selv få mulighet til å ta stilling til personvernspørsmål som berører innbyggerne i kommunen. Om ulempene med fjernsynsovervåking oppveier fordelene, er utpreget politiske spørsmål hvor meningene kan være delte og variere fra sted til sted, avhengig av lokale forhold.

For det andre foreslår departementet at Statens Innkrevingssentral bør overta ansvaret for å inndrive tvangsmulkt som er ilagt etter personopplysningsloven § 47. Etter dagens ordning må tvangsmulkt inndrives på linje med andre pengekrav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. juni 2005. Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på diskett eller på e-post til adressen straffelov@jd.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utkastet for underliggende etater eller interesseorganisasjoner som ikke er med på listen. Flere eksemplarer av høringsbrevet og -notatet kan fås ved henvendelse til Lovavdelingen i Justisdepartementet på telefon 22 24 53 99 eller 22 24 53 61. De er også tilgjengelige på internett i departementenes elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN) på nettadressen odin.dep.no/jd.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Statens forvaltningstjeneste
Arbeidsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Kredittilsynet
Kommunene
Norges Bank
Politidirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statskonsult
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Akademikernes Fellesorganisasjon
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Dataforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Teknisk Industrivern AS
Telenor ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen