Høring — Forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo.

Forskriften ble endret 25. april 2005.

Innføringen av eneretten til Norsk Tipping måtte utsettes, og eksisterende oppstillingstillatelser ble videreført slik de forelå 10. desember 2004 frem til 30. juni 2005. Departementet foreslår at eksisterende tillatelser videreføres utover 30. juni 2005 og at det ikke kan foretas endringer i tillatelsene. Forskriften ble endret 25. april.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/04537 AØ/LS RFS

18.03.2005

Forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo.

Vedlagt følger forslag til endring i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift 30. november 2004 nr. 1582 om bingo. Nedenfor følger en kort omtale av bakgrunnen for endringsforslaget, samt merknader til endringene.

Innledning

Den 17. juni 2003 vedtok Stortinget regjeringens forslag i Ot. prp. nr. 44 (2002-2003) om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Fra 1. januar 2006 vil Norsk Tipping AS ha enerett til oppstilling av gevinstautomater på det norske markedet.

Ved en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 30. november 2004 ble det imidlertid lagt ned forbud mot å innføre enerett for Norsk Tipping AS til drift av utbetalingsautomater inntil en rettskraftig dom foreligger. Samtidig ble det lagt ned forbud mot å avslå søknader om videre oppstillingstillatelser utover 31. desember 2004 med den begrunnelse at staten vil innføre enerett. Innføringen av eneretten til Norsk Tipping måtte utsettes, og eksisterende oppstillingstillatelser ble videreført slik de forelå 10. desember 2004 frem til 30. juni 2005. Departementet foreslår at eksisterende tillatelser videreføres utover 30. juni 2005 og at det ikke kan foretas endringer i tillatelsene.

Forslag til endringer i forskriftene følger vedlagt. Departementet ber om merknader til forslaget innen fredag 29. april 2005.

Intensjonene med endringene i forskriften om oppstillingstillatelser og forskrift om bingo

Departementet mener at det vil være hensiktsmessig å forlenge oppstillingstillatelsene i påvente av en dom fra Borgarting lagmannsrett i ankesaken om enerettsmodellen for oppstilling av gevinstautomater. Ankesaken skal opp til behandling i juni 2005. I påvente av denne dommen mener departementet at det ikke bør foretas noen ytterligere forskyvninger i markedsstrukturen for gevinstautomater, og foreslår derfor at de eksisterende oppstillingsstedene består så lenge oppstillingstillatelsene er midlertidig forlenget.

Nærmere om de enkelte endringene i forslaget

Departementet foreslår at forskrift om oppstillingstillatelser § 2 tredje ledd endres slik at eksisterende tillatelser til oppstilling av gevinstautomater forlenges utover 30. juni 2005 på gjeldende vilkår. Det foreslås også at det ikke kan foretas noen endringer i tillatelsene, slik at alle tillatelsene ”fryses” slik som de forelå per 16. mars 2005. Dette innebærer at tillatelse gitt til et formål ikke kan overtas av et annet formål. Videre kan en tillatelse ikke flyttes fra et oppstillingssted til et annet, og det kan heller ikke byttes entreprenør. Men det foreslås at en kan skifte ut automat med en annen automat på grunn av vedlikehold eller andre tekniske forhold. Departementet har i brev 16. mars 2005 bedt Lotteri- og stiftelsestilsynet instruere politiet om at søknader om endringer i oppstillingstillatelser ikke behandles i påvente av endringer i forskriften.

Det foreslås også at forskrift om bingo § 32 endres slik at tillatelsene til oppstilling av bingoautomater forlenges utover 30. juni 2005. Videre foreslås det tatt inn i forskriften at kravet om at minimum 40 % av netto overskuddet fra bingoautomatene skal tilføres formålene. Dette kravet følger av departementets instruks 10. desember 2004 til politiet.

Departementet vil i løpet av april 2005 komme med nærmere informasjon om hvor lenge tillatelsene skal forlenges ut over 30. juni 2005. Forlengelsen av tillatelsene vil bli foretatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom Lotteriregisteret etter at endringene i forskriftene er vedtatt, og politiet vil ikke bli belastet med dette arbeidet.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslaget vil ikke innebære vesentlige kostnader eller investeringer for eksisterende aktører i automatmarkedet.


Med hilsen

Eivind Tesaker e.f
avdelingsdirektør

Rolf Francis Sims
rådgiver

Entreprenører:
Bingo- og Lotteriforbundet
Holland Bingo
Humanitære spill
Norsk Automatbransjeforening (NOAF)
Norsk cirkus- og tivoliforening
Norsk lokalradioforbund
Norsk Lotteridrift AS
Norsk Restaurantcasinodrift AS
Tippekommisjonærenes landsforening
Norskespill AS
Ringen Forlag AS

Organisasjoner:

Bellona
Care Norge
De Ti Humanitære AS
Den Norske Kreftforening
Den norske sjømannsmisjon
Flyktningerådet
Handicappede barns foreldreforening
Juvente
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for støtte ved krybbedød
Landsforeningen for trafikkskadde
Motorførernes avholdsforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Automobilforbund
Norges Bokseforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Døve-Ungdomsforbund
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Handicapforbund
Norges Håndballforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges Klatreforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilerforbund
Norges Skiforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Volleyballforbund
Norsk Dysleksiforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Orienteringsforbundet
Oslo Idrettskrets
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogsfondet
Rådet for barn og familie
Rådet for psykisk helse
SOS Rasisme
Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid
Stiftelsen helse og rehabilitering
Stiftelsen Sofielund
Stiftelsen SOS barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika
Voksne for barn

Andre

Barneombudet
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Finansdepartementet
Helsedepartementet
Innsamlingskontrollen i Norge
Justisdepartementet
Lotteritilsynet
Norsk Forening for pengespillproblematikk
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping AS
Norsk Jockeyklubb
Norsk Hestesenter
Det Norske Travselskap
Norske Trekningslister
Nærings- og handelsdepartementet
NHO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Politidirektoratet
Riksrevisjonen
Sosialdepartementet
Statens Innkrevingssentral
Øst-norsk kompetansesenter