Høring – forslag til endring i forskrift 17. april 2020 nr. 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 annet ledd

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.08.2021

Vår ref.: 21/3581

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 17. april 2020 nr. 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 annet ledd.

Forslaget innebærer at opplysninger om at foretaket inngår i et konsern, om foretaket har søkt enkeltvis eller samlet som om konsernet var ett foretak, hvem som er ansvarlig for å gi opplysninger om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger etter forskriftens § 3-4 første ledd, antall tildelte tilskudd for konsernet og samlet tildelt tilskudd for konsernet skal kunne offentliggjøres på forespørsel.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 12. august 2021. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.

avdelingsdirektør

 

Oskar Emil Kornelius Dybvik

førstekonsulent

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO) 
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke 
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund 
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personvernkommisjonen
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet