Høring - forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell

Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven § 48 som innebærer at manuell-terapeuter gis autorisasjon fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Dette medfører at det er behov for å foreta endringer i flere forskrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2022

Vår ref.: 22/3817

Høringsbrev - Forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell

Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven § 48 som innebærer at manuell-terapeuter gis autorisasjon fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Dette medfører at det er behov for å foreta endringer i flere forskrifter.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i:

  • forskrift 1. september 2017 nr. 1334 om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale)
  • forskrift 21. desember 2005 nr. 1668 om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring (forskrift om unntak fra legeerklæringsvilkåret)
  • forskrift 28. juni 2022 nr. 1230 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m (forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.)
  • forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits)

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å innlemme manuellterapeuter i autorisasjons-ordningen fra 1. januar 2023, og at nødvendige forskriftsendringer trer i kraft samtidig som lovendringen.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets sider for høringer på regjeringen.no.

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Frist for å sende høringssvar er 25. november 2022.

Med hilsen

Marianne Skjerven-Martinsen (e.f.)                    Bente M Sande                       

ekspedisjonssjef                                                     seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Departementene

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Konkurransetilsynet

Landets statsforvaltere

Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Markedsrådet

Medietilsynet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT

Norges forskningsråd

Norsk helsenett SF

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Personvernnemnda

Regelrådet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Råd for et aldersvennlig Norge

Sametinget

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Sysselmannen på Svalbard

 

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Afasiforbundet

Akademikerne

Akademiklinikken

Akupunkturforeningen

Aleris Helse AS

Alliance Boots Norge AS

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Aurora Senteret AS

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen

Aviva Helse

BarnsBeste

Bedriftsforbundet

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

Cosmo Clinic

Delta

Den Norske Advokatforening

Den norske coachforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kinesiologforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Derma hud og laser klinikk

Det norske healerforbundet

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Fagforbundet

Fana medisinske senter

Farma Holding

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Fornebuklinikken

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Hjernerådet

Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Juvente

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommunal landspensjonskasse

Kreftforeningen

KS

Landets private sykehus

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

MS – forbundet

Munn- og halskreftforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Juristforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Massasjeforbund

Norges Naprapatforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Tannteknikerforbund

Normal Norge

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk forbund for hud og kroppsterapi

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk gynekologisk forening

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Praksiseierforeningen

Press – Redd Barna Ungdom

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Redd Barna

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

Røde Kors

Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senior Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SINTEF Helse

Spekter

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Phoenix Haga

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

Teknologirådet

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)