Høring - forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.12.2021

Vår ref.: 21/4231

Høring - forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 22. desember 2021. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Cecilie Beck Landet
                                                                             lovrådgiver

Vedlegg

Barne-, og familiedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs ASA
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tax Justice Network – Norge
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen (VPS) ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet