Høringer

Høring - forslag til endring i forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet

I dette høringsnotatet legger Kultur- og likestillingsdepartementet fram forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet av 8. desember 2020 nr. 2896. Departementet foreslår å endre kravet til fysiske kurs ved at det ikke settes en begrensning i andel kurs ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at studieforbundene kan tilby fysiske kurs, digitale kurs eller en kombinasjon av disse, og at rene digitale kurs kan være tilskuddsberettiget. Høringsfristen er 1. mars 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2023

Vår ref.: 22/5728

Høring - forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet – kurs ved bruk av elektronisk kommunikasjon (digitale kurs)

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet av 8. desember 2020 nr. 2896.

Departementet foreslår å endre dagens krav til fysiske kurs og kurs ved bruk av elektronisk kommunikasjon (digitale kurs). Samtidig foreslås at forskriftens tittel endres i tråd med departementets navneendring med virkning fra 1. januar 2022.

Kunnskapsdepartementet har sendt tilsvarende forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet av 15. desember 2020 nr. 2874 på høring.

Om forslaget

I forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet § 11 andre ledd er det krav til fysiske og digitale kurs. Det er fastsatt en begrensning om at «samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon» (digitale kurs) ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger. I dette ligger et krav om at minst halvparten av kurset skal være fysisk kurs. Kravet må tilfredsstilles for at kurset skal kunne inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd etter voksenopplæringsloven. Det er stilles også krav om at alle deltakere og kursledere skal delta samtidig både for digitale kurs og fysiske samlinger.

I vedlagte høringsnotat foreslår departementet å endre dagens krav ved at det ikke settes en begrensning i andel av digitale kurs. Dette innebærer at studieforbundene kan tilby fysiske kurs, digitale kurs eller en kombinasjon av disse, og at rene digitale kurs kan være tilskuddsberettiget. I tillegg foreslår departementet å innføre et krav i forskriften til begrunnelse for valg av undervisningsform.

Dagens krav til samtidig deltakelse foreslås videreført, dvs. at de læringsplattformer som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltakere via ulike kommunikasjonskanaler, og at deltakerne er logget på samtidig innenfor et avtalt tidspunkt.

De foreslåtte forskriftsendringen skal etter planen tre i kraft 1. juli 2023.

Om høringen

Høringsfristen er satt til 1. mars 2023.

Vi ber om at den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse benyttes ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Alle som ønsker kan uttale seg selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Forlengelse av dagens unntak fra forskriften

Grunnet covid-19-utbruddet har departementet besluttet å gi midlertidig unntak fra forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet § 11 andre ledd. Beslutningen er hjemlet i § 18 i samme forskrift. Unntaket er forlenget flere ganger, nå senest frem til 31. desember 2022.

For å sikre kontinuitet og gi nødvendig forutsigbarhet for studieforbundene har Kultur- og likestillingsdepartementet besluttet å forlenge det midlertidige unntaket fra forskriften frem til og med 1. juli 2023.

Med vennlig hilsen

Therese Koppang (e.f.
avdelingsdirektør

Mari Flaatten Iversen
seniorrådgiver

Abelia                                    

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Departementene

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Finans Norge

Frivillighet Norge

Fylkeskommunene

Idrettens studieforbund

Kommunene

Kompetanseforbundet

Kristelig studieforbund

KS                                         

Landsorganisasjonen i Norge

Musikkens studieforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sametinget

Samisk studieforbund (SOL)

Senterpartiets studieforbund

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Natur og miljø

Studieforbundet Solidaritet

Sysselmesteren på Svalbard

Unio                                       

Venstres studieforbund

Virke                                      

VOFO                                    

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund