Høring - forslag til endring i motorsportforskriften - presisering av forsikringspliktens omfang

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i forskrift 15. januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart (motorsportforskriften), med formål å presisere omfanget av forsikringsplikten etter forskriften. Høringsfristen er satt til 1. februar 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2021

Vår ref.: 20/2853

Høring - forslag til endring i motorsportforskriften - presisering av forsikringspliktens omfang

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i forskrift 15. januar 2001 nr. 26 om mo­tor­­sport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart (motor­sportforskriften), med formål å presisere omfanget av forsikringsplikten etter forskriften.

Bak­grunnen for for­sla­get er at ordlyden i gjeldende forskrift kan tolkes slik at det stilles krav om for­si­­kring som, uten begrensninger, dekker objektivt ansvar for enhver skade motorvogn gjør på per­soner og eiendom i forbindelse med løp. Det har ikke vært meningen å innføre en så omfattende forsikringsplikt for motorvogn som benyttes i konkurransekjøring eller trening til slik kjøring – en hensiktsmessig forsikringsplikt må hensynta motorsportens særpreg, her­under den omstendighet at motorsportutøvere aksepterer risikoen knyttet til aktiviteten. For å gjøre dette klart er det nødvendig å presisere ordlyden i forskriften.

Gjeldende motorsportforskrift vil etter planen bli erstattet av en ny forskrift om motorsport mv. i løpet av 2021. I forslaget til denne nye forskriften, som allerede har vært på høring, er forsi­krings­plik­ten angitt på samme måte som i dagens forskrift. Det er derfor nødvendig å endre ord­ly­­den også i den kommende forskriften.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2021.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Ved helt særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no - saksnummer må da oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Marcel Henri Godonou

seniorrådgiver

Les notatet (pdf)

Justis- og beredskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Konkurransetilsynet

Politidirektoratet

Statens vegvesen

 

American Car Club of Norway

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Kongelig Norsk Automobilklub

Kristiansand Automobilklubb

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilsportforbund

Norges Motorsportforbund

Norsk Motor Klubb

Norsk Motorcykkel Union

Storebrand ASA

Trackday.no

Trafikkforsikringsforeningen

Tryg Forsikring

Trygg Trafikk