Høring - Forslag til endring i ordningen med leveringsvilkår og Forslag til ny sanksjonsordning

Høringsfrist: 15. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/216

05.05.03

Høringsnotat av 5. mai 2003

Forslag til endring i ordningen med leveringsvilkår og Forslag til ny sanksjonsordning. Eierskapsutvalget – NOU 2002:13

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Norsk Sjømannsforbund

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norges Kystfiskarlag

Sør Norges Trålerlag

Norges Fiskarkvinnelag

Salgslagenes Samarbeidsråd

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjøoffisersforbund, Avd.Fiskeri

Sametinget

Havforskningsinstituttet

Norges Fiskerihøgskole

Fiskeriforskning

Direktoratet for naturforvaltning

Sjef Kystvakten

SND

Eksportutvalget for fisk

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Norges Naturvernforbund, Barentskontoret

WWF

Greenpeace

Attac Norge

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Landsdelsutvalget for Nord Norge

SAVOS