Høring — Forslag til endringer av regelverket for gevinstautomater

Kultur- og kirkedepartementet har sendt følgende forslag på høring: påbudt stenging av gevinstautomater mellom kl. 24.00 og kl. 07.00, påbudt informasjonsmerking av gevinstautomater, påbud om avslått lyd på gevinstautomater, innføring av en sektoravgift til tiltak mot pengespillproblemer og endring av overskuddsfordelingen for automatinntekter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2006

Denne høringen gjaldt endringer i forskriftene om regulering av de tidligere gevinstautomatene, regler som nå er opphevet. Høringen resulterte også i Ot.prp. nr 7 (2006-2007), som ble vedtatt som en endring i lotteriloven § 3 andre ledd tredje punktum.