Høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2021

Vår ref.: 21/2396

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning. Departementets forslag bygger på vurderinger og forslag fra en prosjektgruppe som 1. november 2020 la frem en tiltakspakke for videre utvikling av bedriftshelsetjenesten. Denne tiltakspakken omfatter både regelverksforslag og forslag om andre virkemidler, som tilsyn, veiledning og formidlingsarbeid. I høringsnotatet følger departementet opp forslagene til endringer i regelverket.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.  

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2021.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Ragnhild Nordaas (e.f.)
ekspedisjonssjef

Tone Kjeldsberg
fagdirektør

 

 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter
 • Arbeidsmedisinsk avdeling ved Oslo Universistetssykehus
 • Arbeidsmedisinsk avdeling ved sykehuset i Telemark
 • Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital
 • Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftshelsetjenestens bransjeforening
 • Datatilsynet
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Finansdepartementet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisjon
 • Fysioterapeutforbundet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met)
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Høgskulen i Volda
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jushjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisjonen i Norge
 • Lederne
 • Legeforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Nord universitet
 • Norges Bondelag
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Arbeidsmedisinsk forening (NFAM)
 • Norsk forening for arbeidsmedisin (NAMF)
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Olje og Gass
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • NTNU
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisjon
 • NHO Service
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet  
 • Rettspolitisk forening
 • SAFE
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)
 • SMB Norge
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statsforvalterne
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke
 • Yrkesorganisjonenes Sentralforbund YS
 • Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus