Høringer

Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker - oppjustering av bøtesatser

Høring av forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å øke bøtesatsen ved overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn, samt oppjustere bøtesatsene ved øvrige overtredelser i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen fra 2021 til 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2022

Vår ref.: 21/2915

Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker - oppjustering av bøtesatser

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å øke bøtesatsen ved overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon un­der kjøring med motorvogn, samt oppjustere bøtesatsene ved øvrige overtredelser i samsvar med utviklingen i konsum­prisindeksen fra 2021 til 2022.

Endringsforslaget er dels begrunnet i et ønske om å motvirke trafikk­farlig bruk av håndholdt mobiltele­fon under kjø­ring, og dels i et ønske om generelt å opp­rett­holde bøtenes pønale effekt.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2022.

Høringen er tilgjengelig på denne nettsiden på regjeringen.no.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for hørings­svar (funksjonen "Send inn høringssvar" på nettsiden). Ved helt særskilte behov for innsen­ding på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no - saksnummer må da oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

Med hilsen


Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Marcel Henri Godonou
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barne- og familiedepartementet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarergruppen av 1977

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

MA - Rusfri trafikk

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Motorcykkel Union

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Personskadeforbundet

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsministerens kontor

Trafikkforum AS

Utenriksdepartementet

Yrkestrafikkforbundet